სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დამხმარე პერსონალი
თამარ ბაძოშვილი
საგრანტო პროექტების კოორდინატორი -შესყიდვების სპეციალისტი
t.badzo@yahoo.com

დაბადების თარიღი

05.12.1976

განათლება

 • 1993 - 2000 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი სპეციალობით „გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენება“ (მაგისტრის აკად. ხარისხი);
 • 2004 - 2006 წწ. - ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უცხო ენათა ფილოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით „ინგლისური ენის პედაგოგიკა“ (ბაკალავრის აკად. ხარისხი);
 • 1996 - 1997 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის უმაღლესი სკოლა მენეჯმენტის სპეციალობით;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკად. დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 • 2000 წ. - დღემდე - სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე, თ.ბაძოშვილი და ჯ.ალანია New ceramic and metal-ceramic powders for gas-thermal coatings. Georgian engineering news, #1, გვ.57-60. 2010;
 • ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე და თ.ბაძოშვილი New methods of obtaining of fine-grained and nanosized composite materials. Georgian engineering news, #1, გვ.48-56. 2010;
 • თ.ბაძოშვილი სამთო-მეტალურგიული წარმოების ისტორიისათვის საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ქალი და XXI საუკუნე", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო. 2011;
 • ო.ოქროსცვარიძე, გ.თავაძე, ზ.ასლამაზაშვილი, გ.ზახაროვი და თ.ბაძოშვილი Solar Energy/Self-Propagating High-Temperature Synthesis-New Approach For Increase of Technological Energy Efficiency". თმს 2011, XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინთეზზე. ატიკა, საბერძნეთი. 2011;
 • ო.ოქროსცვარიძე, ი.მილმანი, გ.თავაძე, თ.ბაძოშვილი, ა.ბიაკოვა SHS-Compaction of Hetero-phase Metal-ceramic Composites. საერთაშორისო კონფერენციის "არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები" მოხსენებათა კრებული, გვ. 136-148. თბილისი, 2012;
 • თ.ბაძოშვილი სამთო-მეტალურგიული წარმოება XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში. მონოგრაფია, გამომცემლობა "მერიდიანი", 2012;
 • ი.ფულარიანი, მ.კერესელიძე, ვ.ბაძოშვილი, ა.რუხაძე, თ.ბაძოშვილი, ნ.ხუციშვილი სილიციუმის დიოქსიდის მაგნიუმთერმული აღდგენის პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი წვის რეჟიმში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, 2013;
 • გ.ინანიშვილი, თ.ბაძოშვილი, ბ.ამაღლობელი სამხრეთ კავკასია წინა აზიის უძველესი მეტალურგიული წარმოების სისტემაში (ძვ.წ. III-I ათასწლეული). II საერთაშორისო კონფერენციის „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მოხსენებათა კრებული. თბილისი, 2015;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2006 წ. - ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა პირველი საერთაშორისო კონგრესი. თბილისი, საქართველო;
 • 2008 წ. - მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია „МЕЕ-2008“. ჟუკოვკა, უკრაინა;
 • 2008 წ. - Международная конференция «Материаловедение Тугоплавких Соединений: Достижения и Проблемы» (МТС 2008). კიევი, უკრაინა;
 • 2011 წ. - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ქალი და XXI საუკუნე". თბილისი, საქართველო; 
 • 2011 წ. - XI საერთაშორისო სიმპოზიუმი თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინთეზზე. „თმს 2011“. ატიკა, საბერძნეთი; 
 • 2012 წ. - საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“. თბილისი, საქართველო;
 • 2015 წ. - II საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“. თბილისი, საქართველო;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2008 წ. - სკგფ-სესფ-სსგფ #06/08 - სამოქალაქო დანიშნულების მსუბუქი და ეკონომიური ანტიბალისტიკური დამცავი ეკრანების საწარმოო ტექნოლოგიის დამუშავება;
 • 2008 - 2009 წწ. - სესფ #259- მაღალენერგეტიკული კინეტიკური დამრტყმელისაგან დამცავი ახალი მსუბუქი კომპოზიციური ჯავშანი;
 • 2009 წ. - სკგფ-სესფ-სსგფ #05/09 - ვოლფრამის შემცველი ჯავშანგამტანი ჭურვების გულარებიდან სალი შენადნობების ნაკეთობების წარმოება; 
 • 2009 - 2011 წწ. - მტცუ #4600 - ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის, ტიტანის და ბორის კარბიდების ფუძეზე;
 • 2009 - 2011 წწ. - სესფ-მტცუ #4999 - მზის კონცენტრირებული ენერგია / თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი - ახალი მიდგომა ტექნოლოგიური ენერგოეფექტურობის გაზრდის სფეროში;
 • 2010 - 2012 წწ. - მტცუ #4450 - ნანოსტრუქტურული 3D-ნაკეთობების და დანაფარების დამუშავება და სინთეზი ინტეგრირებული ნანოტექნოლოგიური სქემის გამოყენებით;

დამატებითი ინფორმაცია

 • საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი;
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით თბილისში ჩატარებული I და II საერთაშორისო კონფერენციების „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ ორგკომიტეტის მდივანი;