სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია
ჯულიეტა ლორია
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-372-413
j.loria19@gmail.com

დაბადების თარიღი

4.11.1954

განათლება

 • 1971 - 1976 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი. დიპლომი-З№954966;
 • 1981 - 1984 წწ. - უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის სხმულის პრობლემების ინსტიტუტი ასპირანტურა;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1984 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი დიპლომი –TH #091863;
 • 2006 წ. - ტექნიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1976 - 1980 წწ. - თბილისის ქარხანა "ცენტროლიტი", მთავარი მეტალურგის განყოფილება, ინჟინერი;
 • 1980 - 1981 წწ. - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მშენებლობის სამინისტრო, ლითონებისა და მილების განყოფილების უფროსი;
 • 1981 - 1984 წწ. - უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის სხმულის პრობლემების ინსტიტუტი, ასპირანტი. დისპერსიულად განმტკიცებული შენადნობების ჩამოსხმის განყოფილების უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1985 - 1986 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის, ლიგატურისა და მაღალი ხარისხის თუჯების ლაბორატორიაში, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1987 - 2003 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის, ლიგატურისა და მაღალი ხარისხის თუჯების ლაბორატორიაში, უფროსი მეცნიერ თანამშრომლი;
 • 1995 - 1997 წწ. - საკავშირო მაშტაბით აკადემიის ინსტიტუტებს შორის გამოცხადებული კონკურსით მოპოვებული (3 წლით დროებითი ლაბორატორიის) ხელმძღვანელი;
 • 2003 - 2006 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის, ჩამოსხმისა და შედუღების პროცესების ლაბორატორიაში, წამყვანი მეცნიერ თანამშრომლი;
 • 2006 - 2010 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონების წარმოებისა და დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. სამეცნიერო საბჭოს მდივანი;
 • 2013 წ. - დღემდე - საიჟინრო აკადემიის მრჩეველი;
 • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. სამეცნიერო საბჭოს მდივანი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ქარხნებთან  სახელშეკრულებო თანამშრომლობა. მემორანდუმები სხვადასხვა ინსტიტუტებსა და ქარხნებთან;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Дж.Лория, H.Kацарава, Г. Кевхишвили. " Влияние нитридного модифицирования на качество литых нержавеющих сталей", Шестая международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Крым АР, Украина, 2010. стр.122;
 • Дж.Лория, Г. Кевхишвили, И. Жордания, " Автоматизация процесса непрерывного литья полых заготовок", Сборник докладов Шестой международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Понизовка Крым, Украина, 20-24 сентября 2010, стр. 119;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория " Роторная машина для непрерывного литья хрупких сплавов", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 261-264;
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили, " Снижение металлоемкости и повышение качества отливок из высокохромистой стали", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 223-225;
 • Дж.Лория , Н. Кацарава Г. Кевхишвили. " Повышение коррозионной стойкости высокохромистых сталей типа 20Х13Л Метод расчета усилия разде¬ления непрерывных слитков на роторной разливочной машине ". Proceedings of the Internati¬o¬nal conference HighMatTech, October, 19-23, 2010, Kiev, p. 133;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория " Метод расчета усилия разде¬ления непрерывных слитков на роторной разливочной машине." Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Т.5.№, 3 ст 85-88 2011;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория. " Зависимость усилий вытяги¬вания от конусности кристал¬лизатора", Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Т.5, № 3, ст. 39-42. 2011;
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили. " Повышение качества снижение металлоемкости турбинных лопаток из высокохромистой стали", Proceedings of the Internati¬o¬nal conference HighMatTech, October, 3-7, 2011, Kiev, p. 174;
 • Дж.Лория, Н.И. Кацарава., Г.Ш.Кевхишвили. " Длительная прочность высокохромистых сталей типа 20Х13Л". Сборник докладов YII международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Понизовка Крым, Украина, 24-28 сентября 2012, стр. 119;
 • ი.ჟორდანია, გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. "ლითონის უწყვეტი ჩამოსხმის ტექნოლოგიის სრულყოფა". კრებული: არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. თბილისი 4-6 ივნისი 2012წ გვ.274-286;
 • გ.ქევხიშვილი, თ. ნამიჩეიშვილი, ი.ჟორდანია, ჯ.ლორია, ზ.მელაშვილი, ვ.რამიშვილი. "უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, №T.6 №3,p 69-74. 2012;
 • ი.ჟორდანია,გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია, ნ.ნიჟარაძე, ვ.რამიშვილი. "უსხმულო გლინვის აგრეგატის კრისტალიზატორის ჩამკეტი ფილების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავეება". საქართ. მეც. აკადემია "მეცნიერება და კულტურა" (კრებული, ტ.I . 2013წ) გვ.81-85; 
 • Г. Кевхишвили, Т. НамичеишвилиИ, Жордания, Дж.Лория. " Машина непрерывного литья ферросплавов". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилисиб Грузия. ст.232-236;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория ,Дж.Шарашениде. " Непрерывное литьё полых чугунных заготовок". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилиси. Грузия. ст.184-191;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде,В. Рамишвили, З.Мелашвили. " Method of determination main teqnolojical parameters for "non cast rollong". Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. 20-24 april. 2015. Tbilisi. Gruzia pp. 156-162;
 • Г.Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде, В.Рамишвили,З.Мелашвили." Teqnologiqal characteristics of metal sheet production in direct rolling". Bulletin of the Georgian Bulletin Bulletin of the Georgian Academy of Sciences,vol.9 №1, pp.117-122. 2015;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Д.Б.Лория, С.Я. Шипицын, Ю.З. Бабаскин, В.К. Оболонный, О.А. Луценко, О.Н. Литвиненко, Л.Г. Смолякова. Авторское свидетельство «Нержавеющая сталь» №1109468;
 • Д.Б.Лория, С.Я. Шипицын, Ю.З. Бабаскин, В.И. Шнилерман, Л.Г. Смолякова. Авторское свидетельство «Нержавеющая сталь» №1120032;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • საერთაშორისო კონგრესი OTTOM-8, ხარკოვი, უკრაინა 2010;
 • Дж.Лория, H.Kацарава, Г. Кевхишвили. " Влияние нитридного модифицирования на качество литых нержавеющих сталей", Шестая международная конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Крым АР, Украина, 2010. стр.122;
 • Дж.Лория, Г. Кевхишвили, И. Жордания, " Автоматизация процесса непрерывного литья полых заготовок", Сборник докладов Шестой международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Понизовка Крым, Украина, 20-24 сентября 2010, стр. 119;
 • И. Жордания, Г. Кевхишвили, Дж.Лория " Роторная машина для непрерывного литья хрупких сплавов", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 261-264;
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили, " Снижение металлоемкости и повышение качества отливок из высокохромистой стали", Сборник докладов XIV международной научно-технической конференции «Теория и практика сталеплавильных процессов», Днепропетровск, 13-15 сентября 2010г., ст. 223-225;
 • Дж.Лория , Н. Кацарава Г. Кевхишвили. " Повышение коррозионной стойкости высокохромистых сталей типа 20Х13Л Метод расчета усилия разде¬ления непрерывных слитков на роторной разливочной машине ". Proceedings of the Internati¬o¬nal conference HighMatTech, October, 19-23, 2010, Kiev, p. 133;
 • Дж.Лория, Н. Кацарава, Г. Кевхишвили. " Повышение качества снижение металлоемкости турбинных лопаток из высокохромистой стали", Proceedings of the Internati¬o¬nal conference HighMatTech, October, 3-7, 2011, Kiev, p. 174;
 • Дж.Лория, Н.И. Кацарава., Г.Ш.Кевхишвили. " Длительная прочность высокохромистых сталей типа 20Х13Л". Сборник докладов YII международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», Большая Ялта, Понизовка Крым, Украина, 24-28 сентября 2012, стр.119;
 • ი.ჟორდანია, გ.ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. "ლითონის უწყვეტი ჩამოსხმის ტექნოლოგიის სრულყოფა". კრებული: არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. თბილისი 4-6 ივნისი 2012წ გვ.274-286; 
 • Г. Кевхишвили, Т. НамичеишвилиИ, Жордания, Дж.Лория. " Машина непрерывного литья ферросплавов". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилисиб Грузия. ст.232-236;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория ,Дж.Шарашениде. " Непрерывное литьё полых чугунных заготовок". Сборник докладов: Современные технологии и методы неорганического материаловедения. 20-24 Апрель 2015. Тбилиси. Грузия. ст.184-191;
 • Г. Кевхишвили, И.Жордания, Дж.Лория, Дж.Шарашениде,В. Рамишвили, З.Мелашвили. " Method of determination main teqnolojical parameters for "non cast rollong". Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. 20-24 april. 2015. Tbilisi. Gruzia pp. 156-162;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2009 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის დასახელება: თხელი ფურცლების, უწყვეტი ჩამოსხმის მეთოდი;
 • 2011 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის შიფრი AAR/116/3-193/11;
 • 2014 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონსკურსის განაცხადი. პროექტის შიფრი: AR/7 8 /3 -19 3 /14. პროექტის დასახელება: უსხმულო გლინვის მეთოდით ლითონური ფურცლების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგია;
 • 2015წ. საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო, GITA. პროექტის შიფრი: # 60/2015. პროექტის დასახელება: როტორული ტიპის ფეროშენადნობის უწყვეტი ჩამოსხმის დანადგარის პროექტის შექმნა;