სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნელი გონჯილაშვილი
მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
n.gonjilashvili@mail.ru

დაბადების თარიღი

20.08.1949

განათლება

 • 1968 - 1973 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1973 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი: უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი: მეცნიერ თანამშრომელი, ლაბორანტი, ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების მეტალოგრაფიული კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 26 სამეცნიერო ნაშრომის;

 • Разработка технологии выплавки высокопрочной стали путем переплава металлолома в индукционной печи . Сб.трудов «Проблемы металлургии, сварки и материаловедения», Тбилиси, 2008, №2(20), с.3-7;
 • Рациональное содержание модифицирующих элементов в комплексном сплаве FeSiCaBaAl. Сб.трудов «Проблемы металлургии, сварки и материаловедения», Тбилиси, 2008, №2(20), с.19-24;
 • საჯავშნე ფოლადის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გაუმჯობესება ფოლადის ლეგირების და თერმომექანიკური დამუშავების ოპტიმიზაციის გზით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ.;
 • მეტალურგიული სილიციუმის ნადნობიდან ამოწევის მეთოდით რაფინირებული სილიციუმის თვისებების გამოკვლევა. ქიმიის სერია, ტ.40, №4, 2014;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

3 საავტორო მოწმობა და 1 პატენტი;

 • Сплав для раскисления и модифицирования стали. Авт.свид.СССР, №933777. Бюллетень изобретения, №21, 1982;
 • Сплав для раскисления, легирования и модифицирования стали. Авт. свид. СССР, №981424. Бюллетень изобретения, №46, 1982;
 • Сталь. Авт. свид. СССР, №1059021. Бюллетень изобретения, №45, 1983;
 • პატენტი P5906, GEP 2013, 5906B. მცირედლეგირებული მაღალი სიმტკიცის ფოლადი;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • П Республиканская н/т конференция молодых ученых. Тбилиси, 1975;
 • П Республиканская н/т конференция молодых ученых. Тбилиси,1977;
 • Всесоюзная н/ т конференция «Современные проблемы создания высококачественных сталей и уменьшения отходов в черной металлургии». Москва, 1981;
 • Республиканская н/ т конференция «Новые технологические процессы в литейном производстве», 1983;
 • ХХ сессия научного совета «Новые металлические материалы». Киев, 1989;
 • Международная конференция «Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий». Тбилиси, 1999;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის №№11.3; 11.3; 11.03.03; 11.03.04 გრანტების შესრულებაში (1997-2005 წწ.);
 • აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF), საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (სესფ) და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების ფონდის (სსგფ) მიერ დაფინანსებული პროექტი – “ხანგრძლივი საექსპლუატაციო პერიოდის მქონე ცვეთამედეგი ნაკეთობები” – NCRDF-GNSF/08-522;