სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ჯუმბერ ხანთაძე
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-372-413
jkhantadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი

19.01.1933

განათლება

 • 1951 - 1956 წწ. - საქართველოს პოკიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი (დოქტორი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1966 წ. - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი;
 • 1987 წ. - ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2007 წ. - დღემდე - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე;
 • 1999 წ. - დღემდე - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი - მთავარი მეცნ. თანამშრომელი;
 • 1984 - 1999 წწ. -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი - ლაბორატორიის გამგე;
 • 1967 - 1984 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი - უფროსი მეცნ. თანამშრომელი; 
 • 1957 - 1967 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ლითონისა და სამთო საქმის ინსტიტუტი - უმცროსი მეცნ. თანამშრომელი;
 • 1956 - 1957 წწ. - ქ. ტულის კასაგორის მეტალურგიული ქარხანა - ოსტატი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Ф.Н.Тавадзе, И.А.Байрамашвили, Д.В.Хантадзе. Аустенитный чугун с шаровидным графитом. Литейное производство. №7. 1957.

 • Д.В.Хантадзе. Установка для определения поверхностного натяжения металлов и сплавов с высокой температурой плавления. Перед. Научно-технический и производственный опыт. ЦИТЭИН, тема 32, вып.14, 1961. 22-25

 • Д.Хантадзе. Расчет объема лежащей капли. ФММ. Т.15. №3. 1963. 470-472.

 • Ф.Н.Тавадзе, И.А.Баирамашвили, Д.В.Хантадзе, В.А.Грдзелишвили. Влияние бора на поверхностное натяжение никеля //В кн.:Поверхностные явления в расплавах и процессах порошковой металлургии. Изд-во АН УССР. Киев. 1963. 110-119.

 • Ф.Н.Тавадзе, И.А.Байрамашвили, Д.В.Хантадзе, Г.В.Цагарешвили. Плотность и поверхностное натяжение расплавленного бора/Доклады АН СССР. Т.150. №3. 1963. 544-546.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, В.А.Грдзелишвили. К вопросу геометрии лежащей капли. Тр.Грузинского института металлургии. Т.14, 1964. 287-289.

 • F.N.Tavadze, I.A.Bairamashvili, G.V.Tsagareishvili, J.V.Khantadze. Dilatarea thermica a borului si efectur volumetric La topirea acestula. Studii cerc. Metalurg. V. 10,#1, 1965. 49-52.

 • D.V.Khantadze. Determinarea densitati metalelor topite prin metoda picaturii. Studii si Cercetari de Metalurgie. 10. No1. 1965. 167-172.

 • Ф.Н.Тавадзе, И.А.Байрамашвили, Д.В.Хантадзе. Поверхностное натяжение и строение расплавленных боридов железа, кобальта и никеля. Доклады АН СССР. Т.162. №1. 1965. 67-69.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, И.А.Баирамашвили. Поверхностное натяжение и плотность боридов железа, кобальта и никеля//В кн.: Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах. Нальчик:Кабардино-Балкарское книжное издательство. 1965. 376-382.

 • С.Н.Задумкин, А.В.Баталова, Д.В.Хантадзе. О расчете поверхностного натяжения расплавленного бора. Ученные записки Кабардино-Балкарского Госуниверситета, вып. 24, 1965. 79-80.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе. О расчете поверхностного натяжения по форме висящей капли.Сообщения АН ГССР. Т.48, №1, 1967. 129-132.

 • Ф.Н.Тавадзе, М.Г.Кекуа, Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Зависимость поверхностного натяжения жидких германия и кремния от температуры//В кн.:Поверхностные явления в расплавах. Киев:Наукова думка. 1968. 159-162.

 • М.Г.Кекуа, Д.В.Хантадзе, Ф.Н.Тавадзе. Исследование плотности и поверхностного натяжения сплавов системы германий-кремний//В кн.:Поверхностные явления в расплавах. Киев:Наукова думка. 1968. 163-165.

 • Ф.Н.Тавадзе, Дж.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Температурная зависимость плотности жидкого германия. Вопросы металловедения и коррозии металлов. Изд.Мецниереба, Тбилиси, 1968. 11-18.

 • Д.В.Хантадзе, Э.Г.Оникашвили, Т.Г.Церцвадзе. Расчет площади поверхности лежащей капли. ЖФХ. Т.43. №7. 1969. 1876-1878.

 • Д.В.Хантадзе, З.А.Чантурия, Э.Г.Оникашвили, Т.Г.Церцвадзе. Определение капиллярной постоянной по мениску/Приборы и техника эксперимента. №1. 1970. 228-229.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Э.Г.Оникашвили, Т.Г.Церцвадзе. Расчет поверхностного натяжения жидкости по форме лежащей капли. ЖФХ. Т.44. №11. 1970. 2910-2912.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Способ определения плотности жидких сред. Авт.С. СССР №259456. Б.И. 1970. №2.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Устройство для определения плотности и поверхностного нартяжения расплавов. Авт.С. СССР. №276509. Б.И. 1970. №27.

 • J.V.Khantadze, Z.A.Chanturia, E.G.Onikashvili, T.G.Tsertsvadze. Determining the capillary constant of a liquid from the meniscus. Instruments and Experimental techniques. 1970. 266-267.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Г.В.Цагареишвили, Э.Г.Оникашвили. Смачиваемость кристаллического бора жидкими металлами//В кн.:Физическая химия поверхностныx явлений. Киев:Наукова думка. 1971. 211-213.

 • Ф.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Плотность и поверхностное натяжение расплавов железо-кобальт// В кн.:Физическая химия поверхностныx явлений. Киев:Наукова думка. 1971. 169-172.

 • Д.В.Хантадзе, З.А.Чантурия и др. Определение капиллярных свойств жидкостей по форме поверхности, образуемой плоским разделом вокруг цилиндра. Сб. Физ.химия поверхностных явлений при высоких температурах. Изд.Наукова думка, Киев, 1971. 82-86.

 • Д.В.Хантадзе, Э.Г.Оникашвили, Ф.Н.Тавадзе. Некоторые приложения теории капиллярности при физико-химическом исследовании расплавов. Тбилиси:Мецниереба. 1971. 118.

 • Г.Ф.Тавадзе, Д.В.Хантадзе. Механизм продольного перемещения вращающегося штока. Приборы и техника эксперимента. №4. 1972. 247.

 • Д.Хантадзе, Т.Окроашвили, Т.Церцвадзе. Таблица для расчета поверхностного натяжения жидкостей по форме лежащей капли. Вопросы металловедения и корозии металлов. Вып.3. Тбилиси:Мецниереба. 1972. 78-86.

 • Г.Н.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Ш.Г.Накаидзе, Г.В.Цагареишвили, Ф.Н.Тавадзе. Получение пленок тугоплавких материалов закалкой из жидкого состояния. Приборы и техника эксперимента. №2. 1973. 242-243.

 • Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Графическое решение уравнения Жуховицкого для расчета поверхностного натяжения идеального бинарного раствора. ЖФХ. Т.47. №11. 1973. 2897-2898.

 • Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе. Упрощенный расчет изотермы поверхностного напряжения Павлова-Попеля. Сб.Вопросы металловедения и коррозии металлов. Изд. Мецниереба, Тбилиси, 1974. 78-85.

 • Ф.Н.Тавадзе, Н.А.Зоидзе, Д.В.Хантадзе и др. Влияние скорости кристаллизации на борообразование в сплавах железо-бор//В кн.: Бор. Получение, структура и свойства. Материалы IV международного симпозиума по бору. М.:Наука. 1974. 205-207.

 • Г.Ф.Тавадзе, Д.В.Хантадзе, Г.В.Цагареишвили, Ф.Н.Тавадзе. Жидкокатание пленки бора//В кн.: Бор. Получение, структура и свойства. Материалы IV международного симпозиума по бору. М.:Наука. 1974. 145-147.

 • Д.В.Хантадзе, С.М.Баранов, А.В.Безпрозванных, А.В.Карамушин, П.П.Гранцев, В.Н.Рудницкий, Ф.Н.Тавадзе. По закрытой работе. Авт.С. СССР №70336. 1974.

 • Н.И.Топуридзе, Н.А.Зоидзе, Д.В.Хантадзе. Плотность и поверхностное натяжение расплавов платина-бор//В кн.:Физическая химия границ раздела контактирующих фаз. Киев:Наукова думка. 1976. 122-123.

 • Н.И.Топуридзе, Д.В.Хантадзе. Учет геометрического фактора при расчете избыточного объема раствора. Научн. Сообщение II Всесоюз.конф. по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. I ч. Свердловск, 1976.

 • Д.В.Хантадзе, Т.Г.Церцвадзе, Э.Г.Оникашвили. Поверхностное натяжение и теплота смешения двухкомпонентных металлических растворов//В кн.: Физическая химия поверхности расплавов. Тбилиси:Мецниереба. 1977. 63-69.

 • Т.Г.Церцвадзе, Д.В.Хантадзе, Ф.Н.Тавадзе. Плотность и поверхностное натяжение двойных расплавов железа с металлом VIII группы//В кн.: Физическая химия поверхности расплавов. Тбилиси:Мецниереба. 1977. 159-167

 • Т.Г.Церцвадзе, Д.В.Хантадзе. О.Ш.Гогишвили, Ф.Н.Тавадзе. Плотность и поверхностное натяжение теллуридных расплавов германия, олова и свинца. Сб. Физика поверхностных явлений в расплавах. Грозный, 1977. 125-129.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Механизм уплотнения двухкомпонентных сыпучих сред, моделируемых шаровыми частицами. Инженерно-физический журнал. Т.33. №1. 1977. 120-125.

 • Т.Г.Церцвадзе, Д.В.Хантадзе, Ф.Н.Тавадзе. Упращенный расчет изотермы поверхносного натяжения. Сб..: Физическая химия поверхности расплавов. Тбилиси, Мецниереба. 1977. 318-323.

 • Н.И.Топуридзе, Д.В.Хантадзе. Учет геометрической неравноценности компонентов при расчете избыточного объема и поверхностного натяжения расплавов. Сообщения АН ГССР. Т.87. №3. 1977. 641-644.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Теория уплотнения двухкомпонентных сыпучих сред и ее применение при расчете физико-химических свойств бинарных металлических растворов/Металловедение и коррозия металлов. Вып.5. Тбилиси:Мецниереба. 1977. 33-45.

 • Н.И.Топуридзе, Д.В.Хантадзе. Учет геометрического фактора при расчете избыточного объема раствора. ЖФХ. Т.52. №1. 1978. 81-84.

 • Н.И.Топуридзе, Д.В.Хантадзе. Механизм уплотнения металлических порошков, моделируемых двухкомпонентными шаровыми смесями//В кн.: The V-th International Powder-metallurgy conference. CSSP. 1978. V.1. 291-302.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Учет геометрической неравноценности компонентов при расчете избыточного объема и поверхностного натяжения расплавов. Физика поверхностных явлений в расплавах. Грозный, Чечено-Ингушский Госуниверситет, 1978. 11-16.

 • Э.Г.Оникашвили, Д.В.Хантадзе, Ф.Н.Тавадзе. Совместное определение малых краевых углов смачивания и капиллярной постоянной жидкости//Сообщения АН ГССР. Т.92. №3. 1978. 673-676.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе, Т.А.Цуладзе. Объемный эффекты смещения в двойных металлических расплавах слабо отклоняющихся от закона Рауля. Тез. Научн. Сообщений Ш Всесоюз. Конф. По строению металлических и шлаковых расплавов. Ч.П, Свердловск, 1978. 94-97.

 • Д.В.Хантадзе, Т.А.Цуладзе. Плотность расплавов Na-Rb и Na-Cs. ЖФХ. Т.53. №3. 1979. 754-755.

 • Д.В.Хантадзе, К.П.Бзиава, Я.Сенкара, Ф.Н.Тавадзе. Плотность и поверхностное натяжение двойных расплавов меди с никелем и сурьмой//Сообщения АН ГССР. Т.93. №1. 1979. 93-96.

 • Н.А.Гогуа, Ю.И.Харламов, Д.В.Хантадзе. Исследование литейных и механических свойств мартенситостареющих сталей/Сб.: Процессы литья и непрерывная разливка металлов. Вып.2. Тбилиси:Мецниереба. 1979. 5-14.

 • Д.В.Хантадзе. Термодинамика смешения и избыточный объем металлических расплавов//В кн.: Термодинамика металлических систем. Ч.I. Алма-Ата:Наука.1979, 134-138.

 • Т.А.Цуладзе, Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Физико-химические свойства некоторых двойных расплавов на основе германия/Научные сообщения IV Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. Ч.II. Свердловск, 1980. 110-113.

 • Д.В.Хантадзе, Т.А.Цуладзе. Объемные эффекты смешения в двойных расплавах щелочных металлов/Металловедение и коррозия металлов. Вып.6. Тбилиси:Мецниереба. 1980. 138-145.

 • Д.В.Хантадзе, Т.А.Цуладзе, Н.И.Топуридзе. Моделирование бинарного металлического раствора статистической смесью макроскопических частиц/Тезисы научных сообщений V Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых распдавов. Свердловск. 1983. 259-260.

 • Т.А.Цуладзе; Д.В. Хантадзе. Поверхностное натяжение и молярный объем двойных расплавов марганца с лантаном и церием. Адгезия расплавов и пайка материалов. Вып. 13. 1984. 27-31. 

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе, Т.А.Цуладзе. Внутренняя структура плотноупакованного статистического ансамбля жестких сфер и ее связь с термодинамикой смешения/Металловедение и коррозия металлов. Вып.VII. Тбилиси:Мецниереба. 1984. 17-27.

 • Д.В.Хантадзе, Т.А.Цуладзе, Н.И.Топуридзе. Объемные свойства нерегулярно плотноупакованных статистических ансамблей частиц разных размеров и конфигурации. Сб. Металловедение и коррозия металлов. Тбилиси, Мецниереба, вып.7, 1984. 3-16.

 • М.Д.Амашукели, В.В.Каратаев, М.Г.Кекуа, Д.В.Хантадзе. Межфазное натяжение расплавов бинарных систем InAs-In(As) и GaAs-Ga(As)/Известия АН СССР. Неорганические материалы. №12. 1981. 1588-1590.

 • D.V.Khantadze, N.I.Topuridze. Modelling the Structure of liquid boron. Journal of the Less-Common Metals. 117(1986). 105-107.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Геометрические причины асимметричности избыточного объема и энтальнии смешения. Металловедение и коррозия металлов. Вып.VIII. Тбилиси:Мецниереба. 1986. 44-51.

 • Т.Г.Церцвадзе, Д.В.Хантадзе, Э.Г.Оникашвили. Плотность и поверхностное натяжение расплавов индий-сурьма. Металловедение и коррозия металлов. Вып.VIII. Тбилиси:Мецниереба. 1986. 52-55.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Статистико-геометрическая интерпретация структуры разбавленных неизомегетических смесей. Тез. Научных сообщений 6-ой Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. Ч.1, Свердловск, 1986. 289-290.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Локальная координация плотнейшего расположения частиц разных размеров. Тез. Научных сообщений 6-ой Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. Ч.1, Свердловск, 1986. 291.

 • М.Ш.Грдзелишвили, Т.Г.Церцвадзе, В.А.Грдзелишвили, Д.В.Хантадзе. Поверхностные свойства металлических расплавов, контактирующих с материалами на основе оксида кальция//В кн.: Капиллярные и адгезионные свойства расплавов. Киев:Наукова думка. 1987. 47-49.

 • Н.И.Топуридзе, Д.В.Хантадзе. Поверхностные характеристики металлических расплавов в приближении нерегулярной модели простых жидкостей. Расплавы. Т.2. Вып.3. 1988. 12-18.

 • Н.И.Топуридзе, Д.В.Хантадзе, Ф.Н.Тавадзе. Плотность упаковки нерегулярной системы частиц в области ближнего упорядочения. Расплавы. Т.2. Вып.5. 1988. 116-119.

 • K.Bziawa, J.Senkara, D.Khantadze. O mozliwosci otrzymywania porowatego wolframu. Materialy Elektroniczne. No 3(67). 1989. 43-52.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе. Применение теории расположения для описания ближнего порядка в неизомегетической нерегулярной структуре/Металловедение и коррозия металлов. Вып.IX. Тбилиси: Мецниереба. 1990. 103-112.

 • Д.В.Хантадзе, Н.И.Топуридзе, А.Г.Куртишвили. Объемная и поверхностная плотности упаковки в нерегулярной системе частиц//В кн.: Адгезия и контактное взаимодействие расплавов. Киев:Наукова думка. 1988. 32-36.

 • D.Gabunia, B.Goishvili, G.Kartvelishvili, J.Khantadze. Determination of Complexity of Mountainous Areas of Georgia. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 2002, 165, #3, 530-533. 

 • Д.В.Хантадзе. Влияние размерного фактора на избыточные термодинамические функции смещения металлических расплавов. В книге - Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. Сборник трудов VIII Международной научно-технической конференции. Тбилиси – 2003. 149-159.

 • А. Зоидзе., Т. Цуладзе., Д Хантадзе., В. Бадзошвили. Моделирование объемных и поверхностных свойств металлических расплавов. В книге - Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. Сборник трудов VIII Международной научно-технической конференции. Тбилиси – 2003. 51-58.

 • ჯ.ხანთაძე.  ლითონთა სამყაროში ფერდინანდ თავაძესთან ერთად. თბილისი, ფორმა, 2004. 335

 • Д. Хантадзе, М.Ланчава, А. Бицадзе. Тепловой баланс биогазовой установки. (ENERGY) #1(33), 2005, 45- 48.

 • J.V. Khantadze, M.D. Lanchava, A.P. Bitsadze. On the issue of Heat Exchange in a Biogas Installation. GEORGIAN ENGINEERING NEWS, #2, 2005. 65-68.

 • N.Loladze, M. Tserodze, J.Khantadze, G. Meladze. The influence of the Phisical and Chemical Properties of Metal-Catalysts on the Diamond Formation Process. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 2006, 173, #3, 150-153.

 • Д. Хантадзе. Структурные модели и свойства металлических расплавов. Издательство «Форма», Тбилиси. 2009. ст.160.

 • Г.Ф.Тавадзе, Д.В.Хантадзе. Термохимическое обоснование влияния дисперсности компонентов шихты на процесс СВС. Georgian Engineering News.#3 ,2010, 86-89.

 • D.V.Sakvadze, G.F.Tavadze, A.C.Shteinberg, D.V.Khantadze, G.V.Gandieri. Method for Application of SHS – compacting Vacuum. SHS 2011 XI International Sympozium on Self – Proparating Higt Temperature Synthesie. 5-9 September, 2011. 

 • G.Tavadze, J.Khantadze. The Impact of Fractional Difference of Components on the Properties of Hard Alloys Produced by the SHS Method. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 2010, 4, #3, 70-73.

 • Д.В.Хантадзе. Энтропия плавления металлов. 3я Международная конференция High MatTech, Тезисы докладов, Киев, 3-7 октября, 2011 г.

 • ჯ.ხანთაძე. ლითონთა სამყაროში ფერდინანდ თავაძესთან ერთად. თბილისი, გამომცემლობა “მერიდიანი”, 2012, 244გვ. 

 • Г.Ф.Тавадзе, Д.В.Хантадзе. Влияние дисперсности порошков на процесс СВС. Поро- шковая металлургия: ее сегодня и завтра, Тезисы докладов. Киев, 27-30 ноября, 2012 г.

 • M.Antadze, R.Chedia, O.Tsagareishvili, A.Mikeladze, J.Khantadze. Metal-ceramics based on nanostructured boron carbide. Solid State Sciences. v.14, 11-12, 2012, p. 1725-1728.

 • J.Khantadze, D.Gabunia, L.Chartishvili. On Heat-Flow Direction Inertia Effect. J. Thermal Science and Engineering. Vol.2, 2, 2012, p 53-61.

 • Д.В.Хантадзе. О структуре металлических наночастиц. 2nd International Conference “Nanotechnoloies” Nano – 2012. Tbilisi, 19-21 september,2012, p.208-212.

 • დ.სახვაძე, გ.თავაძე, ა.შტეინბერგი, ჯ.ხანთაძე, გ.ჯანდიერი. წნეხფორმა თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზ-კომპაქტირებისათვის. პატენტი P 5885. გაცემულია 08.13.2013წ. 

 • Д.В.Хантадзе. Пространственно-структурные характеристики и устойчивость металлических фаз. II Международная конференция: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Тбилиси, 2015.

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

სულ 23 მოხსენება საერთაშორისო, საკავშირო და ადგილობრივ სამეცნიერო ფორუმებზე. მათ შორის: 

 • მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია შედუღების, მეტალურგიისა და მონათესავე ტექნოლოგიების პრობლემები, თბილისი, 2003წ.
 • Третьяя Международная Конференция HighMatTech. Киев, 3-7 октября, 2011.
 • D.V.Sakvadze, G.F.Tavadze, A.C.Shteinberg, D.V.Khantadze, G.V.Gandieri. Method for Application of SHS – compacting Vacuum. SHS 2011 XI International Sympozium on Self – Proparating Higt Temperature Synthesie. 5-9 September, 2011.
 • Г.Ф.Тавадзе, Д.В.Хантадзе. Влияние дисперсности порошков на процесс СВС. Поро- шковая металлургия: ее сегодня и завтра, Тезисы докладов. Киев, 27-30 ноября, 2012 г.
 • Д.В.Хантадзе. О структуре металлических наночастиц. 2nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2012. Tbilisi, 19-21 september,2012, p.208-212.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტით შესრულებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები:

        1. II.6 1997-1999
        2. II.10 2000-2001
        3. II-10-02 2002-2003
        4. II-10-04 2004-2005

 • საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის (ISTC) მიერ დაფინანსებული პროექტი G-402 (2001-2004) (მკვლევარი).

 • საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის (ISTC) მიერ დაფინანსებული პროექტი G-985 (2004-2006) (მკვლევარი).

 • საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის (ISTC) მიერ დაფინანსებული პროექტი # 4600 (2008-2010) (მკვლევარი).

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 1976 წ. - გ.ნიკოლაძის სახელობის პრემია;
 • 1999 წ. - საქართველოს სახელმწიფო პრემია;