სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 3 მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
ირაკლი მაისურაძე
ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
imaisuradze88@gmail.com

დაბადების თარიღი

9.09.1988

განათლება

 • 2009 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სპეციალობა შავი ლითონების მეტალურგიია. კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მეტალურგი;   

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 2009-2011 - ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისი;
 • 2011-2014 - ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 2020 ივნისიდან - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლაბორატორიის უფროსი;
 • 23.12.2019 - 18.06.2020 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი
 • 10.07.2019 - 01.12.2019 - შპს რუსთავის ფოლადი, ქარხნის ცენტრალური, ლაბორატორია, ლაბორატორიის უფროსის მოადგილე;
 • 01.02.2015 - 05.09.2016 წ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი;
 • 07.09.2009 - 24.03.2014 წწ. - ფეროშენადნობთა ქარხანა შ.პ.ს “რუსმეტალი”, ოპერატორი, ტექნოლოგი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფეროშენადნობთა და სამთო-მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია და კომპლექსური საკაზმე მასალების მიღება, მათი ფეროშენადნობთა წარმოებაში გამოყენების მიზნით;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ავტორი 15  სამეცნიერო ნაშრომისა,  მათ შორის:

 • დაბალფოსფორიანი წიდის გამოდნობა საშუალო სიმძლავრის მადანაღმდგენელ ელექტროღუმელში მანგანუმშემცველი ნარჩენების გამოყენებით. “ენერგია”, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი 2011 წ.;
 • ნახშირბადშემცველი ნარჩენების და წიდის ფუძიანობის გავლენა სილიკომანგანუმის გამოსადნობ კაზმის ელექტროწინაღობაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, შრომები, ქუთაისი 2012 წ.;

მონოგრაფიები


 • 2013 - სილიკომანგანუმის ოპტიმალური შედგენილობის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მანგანუმის სასარგებლო გამოყენების გაზრდას; 
 • 2013 - ფეროშენადნობთა წარმოების მანგანუმშემცველი ნარჩენების ფიზიკო-ქიმიური და მეტალურგიული თვისებების შესწავლა;
 • 2013 - ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებიდან კომპლექსური ბრიკეტების მიღების ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა;
 • 2015 - სილიკომანგანუმის ოპტიმალური შედგენილობის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს მანგანუმის სასარგებლო გამოყენების გაზრდას; 
 • 2017 - ფეროშენადნობების ნარჩენების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა სილიკომანგანუმის დნობის პროცესში; 
 • 2017 - ტყიბულის ნახშირიდან სპეციალური სახის აღმდგენელის მიღება.

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • წვრილმარცვლოვანი ნახშირების დაბრიკეტების ხერხი. საქ. პატენტი P4522, 2008;
 • ფეროშენადნობთა წარმოების ნარჩენებისგან ბრიკეტების მისაღები კაზმი. საქ. პატენტი სასარგებლო მოდელი, U1540У, 2009;
 • დაყალიბებული კოქსის მიღების ხერხი. საქ. პატენტი სასარგებლო მოდელი, U1584У,2010;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2018 - ფერო შენადნობების მე-15 საერთაშორისო კონგრესი, Investigation of the physicochemical characteristics and properties of manganese ores of the Chiatura deposit, the features of their preparation for the electrothermal conversion in relation to local conditions. კეიპ ტაუნი, სამხრეთ აფრიკა;
 • 2018 - მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია, თანამედროვე არაორგანული მასალათმცოდნეობის ტექნოლოგიები და მეთოდები. Investigation of the physicochemical characteristics and properties of manganese ores of the Chiatura deposit, the features of their preparation for the electrothermal conversion in relation to local conditions, თბილისი, საქართველო. 

საორგანიზაციო საქმიანობა (კონგრესებისა და კონფერენციების, მოწყობა, რედაქტორობა)