სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
იოსებ ცინცაძე
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
sosot28@mail.ru

დაბადების თარიღი

22.04.1928

განათლება

 • 1947 - 1952 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათ-მშენებლობის  ფაკულტეტი, ინჟინერი, მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნ.აკად.დოქტორი, ლითონმცოდნე;

სამუშაო გამოცდილება

 • თბილისის ინსტრუმენტული ქარხანა, კონტროლის ოსტატი. 1950 წ.;
 • ტრესტ ”ხრამშენის” (შემდეგ ”საქჰიდროენერგომშენი”) სარემონტო-მექანიკური ქარხანა ცვლის ოსტატი, მექანიკური საამქროს უფროსი, ამწყობი საამქროს უფროსი. 1950 - 1952 წწ.;
 • საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი: ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრის ლაბორანტი, უფროსი ლაბორანტი, ასისტენტი. 1952 - 1960 წწ.;
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი: ასპირანტი (ლითონმცოდნეობა და თერმული დამუშავება). პარალელურად აქვე: თემის წამყვანი ინჟინერი, შემდეგ უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი (1962 წ.), სახელშეკრულებო თემის წამყვანი ინჟინერი (1963 წ.), შემდეგ, უფროსი ინჟინერი (1964 წლიდან). 1960-1968 წწ.;
 • მანქანათმშენებლობის და ელექტროტექნიკის საპროექტო ტექნოლოგიური სამეცნიერო-საკვლევი ინსტიტუტის ლითონმცოდნეობისა და თერმული დამუშავების ლაბორატორიის გამგე. 1968 - 1970 წწ.;
 • მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების ტექნოლოგიის საკავშირო სამეცნიერო-საკვლევი ინსტიტუტი: ლითონმცოდნეობის თერმული დამუშავების და საჩამოსხმო წარმოების ლაბორატორიის გამგე. შემდეგ, ლითონების თერმული დამუშავების და ფხვნილების მეტალურგიის განყოფილების გამგე. შემდეგ მაგნიტოგამტარის განყოფილების გამგე. შემდეგ, მთავარი ლითონმცოდნე. 1970 - 1992 წწ.;
 • საქართველოს ტექნიკურ უნივრსიტეტში ლითონმცოდნეობის და ლითონთა ტექნოლოგიის კათედრაზე კითხულობს ლექციებს (საშტატო და საათობრივი დატვირთვებით) საგნებში: ”ლითონმცოდნეობა და თერმული დამუშავება”, ”ლითონთა ტექნოლოგია”, ”ლითონების და ლითონების ნაკეთობების დიაგნოსტიკა და ექსპერტიზა”. 1958 - 2006 წწ.;
 • კათედრაზე იღებს მონაწილეობას ლითონების ნაკეთობების საექსპერტო კვლევებში, ხოლო 1970 წლიდან მუშაობს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრში ლითონების და ლითონის ნაკეთობების შტატგარეშე სასამართლო ექსპერტად, მიღებული აქვს ექსპერტის ატესტატი. 1970 - 1990 წწ.;
 • ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის უფროსი ინჟინერი, შემდეგ ლითონთა ტექნოლოგიის და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის უფროსი. 2007 წ. - დღემდე;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ჩატარებული აქვს მრავალი სახელშეკრულებო სამუშაოები რესპუბლიკის სხვადასხვა ქარხნებში;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 22 სამეცნიერო ნაშრომისა;

 • Влияние ультразвуковых колебаний на кинетику превращения переохлажденного аустенита стали 30ХГСНА. Сборник «Ультразвуковая техника». 1964 г., Выпуск №5, Москва;
 • Влияние ультразвука на фазовые превращения в сталях. «Сообщения АН ГССР», XLVI №1 (апрель) , 1967 г., Тбилиси;
 • Опыт внедрения новой аппаратуры из химически стойкого титанового сплава АТ-З в фармацевтическую промышленность. «Медицинская промышленность СССР», №8;
 • Диаграмма изотермического распада аустенита стали 36Г2С, «МИТОМ», №2, 1968 г., Москва;
 • Изыскание стойкого материала для производства танина и галловой кислоты. «Вопросы металловедения и коррозии металлов». Издательство
 • «Мецниереба», Тбилиси, 1968 г.;
 • Исследование влияния рекристаллизационного отжига на электромагнитные свойства динамных сталей. Труды ВНИИТМЭ, №6, Тбилиси;
 • Промышленное опробование новой стали Х10Т2Ф2М для вырубных штампов. Труды ВНИИТМЭ, №12, с.55-60, Тбилиси, 1979 г.;
 • Improvement of Physical and Mechanical Properties of High-Strength Steel Through Alloying and Thermomechanical Treatment .Georgian Engineering News, v.4, 2010, pp.49-51;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Взрывная камера для обработки материалов. Авторское свидетельство №57702 (заявка №2026531 с приоритетом от 24 мая 1974 г. Зарегистрировано в Гoсударственном реестре изобретений СССР 21 июня 1977 г.;
 • პატენტი P5906, GEP 2013, 5906B. მცირედ ლეგირებული მაღალი სიმტლიცის ფოლადი;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • რამდენიმე ”მანქანათმშენებლების და ხელსაწყოთმშენებლების სამეცნიერო-საწარმოო კონფერენცია თბილისში;
 • კონფერენცია ”ულტრაბგერა მანქანათმშენებლობაში”, 1967 წ. ივლისი;
 • კონფერენციები: ”ახალი ტექნოლოგიური პროცესები და დანადგარები მცირე სიმძლავრის ელექტრონული მანქანების წარმოებაში”. მონაწილეობდა თითქმის ყველა შეკრებაზე ქალაქებში მოსკოვში, ლენინგრადში, სტალინგრადში, რიგაში, ხარკოვში და სხვ.;
  ეს კონფერენციები იმართებოდა 2 წელიწადში ერთხელ;
 • საკავშირო კონფერენციები: ”ახალი ლითონმცოდნეობა და თერმულ დამუშავებაში”;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის მეტალის ნიმუშების კვლევა.  სექტემბერი/2011-დეკემბერი/2013;