სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სტრუქტურული და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის ლაბორატორია
თამაზ ბაციკაძე
მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი
tamaz4l4fx@gmail.com

დაბადების თარიღი

14.05.1948

განათლება

 • 1966 - 1971 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;
 • 1983 - 1985 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • 1985 წ.- ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი ТН_007367);
 • 1986 წ.- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (აკადემიური წოდება);
 • 2006 წ.- აკადემიური დოქტორი ტექნიკის დარგში;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1971 - 1973 წწ. - მანქანათმშენებლობის და ელექტროტექნიკის საპროექტო ტექნოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი. ინჟინერი;
 • 1973 - 1979 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მეტალურგიის ფაკულტეტი. ასისტენტი;
 • 1979 - 1981 წწ. - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის. უფროსი ინჟინერი;
 • 1981 - 1986 წწ. - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის. უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 2005 წწ. - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.;
 • 2005 - 2017 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია. მკვლევარი სპეციალისტი;
 • 2017 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია. მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • კომპოზიტური მასალების (W-Cu, ალუმინი-ბორის ნიტრიდი, ალუმინი- ბაზალტის ბოჭკო), ბორის ნიტრიდის მიღება, ფოროვანი ლითონების მიღება, ლითონების მოდიფიცირება (ნანოსტრუქტურული ბორის ნიტრიდით, SiC, ბაზალტით), ნანოსტრუქტურული ბორის ნიტრიდის დაბალტემპერატურული სინთეზი;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • Влияние микродобавок бора, иттрия и кальция на литую структуру стали 03Х20Н18МЗД2 / Кобулашвили Г.Ш., Окросцваридзе З.Ш., Тавадзе Л.Ф., Бацикадзе ТА. // Литейное производство. 2001. №7. С. 9-12.
 • Влияние микролегирования на качество хромоникелевой стали. / Кобулашвили Г.Ш., Окросцваридзе З.Ш., Тавадзе Л.Ф., Бацикадзе Т.А. Сборник трудов IX научно-технической конференции «Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий». Тбилиси. 2004г. С. 116-126. (მიკროლეგირების გავლენა ქრომონიკელიანი ფოლადის ხარისხზე).
 • Влияние предусадочного расширения на графитизацию чугуна. Бацикадзе Т.А. Сборник трудов IX научно-технической конференции «Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий». Тбилиси. 2004г.
 • Влияние алюминия на графитизацию низкокремнистых чугунов. Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д. «Процессы литья и непрерывной разливки металлов». Тбилиси. 1984г.
 • Модифицирование низкокремнистого алюминиевого чугуна барием. Тавадзе Ф.Н., Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д. Сб. «Процессы литья и непрерывной разливки металлов». Тбилиси. 1984г.
 • Исследование влияния вибрационной и электромагнитной обработки при непрерывном литье чугуна. Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д. «Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции молодых ученных, специалистов и работников производства под девизом «Наука-практике». Тбилиси. 1984 г. Изд. «Мецниереба».
 • Влияние алюминия на механические свойства низкокремнистых чугунов при непрерывном литье. Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д. Материалы докладов VI республиканской научно-технической конференции молодых ученных. Тбилиси. 1985 г. Изд. «Мецниереба».
 • Влияние электромагнитного поля на структуру непрерывнолитых чугунных заготовок. Бацикадзе Т.А., Р.Г.Гветадзе, Т.Л.Гендзехадзе. Сборник трудов научно-технической конференции «Производство, обработка, свойства и область применения алюминиевых чугунов», Киев, апрель, 1976. С. 57-63.
 • Электрошлаковый подогрев чугуна в металлоприемнике. Бацикадзе Т.А. Материалы докладов VI республиканской научно-технической конференции молодых ученных. Тбилиси. 1985 г. Изд. «Мецниереба».
 • Исследование возможности бесконтактной вытяжки чугунных заготовок на установках непрерывного горизонтального литья. Тавадзе Ф.Н., Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д., Харламов Ю.И. Сообщения АН ГССР. Том III, №2. 1983 г. С. 349-352.
 • Улучшение кристаллической структуры непрерывных чугунных заготовок. Тавадзе Ф.Н., Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д. Сообщения АН ГССР. Том III, №2. 1983 г. С. 565-568.
 • Модифицирование чугуна комплексной барийсодержащей лигатурой. Бацикадзе Т.А., Ланчава М.Д. Сб. «Процессы литья и непрерывной разливки металлов». Тбилиси. 1984г.
 •  Исследование эффекта модифицирования кремнистых и малокремнистых алюминиевых чугунов комплексной барийсодержащей лигатурой. Тавадзе Ф.Н., Бацикадзе Т.А. Тезисы докладов V конференции “Новые высокопроизводительные технологические процессы, машины и оборудование в литейном производстве». Киев. 1980 г.
 • Исследование эффекта демодификации кремнистых и малокремнистых алюминиевых чугунов после модифицирования комплексной барийсодержащей лигатурой. Тавадзе Ф.Н., Бацикадзе Т.А.Тезисы докладов V конференции “Новые высокопроизводительные технологические процессы, машины и оборудование в литейном производстве». Киев. 1980 г.
 • Модифицирование чугунов при помощи экзотермических смесей. Тавадзе Ф.Н., Бацикадзе Т.А. Тезисы докладов V конференции “Новые высокопроизводительные технологические процессы, машины и оборудование в литейном производстве». Киев. 1980 г.
 • Исследование герметичности кремнистых и малокремнистых алюминиевых чугунов. Бацикадзе Т.А., Р.Г.Гветадзе, Т.Л.Гендзехадзе, Шавлакадзе М.А., Мшвениерадзе Ш.А. XIX научно-техническая конференция профессорско-преподаватель¬ского состава втуз-ов Закавказских республик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Тбилиси, апрель, 1977.
 • Исследование коррозионной стойкости кремнистых и малокремнистых алюминиевых чугунов. Бацикадзе Т.А., Мшвениерадзе Ш.А. XIX научно-техническая конференция профессорско-преподаватель¬ского состава втуз-ов Закавказских республик, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Тбилиси, апрель, 1977.
 • Изучение фазового состава, микроструктуры, макрораспределения элементов, формы и распределения графитовых включений в непрерывнолитых чугунных заготовках. Третий межзональный семинар "Прогрессивные технологические процессы плавки и обработки чугуна". Пенза, май, 1977. Бацикадзе Т.А., Шавлакадзе М.А.
 • Электронно-микроскопическое исследование плакирующих слоев (определение размера зерен, дефектности и плотности). Бацикадзе Т.А., Окросцваридзе З.Ш. , Л.Ф.Тавадзе. STCU Project: #3498. 2008 г.
 • Влияние микролегирования на качество хромоникелевой стали. Г.Ш.Кобулашвили, З.Ш.Окросцваридзе, Л.Ф.Тавадзе, Т.А.Бацикадзе. Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий. Сборник трудов IX международной научно-технической конференции. Тбилиси. 2004 г. Стр. 116-127.
 • ელექტრომაგნიტური ტალყების შთანმთქმელი, გრაფიტის ფუძეზე შექმნილი ულტრადისპერსიული კომპოზიციური ფხვნილი. ზ.ოქროსცვარიძე, თ.ბაციკაძე. თბილისი. მაცნე. ქიმიის სერია. 2012წ. #1.38.
 • ლითონით დაფარული ალმასის გრანულების ელექტროიმპულსური შეცხობა. ზურაბ ოქროსცვარიდზე, თამაზ ბაციკაძე, იზოლდა კახნიაშვილი, ლევან ჩხიკვაძე, ნოდარ ვაჩეიშვილი. თბილისი. მაცნე. ქიმიის სერია. 2012წ. #1.38.
 • კომპოზიციური ფხვნილების შეცხობა ელექტროიმპულსური მეთოდით. ზურაბ ოქროსცვარიდზე, თამაზ ბაციკაძე, იზოლდა კახნიაშვილი. მაცნე. ქიმიის სერია. 2012წ. #1.39.
 • Ультрадисперсный композиционный порошок на основе графита для поглощения-затухания электромагнитных волн. Т.А.Бацикадзе, З.Ш.Окросцваридзе, И.Б.Кахниашвили, Л.А.Чхиквадзе, Н.А.Вачеишвили.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2012 წ. ტ.38. №1. 92-96.
 • გრაფიტის და ალმასის გრანულების პლაკირების ჰიდრომეტალურგიული მეთოდი. ზურაბ ოქროსცვარიდზე, თამაზ ბაციკაძე, იზოლდა კახნიაშვილი, ლევან ჩხიკვაძე, ნოდარ ვაჩეიშვილი. თბილისი. მაცნე. ქიმიის სერია. 2013წ. #1.38.
 • Preparation of born carbide in are – new approaches. T.A.Batsikadze, D.L.Gabunia, V.M.Gabunia, T.G.Gigitashvili, O.A.Tsagareishvili, L.S.Chartishvili. The 18th International Simposium on Barn, Borides and related Materials. ISBB 2014. August 31 to September 5, 2014. Honolulu, Hawai’I. USA.
 • Получение смеси бора и карбида бора в электрической дуге. Т.А.Бацикадзе, Д.Л.Габуния, В.М.Габуния, Т.Г.Гигиташвили, О.А.Цагарейшвили, Л.С.Чхартишвили. .საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. ქიმიის სერია. 2015 წ. ტ.41. №1-2. 92-96. 160-163.

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • Авторское свидетельство №776080. «Печь для электрошлакового подогрева металлов». Приоритет изобретения 23 мая 1979г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 7 июля 1980г.
 • Авторское свидетельство № 674452. «Флюс для электрошлаковой обработки чугуна». Приоритет изобретения 25 ноября 1977 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 22 марта 1979 г.
 • Авторское свидетельство №796627. «Тигельная печь». Приоритет изобретения 15 декабря 1977 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 15 сентября 1980 г.
 • Авторское свидетельство № 1404902. «Устройство для определения свойств чугуна». Приоритет изобретения 03 июля 1986 г. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 22 февраля 1988 г.
 • პატენტი. სალი შენადნობების დასამზადებელი მოწყობილობა. გ.ზახაროვი, ზ.ასლამაზიშვილი, გ.ონიაშვილი, თ.ბაციკაძე, გ.თავაძე. საიდენტიფიკაციო ნომერი: 12003/01. 22.10.2012წ.

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • IX научно-техническая конференция «Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий». Харьков. 2004г.
 • Научно-практическая конференция молодых ученных, специалистов и работников производства под девизом «Наука-практике». Ленинград.1984 г.
 • 2 съезд литейщиков. Ленинград.1981.
 • VI республиканская научно-техническая конференция молодых ученных. 1985 г.
 • Научно-техническая конференция «Производство, обработка, свойства и область применения алюминиевых чугунов», Киев, апрель, 1976.
 • XIX научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ВТУЗ-ов, посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ленинград. 1977 г.
 • V конференция “Новые высокопроизводительные технологические процессы, машины и оборудование в литейном производстве». Киев. 1980 г.
 • Научно-техническая конференция "Прогрессивные технологические процессы плавки и обработки чугуна". Пенза, май, 1977.
 • Научно-техническая конференция «Новые технологические процессы в литейном производстве». Киев.1983 г.
 • Научно-техническая конференция "Непрерывное литье машиностроительных заготовок". Каунас, январь, 1980.
 • Научно-техническая конференция "Пути экономии черных и цветных металлов на промышленных предприятиях". Харьков.1980.
 • Научно-техническая конференция "Новые техноло¬гические процессы в литейном производстве". Киев.1983.
 • Научно-техническая конференция "Новые материалы и прогрессивная технология литейного производства". Киев.1977.
 • V всесоюзная конференция "Новые высокопроизводительные техно¬логические процессы, машины и оборудование в литейном производ¬стве". Киев, март, 1980.
 • The 18th International Simposium on Barn, Borides and related Materials. ISBB 2014. August 31 to September 5, 20014. Honolulu, Hawai’I. USA

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • The elaboration of electrodischarge sintering technology of diamond-metallic granules for obtaining high effective diamond tools. Science and Technology Center in Ukraine (STCU). Project Number 3498. 2006-2009.
 • Tungsten-, titanium- and boron carbide-based nanocrystalline hardmetal. Science and Technology Center in Ukraine (STCU). Project Number 4600. 2010-2011.

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • Работа автора Т.А.Бацикадзе «Исследование и усовершенствование технологии производства отливок на установке непрерывного горизонтального литья» удостоена диплома НТО Машпром и Черной металлургии ГССР победителя конкурса им. Г.К.Гедеванишвили в 1983 г.