სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ზაქარია მელაშვილი
ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
metalurgi@mail.ru

დაბადების თარიღი

16.03.1957

განათლება

 • 1974 - 1979 წწ. - საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიის ფაკულტეტი, (ინჟინერ-მეტალურგი), დიპლომი Г-1 #208487;
 • 1979 - 1982 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურის განყოფილება (ლითონების წნევით დამუშავების სპეციალობით);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • აკადემიური დოქტორი,დიპლომი ТМ №118550;

სამუშაო გამოცდილება

 • ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი:
  1979 - 1982 წწ. - ლითონების წნევით დამუშავების ლაბორატორია, ასპირანტი;
  1982 - 1989 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი,
  1989 წ. - დღემდე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონთა წნევით დამუშავება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

44 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის:

 • 2010 - Разработка и исследование установки для формирования труб с регулярными трехмерными вогнутостями – «Сталь» №4, И.Чхартишвили, К.Папава, К.Хундадзе;
 • 2012 - გ.ქევხიშვილი, თ.ნამიჩეიშვილი, ი.ჟორდანია, ჯ.ლორია,ზ.მელაშვილი, ვ.რამიშვილი. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 6, №3, 2012, გვ.69-74. უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა;
 • 2012 -Тутберидзе А.И., Дарахвелидзе Н.А., Мелашвили З.Н., Графоаналитический метод определения контактной поверхности, Металла с валками при прокатке в калибрах. Сталь №7, 2012, с38-40;
 • 2015 - Разработка иновационний технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов. II Международная конференция. Современные технологии и методы неоганического материаловедения. Материалы докладов, Тбилиси 2015, стр,
 • 250 – 254;
 • 2015 - Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Thr oat Plates. Namicheishvili, Melashvili, Papava, Macharadze, Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Thr oat Plates;
 • 2015 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili, Method of determination main Techonological parameters for non cast roling,11 საერთაშორისო კონფერენცია “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე მეთოდები» მოხსენებათა კრებული. გვ. 156-163,თბილისი, 20-24 აპრილი, 2015 წ.;
 • 2016 - "ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი" – საიდენტიფიკაციო #13750/01, პრიორიტეტები 20150304, წინასწარი დადებითი გადაწყვეტილება;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 •  2016 - "ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან    არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი" – საიდენტიფიკაციო #13750/01, პრიორიტეტები 20150304, წინასწარი დადებითი გადაწყვეტილება;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2012 - სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო კონფერენცია - “მასალების დამუშავების ტექნოლოგიები - ფოლად-ალუმინის ელექტროკონტაქტური ხურების და დიფუზური შეერთების კომბინირებული მეთოდი“. ” სტუ–ს შრომები N2, (480), 2011,29-34;
 • 2015 - Разработка иновационний технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов. II Международная конференция. Современные теьнологии и методы неоганического материаловедения. Материалы докладов, Тбилиси 2015 , стр, 250 – 254;
 • 2015 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili- « Method of determination main Techonological parameters for non cast roling» 11 საერთაშორისო კონფერენცია “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანა მედროვე მეთოდები» მოხსენებათა კრებული. გვ. 156-163,თბილისი, 20-24 აპრილი, 2015 წ.;
 • 2015 - 11 საერთაშორისო კონფერენცია “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე მეთოდები» მოხსენებათა კრებული. გვ. 156-163,თბილისი, 20-24 აპრილი, 2015 წ. G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili. Method of determination main Techonological parameters for non cast roling;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2013 - "თხელი ლითონური ფურცლების წარმოების თანამედროვე მეთოდი";
 • 2014 -"ელექტრული ველის მეშვეობით სალი მასალების მაღალტემპერატურული (1500-23000ჩ) თმს-გლინვის პროცესის მართვა";
 • 2015 - "ეფექტური, ენერგოდამზოგი, თმს – ელექტროგლინვის მეთოდით სპეციალური დანიშნულების მეტალოკერამიკული გრადიენტული ფილების მიღება". მენეჯერი – თ. ნამიჩეიშვილი, ელექტროგლინვის პროცესის ხელმძღვანელი ა.თუთბერიძე, შემსრულებლები – ზ. მელაშვილი, დ. მაჭარაძე, ა.გობრონიძე, გ. ბასილაია, ჯ. გამსახურდია;
 • 2016 –"თმს-ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება" -შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;