სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია
ზურაბ მირიჯანაშვილი
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი (არასრული)
2-374-777
mirja75@mail.ru

დაბადების თარიღი

1.12.1940

განათლება

 • 1958 - 1963  წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  მეტალურგიის ფაკულტწტი,  ინჟინერი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1963 - 1966  წწ. - ქ.თბილისის საავიაციო ქარხანის ჩამოსხმის საამქროს ინჟინერ-ტექნოლოგი (ლითონური მაგნიუმისა და ალუმინის დეტალების ჩამოსხმის უბანი;
 • 1966 - 1967 წწ. - საქმთავარენერგო, ინჟინერ-ლითონმცოდნე, ენერგეტიკული ობიექტების ლითონ-კონსტრუქციების და შედუღებული ნაკერების ურღვევი მეთოდებით კვლევა (ულტრა- და მაგნიტოდეფექტოსკოპური მეთოდები);
 • 1979  წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ასპირანტი, მეცნ.თან., უფრ.მეც.თან., ლაბორატორიის უფროსი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • რუსთავის მეტალურგიის ქარხნის მილადიდვის საამქროს ამომჭმელი მავნე ხსნარების გადამუშავების სამრეწველო უბანზე რკინის მაგნიტური ოქსიდისა და ამონიუმის სულფატის წყალხსნარის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება და სამრეწველო პარტიების მიღება (თანაშემსრულებლები: “საქ.მეტქარხნების პროექტირების ინსტიტუტი”, “მეთანოლპროექტი”, რუსთავის მეტ. ქარხნის საკონსტრუქტორო ბიურო, «Укрниихиммаш»-ი;
 • რკინის მაგნიტური ოქსიდიდან ფხვნილოვანი რკინის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება ინსტიტუტ @»Донниичермет» --ის მიერ შექმნილ საცდელ-სამრეწველო დანადგარ «Флокс-500» -ზე და ფხვნილოვანი რკინის საცდელ-სამრეწველო პარტიების მიღება;
 • ამონიუმის სულფატის წყალხსნარის გადასამუშავებელი კრისტალიზატორის სამრეწველო დანადგარის პროექტირებისათვის საწყისი მონაცემების დამუშავება (თანაშემსრულებელი: რუსთავის ქარხანა “აზოტი”-ს საკონსტრუქტორო ბიურო, სკბ “მეთანოლპროექტი”;
 • მაღალფოსფორიანი მანგანუმშემცველი თანმდევი ლითონიდან (სილიკო-მანგანუმის წარმოების ნარჩენი) მანგანუმის ქლორიდის მიღების წარმოების საპროექტო წინადადების დამუსავება ნიკოპოლის ფერადშენადნობი ქარხნის პირობებში. (თანაშემსრულებელი “Гипросталь»-ი);
 • НПО «Тулачермет»-ის პირობებში ქლორიდული კაზმის ჰიდრიდკალციუმთერმული აღდგენით ფხვნილოვანი მანგანუმის, ქრომის, ფოლადების X30 და X18N15 მიღების ტექნოლოგიური რეგლამენტების დამუშავება და საცდელ-სამრეწველო პარტიების მიღება (თანაშემსრულებელი ქარხნის მე-8 საამქრო);
 • ახალი ტიპის ქლორატორზე თანმდევი ლითონის ქლორირების ტექნოლოგიური რეგლამენტის დამუშავება და უწყლო მანგანუმის ქლორიდის საცდელ-სამრეწველო პარტიის მიღება (თანაშემსრულებელი ქარხანა «Сибэлектросталь»-ი);
 • ახალი შედგენილობის კაზმის გამოყენებით, ქრომის ქლორიდის მიღების ტექნოლოგიური რეგლამენტის დამუშავება , საავტორო ზედამხედველობა და სამრეწველო პარტიების წარმოება (თანაშემსრულებელი ქარხანა «Сибэлектросталь»-ი);

სამეცნიერო ინტერესები

 • ფხვნილოვანი ლითონების, მათი შენადნობების, ნაერთებისა და დისპერსიულად განმტკიცებული კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება, რომლებიც დაფუძნებულია ქლორიდულ-ოქსიდური კაზმის ლითონ - ან წყალბადთერმულ აღდგენაზე;
 • ფართო სპექტრის ლითონშემცველი წარმოების ნარჩენების აიროვანი ქლორის ზემოქმედებით, მათში შემავალი ლითონების ქლორიდების სახით მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება, რომლებიც წარმოადგენენ ხარისხიან საწყისს ნედლეულს სხვადასხვა დანიშნულების ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების მისაღებად;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

68 პუბლიკაცია , მათ შორის  2011-2016:

 • ზ.მირიჯანაშვილი და სხვ.- ვოლფრამის შემცველი ნარჩენების გადამუშავებით ნანოკრის-ტალური ფხვნილების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგია. “საქ. ქიმ. ჟურ.” ტ.10, №4, 2011;
 • Z.Mirijanachvili at al.- Corrosion Resistant Nanocristalline Ti-8Ni-Cr System Alloys Coatings. J. Energyonline №2(5), 2011;
 • ზ.მირიჯანაშვილი და სხვ.- ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების ძირითადი თერმოდინამიკური მახასიათებლების და თერმული ეფექტების კვლევა, “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, #10-12, 2011;
 • Z.Mirijanachvili at al.- Study of the Process of Obtaining Metal Chlorides from the Materials Containing Tungsten. “Bulletin of the Georgian National Academyof Sciences”,vol.6, no2, 2012;
 • Z.Mirijanachvili at al.- Economical Assessment of the Production of Efficient Hard Alloy Materials by Reprocessing Tangsten-Containing Residues. “Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences”,vol.7, no2, 2013;
 • ზ.მირიჯანაშვილი და სხვ. - დურალუმინის და გაშავება. “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე”. ქიმიის სერია, ტ.39. №3-4. 2013;
 • З.Мириджанашвили и др. - Получение нанокристаллтческих порошков твердых сплавов из вольфрамосодержащих отходов. Канку ,Мексика. 2014 ;
 • ზ.მირიჯანაშვილი და სხვ. - დურალუმინის ზედაპირი დაფარვა შავი ცვეთამედეგი ფენით. “ მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, № 1-3, 2014;
 • Z.Mirijanachvili at al.- Special heat-resistant iron-chromium alloys for protective coatings of operating units of power plants. International Symposium (SIPS2016 – Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition), SANYA MARRIOTT YALONG BAY RESORT & SPA, HAINAN-ISLAND CHINA .2016;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Способ получения порошкового марганца (1972 წ.);
 • Способ получения металлического марганца (1973 წ.);
 • Способ получения хлорида марганца (1974 წ.);
 • Шихта для получения хлорида хрома (1976 წ.);
 • Способ получения комплексной соли MnAICI4 (1977 წ.);
 • Способ получения магнитного оксида железа(1978 წ. საიდუმლო);

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • З.Мириджанашвили и др.- Новая технология получения нанокристаналлических порошков твердых сплавов переработкой вольфрамсодержащих отходов. VI международная конференция “Материалы и покрытия в экстремальных условиях”. Крым. Украина. 2011;
 • З.Мириджанашвили и др.- Комбинированная технология получения порошкового композиционного материала из хлорид-оксидной шихты. Материалы международной конференции “Порошковая металлургия сегодня и завтра” . Киев, 2012;
 • З.Мириджанашвили и др.- Борсодержащие материалы-эффективные средства защиты от нейтронного излучения. Материалы межд.конф. “Порошковая металлургия сегодня и завтра”. Киев, 2012.;
 • З.Мириджанашвили и др.- Получение износостойких покрытий из твердых сплавов наноизмерений. Материалы 7-й межд. конф. “Материалы и покрытия в экстремальных условиях”. Крым, Украина, 2012;
 • З.Мириджанашвили и др.- Получение порошков композиционных материалов. Сб. трудов Международной конференции “Современные технологии и методы неорганического материаловедения”. Тб. 2012;
 • З.Мириджанашвили и др.- “Поверхностное упрочнение металлообрабатывающего инструмента твердо-сплавным порошком типа WC-NiFe.” XI-я Межд. н/тех. кон. “Новые материалы и технологии”, Минск, Беларусь, 2014;
 • З.Мириджанашвили и др.- Борсодержащие композиции для износостойких и неитронопоглощающих покрытий. . Материалы 8-й международной конференции “Материалы и покрытия в экстремальных условиях”.Киев, Украина, 2014;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • ISTC Project -296 “Elaboration of Nanocrystalline Metal-Ceramics for Heat-Insulating, Wear- Resistant, Antifriction Coatings with Increased Adhesion and High-Temperature Strength prperties”. 1999 – 2001. წამყვანი სპეციალისტი;
 • STCU Project #3575 “The new Amorphous, Nano- and Polycristalline Titanium Alloys forMedical Instruments and their Coatings”2006-2009. წამყვანი სპეციალისტი;
 • GGRDF - # 0509 MANUFACTURE OF HARD METAL PIECES FROM THE MANDRELS OF TUNGSTEN-CONTAINING ARMOR-PIERCING SHELLS . 2009. წამყვანი სპეციალისტი;
 • AR/300/3-195/11 “ოქსიდებისა და კარბიდების ნანოკრისტალური ჩანართებით ლითონკერამიკული ფხვნილების მიღება და გაცვეთილი დეტალების განმტკიცება-აღდგენა” 2008-2009 სამეცნიერო ხელმძღვანელი;
 • საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი # 1-7/87, “სალი შენადნობების წარმოების ნარჩენებიდან ვოლფრამ-შემცველი ნანო-ფხვნილების მიღების ინოვაციური ტექნოლოგიის დამუშავება” 2011-2012 წწ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • საქართველოს რესპუბლიკის დამსახურებული გამომგონებელი;
 • საკავშირო გამოფენაზე ექსპონატის : “მეტალურგიული წარმოების მავნე ნარჩენების მჟავაშემცვ ელი ხსნარების გადამუშავების ტექნოლოგია“ - ვერცხლის მედლით დაჯილდოება;
 • საქართველოს გამოფენაზე I ხარისხის დიპლომებით ექსპონატების დაჯილდოება:
  - „მანგანუმის ქლორიდიდან ფხვნილოვანი, აზოტირებული და კომპაქტური მანგანუმის მიღების ტექნოლოგიის კომბინირებული სქემა“;
  - „ქლორიდ-ოქსიდური კაზმიდან ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიის სქემა“;