სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
გარეგინ ზახაროვი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
algar12@mail.ru

დაბადების თარიღი

01.11.1954

განათლება

 • 1973 - 1978 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. შავი და ფერადების ლითონების წარმოება, მაგისტრი;
 • 1988 წ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი/ ფ.თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობა და ლითონების თერმული დამუშავება, დოქტორი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1978-1984 - ქ. რუსთავის ქარხანა ცენტროლიტი, ინჟინერი
 • 1984-1986 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986-1988 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1988-2011 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2011-2016 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2016-2017 - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი;
 • 2017 - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

 • 2017-2018წწ. - ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; ხელმძღვანელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2016-2018წწ. - №216972: „თმს-ელექტრო გლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზოციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება; მთავარი შემსრულებელი; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) მრავალფუნქციური დანიშნულების (მაღალი სისალისა და დამაკმაყოფილებელი სიბლანტის, მაღალი რადიაციული მდგრადობის და სხვა თვისებების მქონე) კერამიკული და ლითონკერამიკული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიების (თმს-კომპაქტირება, თმს-ჩამოსხმა) დამუშავება;
 • კომპაქტირებული და სხმული საკონსტრუქციო და კომპოზიციური მასალების, აგრეთვე ფხვნილების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების, სტრუქტურისა და ფაზური შემადგენლობის შესწავლა; თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ტექნოლოგიებით ახალი არაორგანული ფხვნილოვანი მასალების (კარბიდების, ბორიდების, ნიტრიდების, სილიციდების და სხვ.) მიღების და დამუშავების ტექნიკური საკითხების ანალიზი და გადაწყვეტა. თემის (პროექტის) ინჟინრული ნაწილის თანაშემსრულებელთა სამუშაოების კოორდინაცია;
 • სამეცნიერო-ტექნიკური კვლევების შედეგების პრაქტიკულ რეალიზაციაში მონაწილეობის მიღება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

75-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები და სამეცნიერო სიმპოზიუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა:

 • Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloys. International Journal of Global Warming. Volume 10, Issue 1-3. pp. 242–262., 2016. A.Chirakadze, Z.Buachidze, G.Zakharov, G.Oniashvili, at all.
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology -SHS metallurgy. International Scitntifik Conference. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, G.Oniashvili at all.
 • Elaboration the technology for production fine-grained structure powder composites BN, B4C and BxCyNz in B-C-N System By SHS Method. .International Scitntifik Conference. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, G. Mikaberidze at all.
 • Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis January 2015, Volume 24, Issue 1, pp 42–46. G.Sh.Oniashvili G. F. Tavadze, Z. G. Aslamazashvili and G. V. Zakharov.
 • Obtaining of boron containing materials by SHS. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015; G. Zakharov, G.Oniashvili, Z. G. Aslamazashvili at all.
 • Разработка методом СВС ударостойких материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Международная конференция. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015; З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г.Ониашвили и др.;
 • Научные и прикладные эксперименты по получению методом СВС - металлурги новых материалов и изделий из них. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Международная конференция. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015; Г. Захаров, З. Асламазашвили, Г. Ониашвили и др.
 • Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015; G.Oniashvili, Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze and G. Mikaberidze;
 • Syntesis of gradient materials on the basis of intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015; G. Tavadze, G.Oniashvili, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov and M. Chikhradze;
 • Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015; Z. Aslamazashvili, G.Oniashvili, G. Zakharov at all.
 • Development of innovative SHS technology coupledwith thermal explosion for production of single-phase, nanocrysalline materials of Ti-AL system. The 34th ISTC- Korea Workshop TITECHCONF- 2015. Abstract book. Pusan, Korea 2015; G.Oniashvili, Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov;
 • Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Международная конференция. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015, Т. Намичеишвили, А.Тутберидзе, Г. Тавадзе, Г.Ониашвили, З.Мелашвили, З. Аслсмазашвили и Г.Захаров;
 • Some Peculiarities of Phase Formation in Ti-Cr-C-Me Sistem by SHS. Science And Technologies. № 1(715), 45-51pp. 1014; Z. Aslamazashvili, G.Oniashvili, G. Zakharov, at all.
 • Synthesis of nanocristalline materials in Ti-Al system Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. pp. 86-88. Tbilisi, 2014; Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics. ISSN 1061-3862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2015, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46. © Allerton Press, Inc., 2014; G.Sh.Oniashvili, G. F. Tavadze, Z. G. Aslamazashvili and G. V. Zakharov;
 • Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System. Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria, 2014; G.Oniashvili, Z. Aslamazashvili G. Zakharov, and M.Chikhradze;
 • Obtaining of Ultra Powders of Hard-Meiting Compounds. Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria, 2014; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili and G. Mikaberidze;
 • Impact-resisent ceramic composites by SHS metod. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science, Cracow, 2014, pp. 136 Z.Aslamazashvili,; G.Zakharov, G.Tavadze and A.Berner;
 • SHS of Fine-Grained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2013, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc., 2013; G. Oniashvili, Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze at all.
 • Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013; Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze;
 • Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013; G.Zakharov, Z.Aslamazashvili, G.Tavadze,M.Chikhradze;
 • Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy- Efficient Ways of Solving Them. Engineering, 2012, 4, 83-89, 2012. G. Jishkariani; G. Jandieri; D. Sakhvadze; G. Zakharov; G. Tavadze;
 • Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials. Explosive Production of Novel Materials pp 82-83, 2012, Strasbourg, France. G. Oniashvili, Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, M.Chikhradze;
 • Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites. Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163, 2011. L.Kecskes, B.Butler, G.Oniashvili, Z. Aslamazashvili, and A.Peikrishvili.
 • Obtaining of Radiation Resistant Materials by SHS. SHS 2011, XI International Symposium on SHS. Anavyssos, Attica, Greece; G. Oniashvili, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze;
 • Temperature Synthesis-New Approach For Increase of Technological Energy Efficincy. SHS 2011, XI International Symposium on SHS. Anavyssos, Attica, Greece; O.Okrostsvaridze, G.Zakharov at all.
 • “Production of Materials and Components from Boron-Containing Ingredients by SHS “, X International Sympozium on SHS, Tsakhkadzor, 6-11 july, 2009, Armenia. G. Oniashvili, G. Zakharov at all.
 • “Development of Innovative Technology of SHS Coupled with Thermal Explosion for Production of Single-Phase Nanocrystalline Materials of Ti-Al System”. X International Sympozium on SHS, Tsakhkadzor, 6-11 july, 2009, Armenia. Z.Aslamazashvili, G. Zakharov, G. Oniashvili, at all.
 • New ceramic composite SHS-materials consolidated by phosphate binding agents. Book of Abstracts Volume -1,1-13,The 6th International symposium on inorganic phosphate Materials.(ISIPM-6). August, 2008. La Rochelle, France. G. Tavadze, G. Zakharov at all.
 • The syntehesis of two-and multilaeer FGMs in thr system of Ti-Cr-C-steel. IX International Symposium on Selt-propageting High-temperature Synthesis. Dijon, France 1-5 July. 2007. G. Oniashvili, Z.Aslamazashvili and G. Zakharov.
 • Production of special ferro-alloys by self-propagated high-temperature synthsis (SHS). The IST International Foundrymen and Material Scientists. Congress, 25-27 September 2006, Georgia. G. Zakharov, Z.Aslamazashvili and G. Oniashvili.

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. P 6622;
 • ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი. P 6541;
 • სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. P 6682;
 • მაღალი ინტენსივობის დინამიური დატვირთვებისადმი მედეგი კომპოზიციური მასალის მიღების ხერხი. დადებითი გადაწყვეტილება საოდენტიფიკაციო №14240/01;
 • Ti-B-N-C-Me და Ti-Cr-C-Me სისტემებში თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მეთოდით მაღალი ინტენსივობის დინამიური დატვირთვებისადმი მედეგი გრადიენტული მასალის მიღების ხერხი;
 • მეტალური მანგანუმის მიღების ხერხი დაბალხარისხიანი მანგანუმის მადნიდან. საიდენტიფიკაციო №13978/01, 2016 წ.;
 • სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. საქართველო. საქპატენტი , განაცხადის ნომერი 13796/01 (დადებითი გადაწყვეტილება 03.10.2016);
 • მეტალური მანგანუმის მიღების ხერხი დაბალხარისხიანი მანგანუმის მადნიდან საქართველო. საქპატენტი, განაცხადის ნომერი №13978 (დადებითი გადაწყვეტილება 2016);
 • ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქართველო. საქპატენტი. № 6541, 2016წ;
 • 2016 - Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე სალი შენადნობების - სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული მასალების მიღების ხერხი, საქართველო, საქპატენტი, № 6519;
 • 2016 - სალი შენადნობი. საქართველო,საქპატენტი, № 6447;
 • 2016 - სალი შენადნობი. საქართველო,საქპატენტი, № 6446;
 • 2015 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან ნაკეთობების მიღების ხერხი, საქართველო, საქპატენტი, P6314;
 • 2013 - სალი შენადნობის ნაკეთობის დასამზადებელი მოწყობილობა, P 5827 საქპატენტი,საქართველო;
 • 2010 - ტიტან- ალუმინის სისტემის რენტგენულად ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის სემცველი ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, № 4969;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl) ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, № 694;
 • 1996 - ფეროალუმინის მიღების ხერხი. საქპატენტი, № 691;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნიტრიდების მიღების ხერხი. საქპატენტი, №856;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl3) ნაკეთობების. საქპატენტი, № 1625;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (Ti3Al) ნაკეთებების მიღების ხერხი. საქპატენტი, № 1626;
 • 1993 - მიწის საწინაადმდეგო დანაფარი. საქპატენტი № 88
 • 1992- Авторское свидетельство СССР. №1826470. Способ получения композиционного материала.
 • 1992 - Авторское свидетельство СССР. № 1803265. Способ получения изделий из соединений титана с алюминием.
 • 1990 - Авторское свидетельство СССР. №1637345. Способ получения без углеродистого ферромарганца.
 • 1990 - Авторское свидетельство СССР. № 1644538. Способ получения ферроалюминия.
 • 1989 - Авторское свидетельство СССР. № 1508528. Шихта для получения покрытия на изделиях из стали.
 • 1987 - Авторское свидетельство СССР. № 1589491. Способ изготовления двуслойных изделий.

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2003 - 2005 - მთავარი შემსრულებელი, № 3265, ახალი ფუნქციონალურ გრადიენტული მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერეტურული სინთეზით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2005 - 2007 - მთავარი შემსრულებელი, № 3622 მაღალეფექტური თერმომედეგი და ცვეთამედეგი კერამიკული კომპოზიტების შემუშავება თმს სინთეზით და შემდგომიდაბალტემპერატურულიფორმირებით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2006 - 2008 - მთავარი შემსრულებელი, № 3921, Ti-Al -ის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურულიმასალების მისაღებად ინოვაციური თმს-თბური აფეთქების ტექნო. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2009 - 2011 - Group leader, № 4999 STCU, GNSF Concentrated solar energy/self-propagating-temperature synthesis – new approach for increase of technological energy efficiency. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2010 - 2012 - Group leader, № 4450 STCU Development and synthesis of nanostructure 3D-form products and coatings using the integrated nanotehnological scheme. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2007 - 2008 - მთავარი შემსრულებელი, თმს-თი ნანოკრისტალური ფხვნილოვანი და კონსოლიდირებული მასალების და ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2009 - 2010 - ხელმძღვანელი, ახალი ცვეთამედეგი მასალების სინთეზი ცენტრიდანული ძალების ველში,საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2011 - 2012 -მთავარი შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2013 – 2014 -ხელმძღვანელი, თმს - მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2015 - 2016 - მთავარი შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 2010 წ. - ”თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მაღალეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება ახალი კლასის მასალების მისაღებად” -საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში;
 • 2013 წ. - ”ტიტან-ალუმინის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზის ტექნოლოგია” - გ. ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემია;

დამატებითი ინფორმაცია

სტატიები, წიგნები, მონოგრაფიები, სამეცნიერო ფორუმები (კონფერენცია, სესია, სიმპოზიუმი)

 • Synthesis of Ti-Al-Based intermetallics from oxide raw materials by centrifugal SHS; XIII International Symposium EPNM. pp. 13-15. Coimbra, Portugal, 2016; Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;
 • Elaboration of technology for production fine structure composites BN, B4C, and BxCyNz in B-C-N system by SHS method; Series of Chemistry; 2016 #4, vol 42, pp 575-579, Journal “Matsne”, Georgian National Academy of Sciences, 2016; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze G.Oniashvili, M.Chikhradze ;
 • Obtaining of Ligatures from ultra-fine manganese waists by SHS-metallurgy technology; 2016 #4, Vol. 42, pp 600-604; Journal “Matsne”, Georgian National Academy of Sciences, 2016; Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, G. Tavadze, G.Oniashvili;
 • Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloys; International Journal of Global Warming. Volume 10, Issue 1-3. pp. 242–262., 2016; A.Chirakadze, Z.Buachidze, G.Zakharov, G.Oniashvili;
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology SHS-metallurgy; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Innovation combined nanotechnology ERI/SHS and the system ER-2S; Book of Abstracts, УДК 534.222.2536.469544.45Т29 ISBN 978-5-9903212-3-6, 2016, Tbilisi; M. Poladashvili, G. Tavadze, G. Oniashvili, A. Khvadagiani, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov;
 • Microstructure peculiarities of metal-ceramic materials in obtained in Ti-Cr-C system by SHS; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-5-9903212-3-6, 2017,Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Peculiarities of microstructure ceramic materials Ti-B-C-N system by SHS; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili, M.Chickradze;
 • Comprehensive Chemical and structural characterization of composite materials produced by SHS with the help of modern microscopy techniques; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; A.Berner,G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Syntesis andadiabatic explosive compaqtion of Ti-Al-B-C powders; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; M.Chickradze , G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Studyng hardnees with sub-micron lateral resolution of composite materials produced by SHS with the help of picoindentor built in a high resolution scanning electron microscope; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; M. Kalina,G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Modeling of thermal field during SHS-electric rolling; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; T. Namicheishvili, L.Antashvili, G.tavadze, A.Tutberidze;
 • SHS ferrobor ligature; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, Z. Aslamazashvili;
 • Development of the technology SHS-metallurgy in Georgia; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • შენადნობის -სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე სალი მასალების მიღების ხერხი; Methid for obtaining ultradysperse synthetic ceramic composite materials in Ti-B-N-Me and Ti-B-N-C-Me systems; Patent# P 6519 2016; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, A.Khvadagiani, O.Okrostsvaridze;
 • Elaboration the technology for production fine-gradiend structure powder compostes B4C,and Bx Cx Nx in B-C-N system by SHS method; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology SHS-metallurgy; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Self-propagating High-temperature Syntesis of Ferroalloys; LAP LAMBERT Academic Publishing. Is a trademark Book Marke Servise Ltd., Demand GmbH, Norderstedt / Germany 2018; G.Oniashvili G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Heat-resistant materials obtained by SHS-Eleqctric rolling; 6th International Samsonov Conference “Materials Science of Refactory Compounds.” Kyiv, 2018; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Peculiarities of microstructure formation mechanism of hard alloys synthesized based on Titanium carbides and borides; ISBN 1512-0457 Oil and Gas of Georgia. #32, Georgia, 2017; G.OniashviliG. Zakharov, N. Aslamazashvili T. G.Tavadze, G.Varshalomidze;
 • Study of synthesis and compaction parameters in Ti-Cr-C-Me, Ti-B, Ti-B-Me systems for the production of materials by SHS-Electric rolling; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Physical and mechanical properties and structural analiysis of materials obtained in Ti-Cr-C-steel, Ti-b, Ti-b-Me systems by SHS-Electric rolling; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, N. Aslamazashvili T. Namicheishvili, L.Antashvili, A.Tutberidze;
 • Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese wasts; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems; 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS 2018.Istanbul-Turkey; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese wasts; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems; 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS 2018.Istanbul-Turkey; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • SHS of fine-grained ceramics containing carbides, nitrides and borides; XIII Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Coimbra, 2016, pp. 13-15; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, M. Chikhradze, G. Zakharov;
 • Study of technological parameters in Ti-Cr-C-Steel,Ti-B and Ti-B-Me systems for obtaining products by SHS-Electric rolling; XIV Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,St.Peterburg, 201, pp. 160-161; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili T. Namicheishvili;
 • Hot shock wave consolidation of nanostructured tungsten based composites; XIV Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,St.Peterburg, 201, pp. 160-161; A.Peikrishvili, B. Godibadze, G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Preliminary study of new SHS approach for obtaining nanostructured disperse fibrous manganese dioxde; 5th International Conference “Nanotechnologies”, NANO-2018, Tbilisi, Georgia; G.Zakharov, G. Tavadze, Z.Agamaliev Z. Aslamazashvili, A. Chirakadze;