სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
არჩილ მიქელაძე
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი
mikeladze.archil@gmail.com

დაბადების თარიღი

07.12 .1935

განათლება

 • 1958 - 1963 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი; ინჟინერ-მეტალურგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი ტექნიკაში - 1968;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1959 - 1972 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემია, მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცრ.მეცნ. თანამ.;
 • 1972 - 1983 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემია, მეტალურგიის ინსტიტუტი, უფრ.მეცნ. თანამ.;
 • 1983 - 1986 წწ. - საქართველოს ადგილობრივი მრეწველობის სამინისტრო, კომპოზიციური სისტემებისა და დანაფარების ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგ. სამეცნიერო დარგში;
 • 1986 - 2006 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, წნევით დამუშავების კათედრა; ასოცირებული პროფესორი;
 • 1986 - 2008 წწ. - სსიპ-ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; შპს ხალიბი (სალი და ცვეთამედეგი ნამზადების წარმოება), თავმჯ.;
 • 1986 - 2016 წწ. - სსიპ-ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; უფრ. მეცნ. თანამშ.; მთ. მეცნ. თანამშ.;
 • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ-ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი; მთავარი მკვლევარი სპეციალისტი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ვოლფრამის, ტიტანისა და ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული სალი მასალების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება, ნამზადების მიღება და კომერციალიზაცია;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სულ 72, მათ შორის ბოლო წლებში გამოქვეყნებული:

 • Gabunia, A.Gachechiladze, A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L. Chkhartishvili, Obtaining opportunities of boron carbide powders based hetero-modulus ceramics. Book of abstracts. XIV International Clay Conference. 14-20 June.Castellaneta Marina – Italy, 2009, p.86;
 • A.Gachechiladze, A.Mikeladze, N.Jalabadze, D.Gabunia, O.Tsagareishvili, R.Chedia, M.Antadze. Tungsten carbide based nanocrystalline hard metals. Proceedings of international conference HighMatTech. October 19-23, Kiev, Ukraine, 2009, p.199;
 • A.Gachechiladze, D.Gabunia, A.Mikeladze O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili. On technological process of synthesis of boron carbide nanodispersive powders. Proceedings of the 4 th International Boron Symposium, 15-17 October, 2009, Eskishehir, Turkey, 67-71;
 • A.A.Gachechiladze, A.G.Mikeladze, D.L.Gabunia, B.G.Margiev, R.V.Chedia, T.A.Tsuladze, R.K.Zekalashvili, O.A.Tsagareishvili. Titan Carbide based nano-crystalline solid solutions: Production and compacting. Nano Studies, 2, 2010, 23-29 (in Russian);
 • Mikeladze A.G., Gachechiladze A.A., Tsagareishvili O.A., Gabunia D.L., Chedia R.V., Antadze M.E. Preparation and compaction of composite nanopowders of metal carbides. SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE «Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologie for Their Production and Utilization» Ponizovka, Krimea, Ukraine , 2010.;
 • Д.Л.Габуния, А.А.Гачечиладзе, А.Г.Микеладзе, О.А.Цагарейшвили, Л.С.Чхартишвили. О получении нанокристаллов различных модифилаций бора - J.Nano Studies, v.4, Georgia, 2011, pp. 123-132;
 • ა. მიქელაძე, მ. ანთაძე, ო.ცაგარეიშვილი, ა. გაჩეჩილაძე, დ. გაბუნია, ბ. მარგიევი, ტ. წულაძე, ქ. სარაჯიშვილი, რ. ჭედია. ჰეტერომოდულური მეტალოკერამიკები ულტრადისპერსული ბორის კარბიდის ფუძეზე. პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის შრომები, (2011), 47-52;
 • А.Г.Микеладзе, А.А.Гачечиладзе, Б.Г.Маргиев, О.А.Цагарейшвили . Металлокерамика на основе нанокристаллических абразивных карбидов - Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, International Conference Proceedings, Tbilisi, Georgia, 2012, June, 149-160;
 • M. Antadze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, A. Mikeladze , A. Gacheciladze, B. Margiev, D. Gabunia, T. Tsuladze, D. Khantadze. Metal-Ceramics Based on Nanostructured Boron Carbide. Solid State Sciences, 14 (2012), 1725-1728;
 • О.Н.Сизоненко, Д.Л.Габуния, О.А.Цагарейшвили, А.С.Торпаков, Н.С.Присташ, А.А.Жданов, А.Г.Микеладзе. Измельчение кристаллических порошков β-бора высоковольтным электрическим разрядом - Материалы докладов Х Международной научной конференции «Импульсные процессы в механике сплошных сред» 19-22 августа 2013 г.Николаев, Украйна, 225-228;
 • О.Н.Сизоненко, Д.Л.Габуния, О.А.Цагарейшвили, Э.И.Тафтай, А.С.Торпаков, Н.С.Присташ, А.А.Жданов, А.Г.Микеладзе. Влияние высоковольтного электрического разряда на дисперсность и фазовый состав порошка β-В - Вестник Украинского материаловедческого общества.Киев, Вып.6, 2013г. 31-38;
 • M.E.Antadze, A. Mikeladze , A. Gachechiladze, R. Chedia, B. Margiev, L. Chkhartishvili, O. Tsagareishvili, Fabrication of metal ceramic composite based on B4C-TiB2 - 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014. August 31to September 5, 2014, Honolulu, Hawaii, USA, p.144;
 • 13. Preparation of Nanocrystalline Hardmetal Powders From Tungsten-containing Wastes - SHECHTMAN International Symposium –2014 Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition. Cancun, Mexica, 29.06-04.07; 2014, p.144;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • საავტორო უფლება # 722299 „რკინის ფუძეზე სხმული კომპოზიციური ,მასალის მიღების ხერხი“.-გამოგონებებისა და აღმოჩენების სსრკ სახ. კომიტეტი, 21 ნოემბერი, 1979 წ.
 • საავტორო უფლება # 267163 „კომპოზიციური ფხვნილოვანი მასალა გაზოთერმული დაფარვებისთვის“(რუს.) -გამოგონებებისა და აღმოჩენების სსრკ სახ. კომიტეტი, 25 აგვისტო, 1986წ.
 • საავტორო უფლება # 1499820 „კომპოზიციური მასალების მიღების მეთოდი“ (რუს.) გამოგონებებისა და აღმოჩენების სსრკ სახ. კომიტეტი, 15 დეკემბერი, 1987წ.;
 • საავტორო უფლება # 1673622 „ვოლფრამის კარბიდის ფუძეზე შეცხობილი სალი შენადნობები“ (რუს.) - გამოგონებებისა და აღმოჩენების სსრკ სახ. კომიტეტი, 12 მაისი, 1991 წ.;
 • პატენტი P5141. გამოგონება: ვოლფრამის კარბიდის ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი მასალების მიღების ხერხი - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი, საქპატენტი. ძალაშია 2009. 06.22-დან;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • International Conference HighMatTech. 2009, October 19-23, Kiev, Ukraine ; Tungsten carbide based nanocrystalline hard metals;
 • 4 th International Boron Symposium; 2009, 15-17 October, Eskishehir, Turkey; On technological process of synthesis of boron carbide nanodispersive powders;
 • SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE «Materials and Coatings for Extreme Performances: Investigations, Applications, Ecologically Safe Technologie for Their Production and Utilization»; 2010, 20-24 September; Ponizovka, Krimea, Ukraine; Preparation and compaction of composite nanopowders of metal carbides;
 • 17th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, Istanbbul, Turkey, 2011 : 1.Metal-Ceramic based on nanostructured boron carbide; 2. Fabrication of Structural. Ceramics for Friction Pairs Based on B4C-MeB2;
 • International Conference on Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, Georgia, 2012: Metal-Ceramics Based on Nanocrystalline Abrasive Carbides;
 • X International Conference “Pulse Processes in the mechanics of ”Continuous” Areas. Nicolaev, Ukraine, 2013, Dispersion of Crystalline β-Boron Powders Using High-Voltage Electric Discharge;
 • 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials.. ISBB 2014. Fabrication of metal ceramic composite based on B4C-TiB2;
 • SHECHTMAN International Symposium –2014 Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition.Cancun, Mexica, 29.06-04.07; 2014, Preparation of Nanocrystalline Hardmetal Powders From Tungsten-containing Wastes;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ISTC - G-462 New Hard Alloys with Nanocrystalline Components; 2001- 2003; სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
 • ISTC - G-961 Elaboration and Investigation of New Low Tungsten and Tungsten-Free Nanocrystalline Hard Alloys Based on Titanium Carbide; 2004-2007; სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
 • US CRDF- GE2-2310-TB-02 New Method for Manufacturing of Refractory Metal-Carbide and Hard Alloy;. 2005- 2006, ტექნოლოგი;
 • ISTC - G-1160 Development of new nanocrystalline scintillation materials. 2005 – 2008, ტექნოლოგი;
 • STCU - 4398 Development of Structural Ceramics Based on Boron Carbide for Friction Units Working under Extreme Conditions. 2009 -2011. მენეჯერი;
 • STCU - 4600 Tungsten-, titanium- and boron carbide-based nanocrystalline hardmetals. 2009 – 2011. ტექნოლოგი;
 • STCU –P563. Development of radiation resistant structural ceramic materials based on boron carbide enriched in isotope boron-11. 2015-2017 თანამენეჯერი;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • სახალხო მეურნეობის მიღწევათა გამოფენაზე (“ВДНХ СССР”) დაჯილდოვდა ვერცხლის მედლით  (სერტიფიკატი #37471, 13.12.1989) - სახალხო მეურნეობის განვითარებაში მიღწეული წარმატებებისთვის;

დამატებითი ინფორმაცია

 • 1. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ მოწყობილ გამოფენაში მონაწილეობა. 2014 წ.“ ნანოკრისტალური სალი შენადნობების მიღება ტიტანის, ვოლფრამის და ბორის კარბიდების ფუძეზე“;
 • 2. საქართველს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ მოწყობილ გამოფენაში ”ინოვაციური მეცნიერებატევადი პროდუქციის ნიმუშები” მონაწილეობა თბილისი, 2015 5 ივნისი.“ ნანოკრისტალური სალი შენადნობების მიღება ტიტანის, ვოლფრამის და ბორის კარბიდების ფუძეზე“;