სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურება

გამოცდის სახელწოდება

 ღირებულება

(ლარი)

შენიშვნა

1.

რაოდენობრივი და თვისობრივი ქიმიური შედგენილობის ანალიზი

 

 

1.1.

ლითონის შენადნებში საერთო ნახშირბადის განსაზღვრა

100

 

1.2.

ლითონებში და ლითონების შენადნებში სველი მეთოდებით თითოეული ელემენტის განსაზღვრის ფასი

100

 

2.

სტრუქტურული ანალიზის სპეციალური მეთოდები

 

 

2.1.

ქიმიური შედგენილობის დადგენა სპეციალური მეთოდებით (Magellan 08)

450

 

2.2.

ქიმიური შედგენილობის და ელემენტების განაწილების დადგენა მიკროსპექტრალური ანალიზით (Cameca MS-46)

450

 

2.3.

ფხვნილების რენტგენოფაზური ანალიზი

450  

2.4.

მყარი ნიმუშების რენტგენოფაზური ანალიზი

400  

2.5.

ჩანართების ზომების და ფართის დადგენა მეტალოგრაფიული ანალიზით

400  

3.

მიკროსტრუქტურული მეტალოგრაფიული ანალიზი

   
3.1.

ნახშირბადიანი ფოლადების ანალიზი

150  
3.2.

მცირედლეგირებული ფოლადების ანალიზი

150-200  
3.3.

მაღალლეგირებული სპეციალური დანიშნულების ფოლადების ანალიზი

250-450  
3.4.

არალეგირებული თუჯების ანალიზი

100  
3.5

ლეგირებული, სპეციალური თუჯების ანალიზი

150-200  
3.6.

ფერადი ლითონების და შენადნობების ანალიზი

150-400  
3.7.

მიკროსისალის გაზომვა ხელსაწყო ПМТ-3-ით

50-100  
3.8. ლითონების ტეხის ფრაქტოგრაფიული ანალიზი ბინოკულიარული მიკროსკოპიით МБС-2 100-300  
4.

მექანიკური მახასიათებლების დადგენა

   
4.1. მცირე დიამეტრის (f≤6მმ) ნიმუშის გამოცდა გაჭიმვაზე, დიაგრამის ჩაწერით (ნიმუშების დამზადებით - ერთი კომპლექტი 3 ცალი)
100-150  
4.2. დიდი დიამეტრის (f>6მმ) ნიმუშის გამოცდა გაჭიმვაზე, დიაგრამის ჩაწერით (ნიმუშების დამზადებით - ერთი კომპლექტი 3 ცალი) 100-150  
4.3. სპეციალური ნიმუშის გამოცდა ღუნვაზე (ნიმუშების დამზადებით - ერთი კომპლექტი 3 ცალი) 100-150  
4.3. სპეციალური ნიმუშების გამოცდა დარტყმით სიბლანტეზე (ნიმუშების დამზადებით - ერთი კომპლექტი 3 ცალი) 100-150  
4.4. ფოლადის მილების მექანიკური თვისებების (sდრ,sდენ,s, მოღუნვის კუთხის და დარტყმითი სიბლანტის) სტანდარტით მოთხოვნილ მაჩვენებლებთან შესაბამისობის დადგენა 250-1200 მილების გეომეტრიული ზომების შესაბამისად
5.

შედუღებული ლითონების გამოცდა

   
5.1. შენადუღი ნაკერის ვიზუალურ ოპტიკური შემოწმება შაბლონის დახმარებით (ნაკერის სიგანის, სიმაღლის, ჩადუღების სიღრმის) და მისი შესაბამისობა სახ.სტ. ГОСТ 5264-80, API1104 და ГОСТ 16037-80-თან სირთულის მიხედვით, დასკვნის გაცემით 100-1000  
5.2. ლითონის შედუღებადობის დადგენა შესაბამისი ნიმუშების დამზადებით 400-650  
5.3. შენადუღი ნაკერის გამოცდა სახ.სტ. ГОСТ 6996-66 მოთხოვნების შესაბამისად. ქიმიური შდგენილობის დადგენა, გამოცდა გაჭიმვაზე, ღუნვაზე, დარტყმით სიბლანტეზე (შესაბამისი ნიმუშების დამზადებით, კომპლექტი - 3 ცალი), დასკვნის გაცემით 100-650  
5.4.

სხვა სახეობების შდუღებული ნაკერების (აიროვანი, კონტაქტური და სხ.) საექსპერტო გამოკვლევების ღირებულება არის ზემოთ ჩამოთვლილის ანალოგიური.

კონსულტაციები ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით 1 საათი

50