სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ვაჟა რამიშვილი
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
RamiShvili49@mail.ru

დაბადების თარიღი

25. 01.1949

განათლება

 • 1966 - 1972 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ფიზიკის ფაკულტეტი , დიპლომი # 172814;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1981 - ტ. მ. კანდიდატი, დიპლომიTH # 068014;
 • 2006 - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1973 - 1977 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის გლინვის პროცესების ლაბორატორიის უფროსი ლაბორანტი;
 • 1977 - 1986 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის გლინვის პროცესების ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 1988 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის გლინვის პროცესების ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1988 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის გლინვის პროცესების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2006 - 2010 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონების წარმოებისა და დამუშავების ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელი ;
 • 2010 - 2021 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის მეცნერ თანამშრომელი;
 • 2021-დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფიზიკა, მასალათმცოდნეობა, მეტალურგია;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • გ.ქევხიშვილი, თ. ნამიჩეიშვილი, ი.ჟორდანია, ჯ.ლორია, ზ.მელაშვილი, ვ.რამიშვილი. "უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, №T.6 №3,p 69-74. 2012;
 • ი.ჟორდანია, გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია, ნ.ნიჟარაძე, ვ.რამიშვილი. "უსხმულო გლინვის აგრეგატის კრისტალიზატორის ჩამკეტი ფილების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავეება". საქართ. მეც. აკადემია "მეცნიერება და კულტურა" (კრებული, ტ.I . 2013წ) გვ.81-85; 
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория ,Дж.Шарашениде, В. Рамишвили. "Непрерывное литьё полых чугунных заготовок". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилиси. Грузия. ст.184-191;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде,В. Рамишвили, З.Мелашвили. Method of determination main teqnolojical parameters for "non cast rollong". Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. 20-24 april. 2015. Tbilisi. Gruzia pp. 156-162;
 • .Г.Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде, В.Рамишвили,З.Мелашвили. "Teqnologiqal characteristics of metal sheet production in direct rolling". Bulletin of the Georgian Bulletin Bulletin of the Georgian Academy of Sciences,vol.9 №1, pp.117-122. 2015;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория ,Дж.Шарашениде, В. Рамишвили "Непрерывное литьё полых чугунных заготовок". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилиси. Грузия. ст.184-191;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде,В. Рамишвили, З.Мелашвили. Method of determination main teqnolojical parameters for "non cast rollong". Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. 20-24 april. 2015. Tbilisi. Gruzia pp. 156-162;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2011 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის განაცხადი პროექტის შიფრი AAR/116/3-193/11;
 • 2014 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი პროექტის შიფრი: AR/7 8 /3 -19 3 /14; 
  პროექტის დასახელება: უსხმულო გლინვის მეთოდით ლითონური ფურცლების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგია
 • 2015წ. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, GITA. პროექტის შიფრი: # 60/2015
  პროექტის დასახელება: როტორული ტიპის ფეროშენადნობის უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარის პროექტის შექმნა.