სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია
მარინა ჭუმბაძე
მეცნიერ თანამშრომელი
marina.chumbadze.13@mail.ru

დაბადების თარიღი

9.02.1961

განათლება

  • 1983 წ. - დნეპროპეტროვსკის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სპეციალობა - ელექტროთერმული დანადგარები. კვალიფიკაცია - ინჟინერ-ელექტრომექანიკოსი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

  • აკად. დოქტორი ( 2009წ.);

სამუშაო გამოცდილება

  • 1983 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი, უმც. მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • მეტალურგიული ნედლეულისა და ტექნოგენური ნარჩენების თერმული ანალიზი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

ავტორი 18 სამეცნიერო ნაშრომისა და 1 გამოგონების, მათ შორის:

  • Исследование кинетики процесса восстановления марганца из оксидов кремнием силикомарганца. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения № 1(7), Март 2005, Тбилиси, с. 3-6;
  • მანგანუმის მადნების შედარებითი თერმული დახასიათება, “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, №4-6, თბილისი, 2011, 85-88;
  • ადგილობრივი ნედლეულიდან ტექნიკური სილიციუმის კარბოთერმული წარმოების ტექნოლოგიის კვლევა და დამუშავება, “საქართველოს საინჟინრო სიახლენი”, №1(ტ .73), 2015, თბილისი, 104-107;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

  • მადანთერმულ ელექტროღუმელში საშუალონახშირბადიანი მანგანუმის შენადნობის მიღების ხერხი. GE P 2008 4428 B, 16.08.2006, AP 2008 9583A;