სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მანანა მიქაბერიძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული)
mananamikaberidze@yahoo.com

დაბადების თარიღი

13.03.1943

განათლება

 • 1960 - 1965 წწ. - ქ.თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1985 წ. - ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;
 • 2005 წ. - დოქტორის აკადემიური ხარისხი ტექნიკაში;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1966 - 1969 წწ.- საქ. მეცნიერებათა აკადემიის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1969 - 1984 წწ.- საქ. მეცნ.აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1984 - 1986 წწ.- საქ.მეცნ.აკად.მეტალურგიის ინსტიტუტის ჯგუფის ხელმძღვანელი;
 • 1986 - 1990 წწ.- საქ.მეცნ. აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1990 - 2003 წწ.- საქ.მეცნ.აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის უფრ. მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2003 - 2011 წწ. - საქ.მეცნ. აკად. მეტალურგიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი;
 • 2011 წ. - დღემდე - სსიპ ფ.თავაძის სახ.საქ.მეცნ.აკად. მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

 • მ.მიქაბერიძის ხელმძღვანელობით და უშუალო მონაწილეობით შესრულებულია მრავალი სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაო საბიუჯეტო-საკავშირო, მიზნობრივი, კომპლექსური, აკადემიური, СЭВ - ის ხაზით და სახელშეკრულებო საწყისებზე, რომელთა შესრულების შედეგად დამუშავებულია ახალი ფოლადები, ტიტანის შენადნობები და ნანოკრისტალური დანაფარები და გაცემულია რეკომენდაციები მათ გამოსაყენებლად მრეწველობის სხვადასხვა დარგებში;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფუნდამენტური სამუშაოები ტიტანის სხვადასხვა ელემენტებით ლეგირების მექანიზმის შესასწავლად ორმაგი და სამმაგი სისტემების შენადნობებში, რის საფუძველზე დამუშავებულია ახალი Ti – Ni –Cr სისტემის მაღალი სიმტკიცის შენადნობები სამედიცინო ინსტრუმენტების, იმპლანტების და ნანოსტრუქტურული დანაფარებისათვის;

   

 • 13% ქრომის და 6% ნიკელის ფუძეზე ახალი ეკონომიურად ლეგირებული მარტენსიტულად დაბერებადი ფოლადების შესწავლა, ფოლადისაგან ცივადნაგლინი 2მმ და 0,2 მმ დიამეტრის მაღალი სისალის და სიმტკიცის მავთულების მიღება, მათი კოროზიამედეგობის შესწავლა აგრესიულ სამედიცინო არეებში და რეკომენდაციების გაცემა მათ გამოსაყენებლად მაღალი ფუნქციონალური თვისებების მიკროქირურგიული ინსტრუმენტებისათვის;

   

 • სამხედრო მანქანების და საბრძოლო აღჭურვილობის კოროზიული გამოცდების მეთოდიკის დამუშავება მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების მიერ მიღებულ სტანდარტებზე დაყრდნობით;

   

 • საჯავშნე ლითონური მასალების, საბრძოლო ტექნიკისა და სამხედრო აღჭურვილობის კოროზიამედეგობის ლაბორატორიული კვლევები და ნატურული გამოცდები საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, მათ შორის შავი ზღვის წყალსა და ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში, დაცვის მეთოდების დამუშავება და რეკომენდაციების შედგენა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

100-მდე პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორის:

 • Mikaberidze M., Ramazashvili D., Gozalishvili E., Akhvlediani l. Corrosion Resistance and Electrochemical Characteristics of the new Titanium Alloys Nanocrystalline Coatings. Proceedings of 2-nd International Conference “Modern technologies and methods of inorganic materials science” 20-24 April 2015 .Tbilisi Georgia.
 • Anderson C, Mikaberidze M, Gordeziani G, Gozalishvili E, Akhvlediani L, et al. (2013) Corrosion Resistant Titanium Alloys for Medical Tools and Implants. J Powder Metall Min 2: 110. doi:10.4172/2168-9806.1000110 ISSN: 2168-9806 JPMM, an open access journal
 • G.Gordeziani, Mikaberidze M.P., D.Ramazashvili, E. Gozalishvili, L.Akhvlediani Investigation of structure, mechanical properties, corrosion resistance of Ti-Ni-Si system alloys and thermodinamic calculation of their phase diagram აკად.ფ. თავაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და და მეთოდები”4-6 ივნისი, 2012წ. გვ.295-302
 • Mikaberidze M. Ramazashvili D., Gozalishvili E.,Akxvlediani L.,V.GabuniaV.Garibashvili Z.Mirijanashvil. Corrosion resistant nanocrystalline Ti-8Ni-Cr system alloys coatings. Электронный журнал EOL,Issue 5, June 2011.www.energyonline.ge
 • Mikaberidze M.P., G.Gordeziani D.Ramazashvili E. Gozalishvili L.Akhvlediani Corrosion resistant Ti-Ni-Si system alloys with increased strength and hardness for medical tools საქ.მეცნ.აკად.მაცნე, ქიმიის სერია,ტ..37,#1, 2011. გვ.200-204
 • გ.ჯიშკარიანი, მ.მიქაბერიძე, გ.ჯანდიერი, დ.სახვაძე, გ.თავაძე მძიმე ლითონებით დაბინძურებული ნიადაგების გაწმენდა-აღდგენა ფიტორემედიაციის მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი #11 (1).2011. გვ.95-105
 • Гордезиани, М.Микаберидзе и др. Разработка термодинамической вычислительной модели и расчет диаграммы фазовых равновесий системы Ti -8Ni-(0-5)Si სტუ შრომები #2 (480) 2011. გვ. 47-50
 • ჯიშკარიანი, მ.მიქაბერიძე მძიმე ლითონებით და მონონუკლეიდებით დაბინძურებული ნიადაგების გაწმენდა-აღდგენა ფიტორემედიაციის მეთოდით. 1 საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. თბილისი 4-6 ივლისი . 2010
 • M.Mikaberidze, D.Ramazashvili, L.Akhvlediani, E. Gozalishvili, G.Gordeziani. Electrochemical Investigation of Nanocrystalline Ti-Ni-Ge System Alloys. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series, V.35, #4, 2009.
 • M.Mikaberidze, I.Lordkipanidze, D.Ramazashvili, E.Gozalishvili, L.Akhvlediani, G.Gordeziani. Investigation of Mechanical properties and Corrosion Resistance of Ti-Ni-Cr System Alloys. Proceedings of MS&T’ 08 Material Science and Technology Conference, October 5-9, 2008, Pittsburg, Pennsylvania, USA
 • M.Mikaberidze, O. Shuradze, G.Darsavelidze, G.Gachechiladze, E.Gozalishvili, G.Gordeziani, L.Tavadze. Phisicomechanical properties of nanocristalline Ti-8Ni-Ge - system alloys. Georgian Engineering News, #2, 2008, p.77-82.
 • E. Gozalishvili, M.Mikaberidze, D.Ramazashvili, L.Akhvlediani, T.Gigitashvili. Prediction of the Corrosion Resistance of Ti-Ni-Cr alloy in Physiological Solution. Georgian Engineering News, # 4, 2008, p.53-57.
 • M.Mikaberidze, C.Anderson, B.Gleason, E.Gozalishvili, L.Akhvlediani, D.Ramazashvil. Corrosion Resistant Titanium Alloys for Medical Tools and Implants. Proceedings of Congress TITANIUM 2008, September 21-23, 2008, Las Vegas, USA.
 • M.Mikaberidze, A.Peikrishvili. Online Innovation - Corrosion Resistant Titanium Alloys for Medical Tools and Implants. Inf. On line Paper- New Materials and Nanotechnologies.2010
 • რედაქტორი არაორგანული მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონისა თბილისი, 2008. (შემდგენელი ო.შურაძე)
 • M.Mikaberidze, G.Gordeziani, D.Ramazashvili, E.Gozalishvili, L.Akhvlediani, G.Gachechiladze. Termodinamic Study of Ti-8Ni-Cr System Alloys and Theoretical computation of their Phase Diagram. Georgian Engineering News, #1, 2007, ст. 67-71.
 • E.Gozalishvili, M.Mikaberidze, I.Lordkipanidze, G.Gordeziani, D.Ramazashvili, L.Akhvlediani. Modeling of the Corrosion Behaviour of Ti-Ni-Cr System Alloys. Georgian Engineering News, #1, 2007, ст.71-75.
 • D.Ramazashvili M.Mikaberidze, , E.Khuntsaria, N.Luarsabishvili, L.Akhvlediani. Influence of Vanadium and Titanium on Sulphide Cracking of Chromium-Manganeze High Strenghth Steel. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series,V.33, #4, 2007, p.p. 481-483.
 • M.Mikaberidze I.Lordkipanidze D Ebanoidze Cr-Ni-Mo Maraging Steels for Medical tools of Multiple Usage J.Energy, #4, 2003.
 • Микаберидзе М.П., Лордкипанидзе И.Н и др. Структура и коррозионная стойкомть сплавов системы тита-никель-германий. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, chemical Series, N1-2 vol. 26, 2000. Tbilisi
 • Mikaberidze M.P. Lordkopanidze I.N., Akhvlediani L.A. Steels for micro surgical instruments. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, chemical Series, N1-4 vol. 24, Tbilisi, 1998.
 • Mikaberidze M.P., Lordkopanidze I.N., Ebanoidze D.D. A new corrosion-resistant steel for medical instruments. Proceedings of the 10th European corrosion Congress, Barcelona, 1993;
 • Микаберидзе М.П., Лордкипанидзе И.Н и др. О возможности применения стали 08Х25Г15С в медицинской технике. Сб.докл.Нац.конгресса по металловедению и терм. обработке. г.Варна. Болгария.1991
 • Микаберидзе М.П., Лордкипанидзе И.Н. и др.Исследование структуры и коррозионной стойкости новой стали в атмосфере субтропического и сухого морского климата. Тезисы докладов Симпозиума “Современные проблемы эл.техн. промышленности”г.Варна НРБ. 1990
 • Микаберидзе М.П., Нартова Т.Т. Исследование влияния никеля и хрома на свойства титана в двойных и тройных сплавах. Сб. АН ГССР "Металловедение и коррозия металлов", вып., IX, Тбилиси, 1990.
 • Mikaberidze M.P., Tskitishvili M.D., Lordkopanidze I.N. etc. The new steel for medical industry Сб. АН ГССР "Металловедение и коррозия металлов", вып., IX, Тбилиси, 1990.
 • Лордкипанидзе И.Н., Микаберидзе М.П. и др. Коррозионностойкие стали для медицинских инструментов. Тезисы доклада; Конгресс по коррозии и поверхностной обработке. Интеркор 89, Нитра, ЧССР.
 • Лордкипанидзе И.Н., Микаберидзе М.П., Эбаноидзе Д.Д. и др. Новая коррозионностойкая сталь для медицинских инструментов. Тезисы докладов Всесоюзной научно-техн. конференции "Прогрессивные методы и средства защиты металлов и изделий от коррозии", часть П., М. 1988.
 • Лордкипанидзе И.Н., Микаберидзе М.П. Коррозионностойкие стали для медицинской техники. Тезисы докл. X международного конгресса по коррозии, г. Мадрас (Индия), 1987.
 • Микаберидзе М.П., Лордкипанидзе И.Н. и др. Изучение коррозионной стойкости мартенситностареющих сталей в моющих и стерилизующих средах, применяемых для хирургических инструментов. Сб. АН ГССР, "Металловедение и коррозия металлов", вып., 7, Тбилиси, 1984.
 • Микаберидзе М.П., и др. Новые коррозионностойкие стали для медицинских инструментов. Ж. Защита металлов, т. XXIII, №5, 1982.
 • Микаберидзе М.П., Лордкипанидзе И.Н. "Исследование коррозионной стойкости высокопрочных сталей в агрессивных медицинских средах. Тез. III Национальной конференции "Коррозия и защита от коррозии", 82, Варна, 1982.
 • Манджгаладзе С.Н., Микаберидзе М.П., Нартова Т.Т. и др. Коррозионная стойкость сплавов на основе титана в растворах соляной кислоты, хлористого и едкого натрия. Ж. Металлы. изд., АН СССР. Москва . №2, 1982.

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Авторское свидетельство #1421801 на Изобретение «Коррозионностойкая Сталь» ИМЕТ АН Грузии. 08.05.1988;
 • Авторское свидетельство #1106168 на Изобретение «Сплав на основе титана» ,ИМЕТ им. Байкова и ИМЕТ АНГрузии. 01. 04.1984;
 • Авторское свидетельство #705004 на Изобретение «Коррозионностойкая Сталь» ИМЕТ АН Грузии.28.08.1979;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

1971-2015 წ.წ. მონაწილე და ორგანიზატორი 40 რესპუბლიკური, საკავშირო და საერთაშორისო სამეცნიერო თათბირის, კონფერენციის, სიმპოზიუმის და კონგრესისა, მათ შორის:

 • მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” 20-24 აპრილი 2015 თბილისი საქართველო; 
 • აკად.ფ. თავაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია”არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები” 4-6 ივნისი, 2012წ. თბილისი. საქართველო;
 • რ.აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი მე-3 ეროვნული კონფერენცია 18-19 ოქტომბერი 2011 თბილისი. საქართველო;
 • 1 საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია“. თბილისი 4-6 ივლისი, 2010;
 • MS&T’ 08 Material Science and Technology Conference, October 5-9, 2008, Pittsburg, Pennsylvania, USA; 
 • Congress TITANIUM 2008, September 21-23, 2008, Las Vegas, USA;
 • Congress “ FATIGUE AND PLASTICITY – FROM MECHANISMS TO DESIGN”. May 20- 22. 2008 Paris. France;
 • The 10th European Corrosion Congress, Barcelona, 1993;
 • Наиональный.конгресс по металловедению и терм. обработке. г.Варна. Болгария.1991; 
 • Симпозиум “Современные проблемы эл.техн. промышленности”г.Варна НРБ. 1990;
 • Конгресс по коррозии и поверхностной обработке. Интеркор 89, Нитра, ЧССР; 
 • Всесоюзная научно-техн. конференция "Прогрессивные методы и средства защиты металлов и изделий от коррозии", часть 2, Москва 1988;
 • The Xth International Corrosion Congress, Madras, India. 1987;
 • III Национальная конференция "Коррозия и защита от коррозии" 82 Варна. 1982;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ISTC Project -296 “Elaboration of Nanocrystalline Metal-Ceramics for Heat-Insulating, Wear- Resistant, Antifriction Coatings with Increased Adhesion and High-Temperature Strength properties”. 1999 – 2001 სპეციალისტი-ექსპერიმენტატორი;

 • STCU Project #3575 “The new Amorphous, Nano- and Polycristalline Titanium Alloys for Medical Instruments and their Coatings”2006-2009, მენეჯერი;

 • STCU Project Proposal #5230 “Development of new corrosion-resistant high-strength maraging steels and nanocrystalline titanium alloys coatings for medical instruments დადებითად შეფასებულია დაფინანსების გარეშე 26.01.2011;