სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
მარგალიტა დარჩიაშვილი
მეცნიერ თანამშრომელი
darchiashvilimaguli@gmail.com

დაბადების თარიღი

20.11.1965

განათლება

 • 1984 - 1989 წწ. -საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი;
 • 2009 - 2012 წწ. - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი- დოქტორანტურა;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • საინჟინრი ფიზიკის აკადემიური დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეიბის ინსტიტუტი:
  1989 - 1990 წწ.- ფხვნილთა მეტალურგიის ლაბირატორია, უფრ.ლაბორანტი;
  1990 - 2016 წწ. - ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე ნაერთემის ლაბორატორია, მეცნიერ თანამშრომელი;
  2016 - 2017 წწ. - არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია, მკვლევარი სპეციალისტი;
  2017 წ - დღემდე - არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია, მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • არაორგანული მასალების ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზი;
  ბორის და მის ფუძეზე არსებული მასალების მიღება, მათი სტრუქტურისა და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესწავლა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Electro-Physical and Physical-Mechanical Properties of Cobalt-Doped Boron. Proceedings of the 4th International Boron Symposium, 15-17 October, Eskishekhir, Turkey, (2009). (თანაავტორები L.Chkhartishvili, G.Darsavelidze, O.Tsagareishvili, D.Gabunia);
 • Internal friction in β–rhombo-hedral Boron, doped wiht Cobalt. Georgian National Academy of Sciences, vol.5, no.3, 2011;
 • Metal impurities in crystallographic voids of beta-rhombohedral boron lattice: Binding energies and electron levels. Solid State Sciences, In Press, Corrected Proof, Available online 18 June 2012 (თანაავტორები: L.Сhkhartishvili, D.Gabunia I.Murusidze, O.Tsagareishvili);
 • Influence of hexagonal boron nitride nanocrystals on wear processes in brass. Nano Studies, #7, 2013. (თანაავტორები: L. Сhkhartishvili, A. Gachechiladze, B. Margiv, L. Rukhadze, O. Tsagareishvili.);
 • Friction Processes in Metallic composite Materials modified with Hexagonal Boron Nitride. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Program and Abstracts. ISBB 2014.August 31to September 5, 2014, Honolulu, Hawaii, USA (თანაავტორები: O.A.Tsagareishvili, A. Gachechiladze, B. Margiev, L.Rukhadze, L.Chkhartishvili);
 • Influence of a real surface on physical-mechanical properties of polycrystalline β-rhombo¬hedral boron. Nano Studies, 2015, #12 (თანაავტორები:O. Tsagareishvili, I. Kurashvili, A. Sichinava, L. Chkhartishvili, G. Darsavelidze.);
 • New nanoalloys for modifying the steel. Proceedings of II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, 2015 (თანაავტორები:A. Gachechiladze, O.Tsagareishvili, B. Margiev, L.Rukhadze, L. Chkhartishvili.);

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • Elastic and Inelastic Properties of Boron Alloyed with Transition Metals (Ti, V, Fe, Co, Ni, Zr, Re). 16th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials,(ISBB2008) Matsue, Shimane, Japan, 7-12 September, 2008;
 • Influence of a real Surface on physical-Mechanical Properties of polycrystalline β-rhombohedral boron. The 18th International Symposium on Boron, Borides and Related Materials. Honolulu, Hawaii, USA. 31.08 to 05.09, 2014;
 • Antifrictional metallic materials modified with hexagonal boron nitride. II International Conference-Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science. Tbilisi, April, 2015;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • UNTC და GNSF G 4655 „ჰელიოთერმოელექტროგენერატორის დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება და საცდელი ნიმუშის შექმნა“-მკვლევარი (2008-2010);
 • UNTC, GNSF G 4655 „Development of technology of producing of HTEG and creation of test samples“- Researcher (2008-2010);
 • GNSF #481-„ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამისა და ტიტანის კარბიდების ფუძეზე“-მკვლევარი (2009-2011);
 • GNSF #481-„Tungsten- and Titanium Carbide Based Nanocrystal-lineHard Metals“- Researcher (2009-2011);