სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
ქეთევან უკლება
მეცნიერ თანამშრომელი
ketino.ukleba@gmail.com

დაბადების თარიღი

13.08.1965

განათლება

 • 1983 - 1989 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ელექტროქიმიურ წარმო-ებათა ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ქიმიკოსი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ქიმიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1986 წ. - დღემდე - სსიპფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი:
  1986-1992 წწ. - უფროსი ლაბორანტი;
  1992-1999 წწ. - უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  1999-2003 წწ. - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
  2003 წლიდან- ინჟინერი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • მეტალურგია, მასალათმცოდნეობა, ქიმიური ტექნოლოგია. კერძოდ, მეტალურგიული პროცესების თერმოდინამიკური ანალიზი, კომპოზიციური მასალების მიღების პროცესების კვლევა, კვლევებისათვის საჭირო მაღალტემპერატურული და ვაკუუმური დანადგარ–მოწყობილობების პროფილაქტიკა და რეაბილიტაცია, ექსპერიმენტული კვლევებისათვის ნიმუშების მომზადება და შედეგების გაფორმება;
 • ამჟამად წარდგენილია 2017-2020 წლების სამუშაო: ტიტანის, ცირკონიუმის, ვოლფრამის კარბიდების, ბორიდების და ალუმინის ოქსიდის შემცველი კომპოზიციური მასალების მიღება;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

39 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:

 • Г.Г. Гвелесиани, Г.Б. Цагарейшвили, А.Т. Авалиани, И.Б. Бараташвили,
  Д.Ш. Цагарейшвили, Т.Д. Абашаидзе, Д.Г. Татишвили, В.Ш. Метревели, К.З. Уклеба. Приготовление высокотемпературных сверхпроводников системы Y –Ba –Cu – O коло-идным методом. Сообщения, АН ГССР, №2, 1989, с. 401-403;
 • К.З. Уклеба, Г.Г. Гвелесиани, Д.Ш. Цагарейшвили, И.С. Омиадзе, А.А. Надирадзе. Высокотемпературная энтальпия и теплоемкость хромитов самария и европия. Сообщения, АН РГ, т. 147, №1, 1993, с. 108-110;
 • К.З. Уклеба, Г.Г. Гвелесиани, И.Б. Бараташвили, И.С. Омиадзе, А.А. Надирадзе. Исследование высокотемпературной энтальпии и теплоемкости хромитов лантана и неодима. Сообщения, АН РГ, т. 149, №1, 1994, с. 104-107;
 • К.З. Уклеба, Г.Г. Гвелесиани, Д.Ш. Цагарейшвили, И.С. Омиадзе, А.А. Надирадзе. Высокотемпературной энтальпия и теплоемкость хромитов гадолиния, эрбия, тулия и лютеция. Проблемы сварки и смеженых технологии. Сб. Доклодов.Тбилиси.1995, с.131-136;
 • ქ.უკლება, გ. გველესიანი, დ. ცაგარეიშვილი, ი. ბარათაშვილი, ი. ომიაძე, ა. ნადირაძე. ორმაგი ოქსიდების სტანდარტული სითბოტევადობის გათვლის ახალი მეთოდი (ქართ. Dდა ინგლ.) საქ. მეცნ. აკად. მოამბე ტ. 156, №1, 1997, გვ. 72-76;
 • G. Tavadze, A. Nadiradze, K. Ukleba. Thermodynamic Probability of Obtaining Boron, Carbide and Boron Nitride from Potassium Tetrafluoboron and Boron Oxide at Self-Propagating High-Temperature Synthesis. Bull. of the Georgian Academy of Sciences, v.4, #2, 2010, p.75-81;
 • Д.И. Багдавадзе, Г.Ш. Ониашвили, З.Н. Цикаридзе, К.З. Уклеба. Термодинамисеский анализ и экспериментальные исследования взаимодействия алюминия с TiO2 и B2O3. Горение и плазмохимия, 2011, том 9, №1, с.17-21;
 • К.З. Уклеба, А.А. Надирадзе, Н.А. Надирадзе. Оценка возможности карботермического воостановления кремназема. Известия НАН Грузии, серия химическая, т.38, №1, 2012, с.36-40;
 • К.З. Уклеба, А.А. Надирадзе. Термодинамическая вероятность стабильности некоторых интерметаллидов лития. Известия НАН Грузии, серия химическая, т.38, №4, 2012, c.294-298;
 • А.А. Надирадзе, К.З. Уклеба, Н.П. Кекелидзе. О термодинамической стабильности полупроводниковых соединений типа A111BV- GaP, GaAs, GaSb, InP, InAs и InSb. Известия НАН Грузии, серия химическая, т.39, №1-2,2013, c.53-55;
 • J. Bagdavadze, Z. Tsikaridze, K. Ukleba. Thermodynamic Analysis of the Ti-O-C System. Eur.Chem.Bull.,2014, 3(4), 319-321;
 • J. Bagdavadze, Z. Tsiskaridze, K. Ukleba. THERMODYNAMIC ANALYSIS OF THE Ti-B-O-C SYSTEM. Eur. Chem. Bull., 2015, 4(3), 128-129;
 • J. Bagdavadze, K. Ukleba, Z. Tsikaridze, D. Gabunia. Thermodynamic Analysis of the Ti-B-O-C System and Obtaining of the Mixture of a Boride and Carbide of the Titanium. American Journal of Engineering Research (AJER). Volume-5, Issue-8, pp. 24-26, 2016;
 • Ts.Gagnidze, J. Bagdavadze, R. Chagelishvili, Z. Tsikaridze, K. Ukleba, Zh. Kebadze. Elaboration of Ecologically Save Technology for Obtaining of High Purity Metallic Antimony and Gold from Gold-Bearing Antimony Ores. Journal of Materials Science and Engineering B, 7 (5-6) (2017), 107-113, doi: 10.17265/2161-6221/2017.5-6.003;
 • J. Bagdavadze, Z.Tsikaridze, K.Ukleba. Thermodynamic analysis of interaction of carbon with TiO2, ZrO2 , B2O3 and obtaining of mixture of borides and carbides of titanium and zirconium. Eur. Chem. Bull., 2018, 7(12), 334-336;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • III Международ.науч.- технич. конференция. Тбилиси. 1998. с.51-65;
 • მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი, 2000წ.,თეზისები. გვ. 67-68;
 • VII международ.научн.-технич. конференция 8-11 октября 2002 г., Тбилиси, ст.187-200;
 • VIII международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси. 2003 г.,Тбилиси, ст.26-35;
 • IХ международ. науч.- техн.конференции. Тбилиси, 2004 г., ст.35-42;
 • International Symposium.Nov 27-Dec 1, 2011, Fiesta Americana Condesa Cancun All Inclusive Resort, Cancun, Mexico;
 • Shechtman Inernational Symposium- 29Iune-04Iule, 2014, Cancun, Mexico;
 • II Международная конференция, Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сборник докладов, 20-24, Апрель, 2015, Тбилиси, Грузия;
 • 5th International Conference “Nanotechnologies” “Thermodynamic analysis of interaction of carbon with TiO2, ZrO2 , B2O3  and obtaining of mixture of borides and carbides of titanium and zirconium” November 19 – 22, 2018, Tbilisi, Georgia (Nano – 2018), Tbilisi, Georgia, 2018;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო გრანტები: 2000-01წ.(11.1), 2002-03 წ.(11.01.02), 2004-05წ.(11.01.04); სახელმწიფო გრანტით (რუსთაველის ფონდი) დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: “ ოქროშემცველი ანთიმონის მადნების გადამუშავების ახალი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება”, 2011-2012 წწ.;
 • სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი გრანტი: “მანგანუმის რაფინირების პროცესის კვლევა”;
 • ქ. ასტანაში (ყაზახეთი) საერთოშორისო სამეცნიერო ცენტრში წარდგენილი გრანტი: “ტიტანის და ცირკონიუმის ბორიდების და კარბიდების შემცველ კომპო-ზიციური კერამიკული მასალების მიღება და კვლევა”;