სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
რამაზ ხარატი
მკვლევარი სპეციალისტი
ramazkharati@gmail.com

დაბადების თარიღი

13.04.1941

განათლება

 • 1959 - 1965 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის, მეტალურგიული ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი (დიპლომი У №002144); 

სამუშაო გამოცდილება

 • 1966 - 1971 წწ. - ნახევარგამტარული ხელსაწყოების ფიზიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, უფროსი ინჟინერი;
 • 1971 - 1978 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სექტორის უფროსი;
 • 1978 - 1990 წწ. - მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კვლევითი და საპროექტო-საკონსტრუქტორო საკავშირო კვლევითი ინსტიტუტი, ლაბორატორიის უფროსი;
 • 1990 - 1996 წწ. - საქართველოს მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების სამინისტროს მეტალობაზა, მთავარი ინჟინერის მოადგილე;
 • 1996 - 2005 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, სახელშეკრულებო თემებში მონაწილეობა;
 • 2005 წ. - დღემდე - სსიპ ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Исследование начальных стадий образования и расспределения химически востановленного никеля. Хоперия Т.Н., Харати Р.Г., Защита металлов, 7,614,1971г. ქიმიურად აღდგენილი ნიკელის საწყისი დანაფარის წარმოქმნის და განაწილების კვლევა;
 • Эллектронно-микроскопические исследования начальных стадий образования химически востановленного никеля. Хоперия Т.Н., Харати Р.Г., Защита металлов, Plating 59,232-235,1972г. ქიმიურად აღდგენილი ნიკელის დანაფარის წარმოქმნის საწყისი სტადიის კვლევა ელექტრონული მიკროსკოპის გამოყენებით;
 • Металлокерамика на основе карбида бора. Харати Р.Г. и др., Тезисы докладов, 22-26 сентября, 2008г. Большая Ялта, Жуковка, Украина. მეტალორამიკა ბორის კარბიდის ფუძეზე;
 • Исследование композиционных материалов Cu – Co, консолидированных статическим пресованием и ударной волной. Харати Р.Г. и др. 14-ый международный междисциплинарный симпозиум _Порядок, беспорядок и свойства оксидов_. ОДРОН-14, 2011г. სტატიკური დაწნეხვით და აფეთქების ტალღით კონსოლიდირებული Cu – Co, კომპოზიტური მასალების კვლევა;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Авторское свидетельство №1086708. _Способ подготовки поверхности керамических изделий перед химическим никелированием._ Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР в 1983г. საავტორო მოწმობა №1086708. დარეგისტრირებული გამოგონებათა სსრკ სახელმწიფო რეესტრში, 1983 წ.;
 • Авторское свидетельство №1544422. _Раствор для термохимического активирования диэлектриков перед нанесением химических,или электрохимических покрытий на основе никеля._ Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР в 1989г. საავტორო მოწმობა №1544422. დარეგისტრირებული გამოგონებათა სსრკ სახელმწიფო რეესტრში, 1983 წ.;