სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
გურამ დადიანიძე
მკვლევარი სპეციალისტი

დაბადების თარიღი

12.02.1942

განათლება

 • 1960 - 1965 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,  მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ–მექანიკოსი „შედუღების წარმოების ტექნოლოგია და მოწყობილობა“;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ. მეცნ.აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1959 – 1960 წწ. - სასწავლო–ექსპერიმენტალური მეურნეობა „კრწანისი“. მუშა, ბრიგადირი;
 • 1960 – 1961 წწ. - თბილისის ორთქმავალ–ვაგონშემკვეთებელი ქარხანა, მოწაფე შემდუღებელი. საწარმოო პრაქტიკა;
 • 1966 – 1972 წწ. - ელექტრო შედუღების მოწყობილობის საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. ინჟინერი, უფროსი ინჟინერი, სექტორის უფროსი, ჯგუფის უფროსი საკონსტრუქტორო განყოფილებაში.
 • 1973 - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ მუშაკი, ჯგუფის უფროსი, უფროსი მეცნიერ მუშაკი, მეცნიერ მუშაკი, ინჟინერი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ჩატარებული აქვს მრავალი სახელშეკრულებო სამუშაოები ქ.ბაქოს ნავთობისა და გაზის ინსტიტუტთან, ურალის ქიმიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტთან, სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ინსტიტუტთან.  ექსპერტი  სამუშაოების შედუღების საკითხებთან დაკავშირებით 1974 წ–დან–2016 წ–მდე;

სამეცნიერო ინტერესები

 • საშემდუღებლო ელექტროდების დანაფარები. ახალი ფოლადების შედუღება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 30 სამეცნიერო ნაშრომისა და 2 სახელმძღვანელოსი;

 • მოკლე ცნობარი გაზის მეურნეობაში მომუშავე ელექტრო და აირშემდუღებლებისათვის. ს.ს. „საქგაზმშენი“. თბილისი, 2006წ.;
 • მაგისტრალურ მილსადენთა შედუღება, ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2013წ.;
 • Установка для криволинейной плазменно-дуговой резки металлов типа УПР-501. Техническая информация. 1968г. №8;
 • Исследования элементов в наплавленном металле металлокерамической ленты;
  Тезисы докладов 3 закавк. Н/Т конф. по внедр. в произ. нов. свар. техн. 1974г.;
 • Сопротивляемость сталей ДИ-46 и ДИ-47 образованию холодных трещин, при сварке. Сварочное производство,1980г. №3, 34с.;
 • Изготовление сварных трубопроводов из стали 12Х3СМФЮТ (ДИ-46) для нефтегазовой промышленности. Научные труды ГПИ №9, 1981г., 49с.;
 • Использование стали марки 08Х25Г15С для изготовления упарочных котлов в производстве сернистого натрия. Химическая промышленность 1981, №8, 58(50*);
 • Сопротивляемость стали 08Х25Г15С образованию холодных трещин при сварке. Автоматическая сварка. 1982, №5, 4с.;
 • Влияние редкоземельных металлов (РЗМ) на свойства сварных швов, выполненных электродами с основным типом покрытия. Научные докл. I школа-сем. стран членов СЭВ. Братислава ЧССР, 1984г.;
 • Электрохимическое поведение сварных швов некоторых экономию легированных коррозионностойких сталей в растворе сульфата марганца. Металловедение и корр. металлов ИМЕТ АН ГИР «Мецниереба» Тбилиси, 1986, с.98;
 • Исследование влияния комплексных раскислителей Mn-Ti и Mn-Ca-Al в обмазочных материалах электродов основного типа покрытия не свойства сварочных соединений. Г.Киев, НЭС им. Е.О. Патона, Сб. докладов 1990г.;
 • მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად საგანში „დნობით შედუღების ტექნოლოგია და მოწყობილობა“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სტუ, თბილისი, 2006წ.;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

ხუთი საავტორო და ერთი პატენტი:

 • Состав электродная покрытия. Авт. Свидет. №860972, 29.06.1979, 05.06.1981;
 • Состав электродного покрытия. Авт. свидет. №937120, 23.02.1982г.;
 • Состав стали. Авт. свидет. №967745, 13.05.1981г.;
 • Сталь. Авт. свидет. №956603. 04.08.1981г.;
 • Состав электродного покрытия. Авт. свид. №1049223. 22.06.1983г.;
 • პატენტი Р5989 ელექტროდის დანაფარი 2014-01-06;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობა აქვს მიღებული ორ კონფერენციაში: ქ.კიშინოვში (1985წ.) და ქ.  პერმში (1987წ.);