სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ჯემალ შარაშენიძე
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული)
jemalsha@mail.ru

დაბადების თარიღი

23.08.1940

განათლება

 • 1958 - 1963 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი О №406558;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი
 • ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი: МТН №046091
 • უფროსი მეცნ. თანამშრომლის წოდების დიპლომი: СН №002135
 • დოცენტის წოდების დიპლომი: ДЦ №039813
 • დოქტორის ხარისხის დიპლომი: №000245
 • პროფესორის ატესტატი: გა №0000069
 • საინჟინრო აკადემიის დიპლომები: წევრ-კორი №301, აკადემიკოსი №002050

სამუშაო გამოცდილება

 • 1964 - 1965 წწ. - უფროსი ლაბორანტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი ლით, წნევით დამუშავების ლაბორატორია;
 • 1965 - 1972 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი ლით, წნევითდამუშავების ლაბორატორია;
 • 1972 - 1981 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი ლით, წნევითდამუშავების ლაბორატორია;
 • 1981 - 1997 წწ. - ფხვნილების გლინვის პროცესების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი;
 • 1972 - 1996 წწ. - დოცენტი, შეთავსებით საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;
 • 2006 წ. - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მეტალურგიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე;
 • 2010 წ. - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მეტალურგიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;
 • 1998 - 2005 წწ. - ვხელმძღვანელობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტებით გათვალისწინებულ პროექტებს;
 • 1996 წ. - დღემდე - პროფესორი, შეთავსებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
 • 1997 წ. - დღემდე - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია;

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონური და ფხვნილოვანი მასალების წნევით დამუშავების პროცესები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • 2007 - Исследование процесса прокатки при принудительной подаче порошка в валки - Georgian Engineering news, #2, pp.153-154. В.Рамишвили;
 • 2007- Особенности пластической деформа-ции спеченных армированных материалов Georgian Engineering news, #3;
 • 2007 - Машины для радиального обжатия длинномерных изделий - Тезисы международной научной конференции-Машины и пластическая деформация металлов. Запорожие. - С.Мебония;
 • 2008 - Stress-deformed state of cjvhjsitional Medium in higt pressure contion Bulletin of Georgian National academi of sciences Vol.2,#2 ,pp.71-76;
 • 2009 - Превращение структуры медной пластины в результате высокоскоростного соударения с титановой мишенью. XII Международный Симпозиум ОДРО. Ростов-на-Дону, Трудов,ч.1,с.11;
 • 2009 -“Application of Shock-Wave Loading and Subsequent Neitron Irrradiation fon Artificial Diamond Synthesis” - Material Science Days,Tbilisi,Georgia, 8-10 July;
 • 2011 - Исследование композиционных материалов Сu-Co, консолидированных статическим прессованием и ударной волной - Мат.докл. 14-ой междисципл.симп., ОДРО-14. Ростов-на-Дону, Ф.Акопов ,М.Габуния и др.;
 • 2011 - ირიბი გლინვის დგანებზე ლითონის შეტაცების ანალიზი და განღრუების პროცესის სტაბილიზაციის ღონისძიებების შემუშავება - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები” სამეცნიერო-შრომების კრებული. თბილისი, გვ.38-44, ს.მებონია;
 • 2012 - Процесс синтеза в системе металл-углерод при высоких давлениях и нейтронном и облучений для получения искусственных алмазов - Международная конференция Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб.док.203-207г.Тбилиси. И.Чхартишвили;
 • 2013 - Электрические и магнитные свойства Сu-Co композитов, консолидированных прессованием -Порядок, беспорядок и свойства оксидов. международный 16-й симпозиум.г.Ростов на Дону.7-12сентября 2013 И.Чхартишвили, Н.Кватая, В.Акопов, Ф.Акопов;
 • 2014 - Непрерывное литье полых чугунных заготовок - II международная конференция «Современные технологии и методы неорганического материаловедения». Сборник докладов, Тбилиси. С. 184-191, Г. Кевхишвили и др.; 
 • 2015 - Method of determination main technological parameters for non gast rolling - 2 international conference “Modern technologies and methods of inorganic materials science. Proceeding. Tbilisi, pp 156-162 , G. Kevkhishvili;
 • 2015 - A new construction of the machine for rolling the profile ring semis - The XVI international academic congress “History, problems and prospects of development of modern civilization, Japan Tokyo, 25-27 April, pp. 399-404, T.Natriashvili, S. Mebonia; 
 • 2015 - Technological Characteristics of Metal Sheet Production in Direct Rolling - Bulletin of the Georgian National Academy of sciences vol. 9 no.1. G. Kevkhishvili;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Устройство для фильтрования и дозировки многокомпонентных жидких сред. №154876 - В.Долидзе, К.Ляпин, П.Лелашвили;
 • Рабочая клеть для прокатки порошка №1623835 - Е.Ложечников, П.Лелашвили, М.Шавлакадзе; 
 • Способ изготовления полных цилиндрических изделии из композиционного материала №1786593 - А. Костава, М.Шавлакадзе;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2007 - Международной научной конференции-Машины и пластическая деформация металлов. Запорожие;
 • 2009 - XII Международный Симпозиум ОДРО-2009. Ростов-на-Дону;
 • 2009 - Science Days,Tbilisi,Georgia, 8-10 July;
 • 2011 - Исследование композиционных материалов Сu-Co, консолидированных статическим прессованием и ударной волной - 14-ой междисципл.симп., ОДРО-14. Ростов-на-Дону;
 • 2011 - ირიბი გლინვის დგანებზე ლითონის შეტაცების ანალიზი და განღრუების პროცესის სტაბილიზაციის ღონისძიებების შემუშავება - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები” თბილისი;
 • 2012 - Процесс синтеза в системе металл-углерод при высоких давлениях и нейтронном и облучений для получения искусственных алмазов, Международная конференция Современные технологии и методы неорганического материаловедения Тбилиси;
 • 2013 - Электрические и магнитные свойства Сu-Co композитов, консолидированных прессованием - Порядок, беспорядок и свойства оксидов. международный 16-й симпозиум.г.Ростов на Дону.7-12сентября;
 • 2014 - Непрерывное литье полых чугунных заготовок - II международная конференция «Современные технологии и методы неорганического материаловедения» Тбилиси;
 • 2015 - A new construction of the machine for rolling the profile ring semis - The XVI international academic congress “History, problems and prospects of development of modern civilization, Japan Tokyo, 25-27 April;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2008 წ. - თხელი ფურცლების უწყვეტი ჩამოსხმის მეთოდი - შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2009 წ. - თხელი ფურცლების უწყვეტი ჩამოსხმის მეთოდი - შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2011 წ. - თხელი ლითონიდან თხელი ფურცლების წარმოება უწყვეტი ჩამოსხმისა და გლინვის პროცესების შერწყმის გზით - შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
 • 2014 წ. - უსხმულო გლინვის მეთოდით ლითონური ფურცლების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგია - შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

დამატებითი ინფორმაცია

 • საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, მეტალურგიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი;