სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
გიორგი ქევხიშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
gkevkhishvili@mail.ru

დაბადების თარიღი

1.03.1949

განათლება

 • 1966 - 1972 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქიმიური ფაკულტეტი (ინჟინერ- ტექნოლოგი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1980 წ. - ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი TN #036753;
 • 2006 წ. - აკად.დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1971 - 1972 წწ. - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლაბორანტი;
 • 1972 - 1974 წწ. - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, ინჟინერ-ტექნოლოგი;
 • 1974 - 1983 წწ. - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეც.თანამშრომელი;
 • 1983 - 1986 წწ. - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უფროსი მეც. თანამშრომელი;
 • 1986 - 2003 წწ. - საქ. მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, წამყვანი მეც.თანამშრომელი;
 • 2003 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის, ჩამოსხმისა და შედუღების პროცესების ლაბორატორიაში, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომლი;
 • 2006 - 2010 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონების წარმოებისა და დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2010 - 2016 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2016 - 2017 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის მთავარი სპეციალისტი;
 • 2017 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ქარხნებთან  სახელშეკრულებო თანამშრომლობა. მემორანდუმები სხვადასხვა ინსტიტუტებსა და ქარხნებთან;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მეტალურგია,მასალათმცოდნეობა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория " Роторная машина для непрерывного литья хрупких сплавов", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 261-264;
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили, " Снижение металлоемкости и повышение качества отливок из высокохромистой стали", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 223-225;
 • Дж.Лория , Н. Кацарава Г. Кевхишвили. " Повышение коррозионной стойкости высокохромистых сталей типа 20Х13Л Метод расчета усилия разде¬ления непрерывных слитков на роторной разливочной машине ". Proceedings of the Internati¬o¬nal conference HighMatTech, October, 19-23, 2010, Kiev, p. 133;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория " Метод расчета усилия разде¬ления непрерывных слитков на роторной разливочной машине." Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Т.5.№, 3 ст 85-88 2011;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория. " Зависимость усилий вытяги¬вания от конусности кристал¬лизатора", Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Т.5, № 3, ст. 39-42. 2011; 
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили. " Повышение качества снижение металлоемкости турбинных лопаток из высокохромистой стали", Proceedings of the Internati¬o¬nal conference HighMatTech, October, 3-7, 2011, Kiev, p. 174;
 • Дж.Лория, Н.И. Кацарава., Г.Ш.Кевхишвили. " Длительная прочность высокохромистых сталей типа 20Х13Л". Сборник докладов YII международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Понизовка Крым, Украина, 24-28 сентября 2012, стр.119;
 • ი.ჟორდანია, გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. "ლითონის უწყვეტი ჩამოსხმის ტექნოლოგიის სრულყოფა". კრებული: არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. თბილისი 4-6 ივნისი 2012წ გვ.274-286;
 • გ.ქევხიშვილი, თ. ნამიჩეიშვილი, ი.ჟორდანია, ჯ.ლორია, ზ.მელაშვილი, ვ.რამიშვილი. "უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, №T.6 №3,p 69-74. 2012;
 • ი.ჟორდანია,გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია, ნ.ნიჟარაძე, ვ.რამიშვილი. "უსხმულო გლინვის აგრეგატის კრისტალიზატორის ჩამკეტი ფილების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავეება". საქართ. მეც. აკადემია "მეცნიერება და კულტურა" (კრებული, ტ.I . 2013წ) გვ.81-85;
 • Г. Кевхишвили, Т. НамичеишвилиИ, Жордания, Дж.Лория. " Машина непрерывного литья ферросплавов". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилисиб Грузия. ст.232-236;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория ,Дж.Шарашениде. " Непрерывное литьё полых чугунных заготовок". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилиси. Грузия. ст.184-191;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде,В. Рамишвили, З.Мелашвили. " Method of determination main teqnolojical parameters for "non cast rollong". Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. 20-24 april. 2015. Tbilisi. Gruzia pp. 156-162;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде, В.Рамишвили,З.Мелашвили." Teqnologiqal characteristics of metal sheet production in direct rolling". Bulletin of the Georgian Bulletin Bulletin of the Georgian Academy of Sciences,vol.9 №1, pp.117-122. 2015;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Гвелесиани Г.Ф, Заводин Д.А., Кевхишвили Г.Ш, и др. "Установка роторного типа для непреривного литья заготовок". Авторское свидетельство №1592102;
 • Рамишвили Ш.Д., Бровман М.Я., Кевхишвили Г.Ш, и др. "Способ определения усадки полых слитков из металлов и сплавов". Авторское свидетельство №1271636;
 • Рамишвили Ш.Д., Кевхишвили Г.Ш., Гвелесиани Г.Ф. "Способ непреривного литья полых заготовок и устроиства для его осуществления". Авторское свидетельство №1284652;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Дж.Лория, Г. Кевхишвили, И. Жордания, " Автоматизация процесса непрерывного литья полых заготовок", Сборник докладов Шестой международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Понизовка Крым, Украина, 20-24 сентября 2010, стр. 119;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория " Роторная машина для непрерывного литья хрупких сплавов", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 261-264;
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили, " Снижение металлоемкости и повышение качества отливок из высокохромистой стали", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 223-225;
 • ი.ჟორდანია, გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. ლითონის უწყვეტი ჩამოსხმის ტექნოლოგიის სრულყოფა". კრებული: არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. თბილისი 4-6 ივნისი 2012წ გვ.274-286;
 • Г. Кевхишвили, Т. НамичеишвилиИ, Жордания, Дж.Лория. " Машина непрерывного литья ферросплавов". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилисиб Грузия. ст.232-236;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория ,Дж.Шарашениде. " Непрерывное литьё полых чугунных заготовок". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилиси. Грузия. ст.184-191;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде,В. Рамишвили, З.Мелашвили. " Method of determination main teqnolojical parameters for "non cast rollong". Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. 20-24 april. 2015. Tbilisi. Gruzia pp. 156-162;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2008 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის დასახელება: თხელი ფურცლების, უწყვეტი ჩამოსხმის მეთოდი;
 • 2009 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის დასახელება: თხელი ფურცლების, უწყვეტი ჩამოსხმის მეთოდი;
 • 2011 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის შიფრი AAR/116/3-193/11;
 • 2014 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის შიფრი: AR/7 8 /3 -19 3 /14. პროექტის დასახელება: უსხმულო გლინვის მეთოდით ლითონური ფურცლების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგია;
 • 2015 წ. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, GITA. პროექტის შიფრი: # 60/2015. პროექტის დასახელება: როტორული ტიპის ფეროშენადნობის უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარის პროექტის შექმნა;