სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურება

გამოცდის სახელწოდება

 ღირებულება

(ლარი)

შენიშვნა

1.

რაოდენობრივი და თვისობრივი ქიმიური შემადგენლობის ანალიზი

 

 

1.1.

ლითონის შენადნებში ნახშირბადის საერთო რაოდენობის განსაზღვრა

300

 

1.2.

ლითონებსა და შენადნობებში სველი მეთოდებით თითოეული ელემენტის განსაზღვრა

500

თითოეული ელემენტი 

2.

სტრუქტურული ანალიზი

 

 

2.1.

ქიმიური შედგენილობის და სტანდარტებთან შესაბამისობის განსაზღვრა 

500

(Magellan 08) 

2.2.

ქიმიური შედგენილობისა და მოცულობაში მათი განაწილების ანალიზი 

500

(Cameca MS-46) 

2.3.

მასალების რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი (ფაზები, დეფორმაცია)

400-600  

2.4.

მასალებში დანაფარების და ჩანართების ზომებისა და ხარისხის დადგენა

500 მეტალოგრაფია 

3.

მიკროსტრუქტურული ანალიზი

   
3.1.

ნახშირბადიანი და მცირედლეგირებული ფოლადების ანალიზი

300  
3.2.

მაღალლეგირებული სპეციალური დანიშნულების ფოლადების ანალიზი

3.3.

არალეგირებული და ლეგირებული სპეც. თუჯების ანალიზი

400-600  
3.4

მასალებში მიკრო და მაკროსისალეების განაწილების ანალიზი

200-300  
3.5.

ლითონების ტეხების ფრაქტოგრაფიული ანალიზი

300-500  
4.

მექანიკური თვისებების მახასიათებლების დადგენა

   
4.1. მცირე დიამეტრის (f≤6მმ) ნიმუშის სიმტკიცის  ზღვრის დადგენა გაჭიმვაზე
300-400 კომპლექტი 3 ნიმუში 
4.2. დიდი დიამეტრის (f>6მმ) ნიმუშის სიმტკიცის ზღვრის დადგენა გაჭიმვაზე 400-500 კომპლექტი 3 ნიმუში  
4.3. ნიმუშებში ღუნვაზე სიმტკიცის ზღვრის და/ან დარტყმითი სიბლანტის დადგენა 300-400 კომპლექტი 3 ნიმუში 
4.4. ფოლადის მილების მექანიკური თვისებების (sდრ,sდენ, და დარტყმითი სიბლანტის) დადგენა 500-1500  მილების ზომების შესაბამისად
5.

ნიმუშების გამოცდა შედუღებადობაზე

   
5.1. სახელმწიფო სტანდარტით ვიზუალური და ოპტიკური შემოწმება შაბლონის დახმარებით (ГОСТ 5264-80, API-1104 და ГОСТ 16037-80,შედუღებადობის დადგენა, შედუღებული ნაკერის გამოცდა (ГОСТ 6996-66) 300-900 სირთულის მიხედვით 
5.2. კონსულტაცია

100