სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დამხმარე პერსონალი
თეიმურაზ ნამიჩეიშვილი
დირექტორის მრჩეველი სამეცნიერო საკითხებში - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-379-945
temnamich@gmail.com

დაბადების თარიღი

11.01.1945

განათლება

 • 1962 - 1967 წწ. -  საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ენერგეტიკის ფაკულტეტი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნ. დოქტორი, დიპლომი ТМ №007110, 1991წ.;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1969- სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში ჩაირიცხა უფ.ინჟინრის თანამდებობაზე, 1972- უმც.მეცნ.თანამშრომელი, 1977-  ჯგუფის ხელმძღვანელი, 1979-უფ.მეცნ.თანამშრომელი, 1987-  წამყვანი მეცნ.თანამშრომელი, 1993-ლითონთა წნევით დამუშავების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, 1991- მიენიჭა ტექნ.მეცნ. დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი ДТ № 007110, 1997-მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი,  2006-ლითონური მასალების წნევით დამუშავების  ლაბორატორიის გამგე, 2015 წ. - დღემდე - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიის და  მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის მეტალურგიის განყოფილების უფროსი;      

სამეცნიერო ინტერესები

 • ლითონების  გლინვის პროცესის   პარამეტრების კვლევა, ელექტროგლინვით  ძნელად დეფორმირებადი ლითონების სპეციალური პროფილების მიღების კვლევა, ელექტროკონტაქტური ხურებით წნევის ქვეშ კომპოზიციური მასალების კომპაქტირების პროცესის კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

56 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის:

 • 2002 - “ელექტროკონტაქტური გახურების გავლენა ტიტანის შენადნობების დეფორმაციისადმი წინაღობაზე”- სტუ-ს შრომები 2002წ. #4(443), გვ. 324-325, ქოქრაშვილი ლ.რ.;

 • 2003 -“იზოთერმული გლინვის სპეციალური დანადგარი და მისი გლინების მასალის შერჩევის საკითხები”- ლორთქიფანიძე ჯ- საქ.მეცნ. აკადემიის“მოამბე”ტ.168, #2, გვ. 286-288;

 • 2004 - “ფრთისებრი პროფილების სტრუქტურის ხარისხზე იზოთერმული გლინვის პროცესის რეჟიმების გავლენის კვლევა”-მელაშვილი.ზ., ქოქრაშვილი,ლ,პაპავა კ. - საქ.მეცნ.აკად. “მოამბე”, ტ.169, #1;

 • 2005 - “Технологический процесс диффузионной сварки под давлением слоистых композитов методом злектроконтактного нагрева”- Нозадзе Д.А.,Хундадзе К.Г.,Мачарадзе Д.М.- Проблемы металлургии, сварки и мате-риаловедения, 2005, №3(9)стр. 8-14;

 • 2005 - “Usa Advanced Technology of Manufacture of Layered Composite Materials by the Method of Electro-Contact Heating under Pressure"- D.Nozadze, , Z.Liluashvili, D.Macharadze - Sohn International Symposium Chicago ,2005;

 • 2005 - “ელექტროგლინვის დანადგ.კონსტრუირება და ხურების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება”- ხუნდაძე კ.გ., მელაშვილი ზ.ნ.- მეცნიერება ტექნ. #10-12, გვ.77-82, 2005;

 • 2005 - “Расчет энергосиловых параметров на стане расширителе с ассиметрично расположенными валками”- Мелашвили З.н, Тутберидзе А.И.,ЧхартиШвили И.В Шенгелия В.М- Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, 2005, №3(9) стр. 3-8;

 • 2005 - “Моделирование задачи вязко-пластического течения методом конеч-ных элементов”-Мелашвили З.н. Кокрашвили Л.Р. Хундадзе. К.Г- Проб. Мет., сварки и мат-ведения, №3(9) стр.25-31;

 • 2005 - “Траектория передвижения гильзы при расширении ее по диаметру на правом прошивном стане на расширителе с ассиметрично расположенными валками”- Тутберидзе А.И., Мелашвили З.Н, Металлургическая и горнорудная промышденность Днепропетровск №5 2005 стр.36-38;

 • 2006 - “Electrical Rolling Production Process of the Aircraft Gas-turbine compressor Blade Stjcks”- Т.Намичеишвили , Kokrashvili L.R. საქ. მეცნ.ეროვნ. აკად., მოამბე 173, #3, 2006წ.,გვ.540-541;

 • 2006 - “Определение энергосиловых и кинематических параметров процесса расширения труб”- Мелашвили З.Н, Тутберидзе А.И., ЧхартиШвили И.В, Шенгелия В.М «Сталь» №10, 2006г.Москва, стр. 43-45;

 • 2007 –Т.Намичеишвили, З. Мелашвили- “Применение электроконтактного нагрева для компенсации тепловых потерь при расширении труб”, «Сталь» №6, 2007, Стр.53;

 • 2007 - Advanced Technology of Manufacture of Layered Composite Materials by the Method of Electro-Contact Heating under Pressure.- D. Nozadze, T.Namicheishvili, Z. Liluashvili., TMS, The Minerals, Metals & Materials Society, California 2007 [pp.595-598];

 • 2007 - Нозадзе Д.А. Мачарадзе Д.М. Таварткиладзе А.Н. “Исследование кинетики развития прочности соединения на границе раздела сталь-алюминия в твердой фазе”, Проблемы Металлургии, варки и материалловедения, №4/ХII -07 Металлург. И горнор. пром., №11;

 • 2008 - Т.Намичеишвили, С.Мебония “Расчет усилий при первичном захвате гильзы валками автоматстана”, Металлург. И горнор. пром., №11, Днепропетр. Т.Намичеишвили, А.Тутберидзе;

 • 2009 - “Влияние первого соударения гильзы с калибром автоматстана на процесс захвата”-Днепропетровск,2009,труб. Производство;

 • 2010- “ფოლად-ალუმინის ელექტროკონტაქტური გახურების და დიფუზიური შეერთების კომბინირებული მეთოდი”- სტუდენტთა და ახ. მეც. I საერთ. კონფ. “მასალების დამუშავება და კვლევა”. თეზისები 108-114, 2010,დ.მაჭარაძე, დ.ნოზაძე, მ.ოქროსაშვილი, ი.თავართქილაძე;

 • 2011 - Т.Намичеишвили, Д.М.Мачарадзе, Д.А. Нозадзе, М.Н.Окросашвили, Н.Т.Лоладзе-“Комбированный метод электроконтактного нагрева и диффузионного соединения сталь-алюминий” სტუ–ს შრომები N2, (480), 2011,29-34;

 • 2012 - „ფოლად-ალუმინის მყარ ფაზაში დიფუზიური შეერთების ელექტროსტიმულირება თერმოპლასტიკური დამუშავების პირობებში“ - აკად.ფ.თავაძის 80წლ.მიძღ.კონფ.მასალე-ბი.თბილისი 2012წ. გვ74-83, დ.მაჭარაძე, დ.ნოზაძე, მ.ოქროსაშვილი;

 • 2012 - “Modem Technologies and Metods of Inorganic Materials Science” - Second Internacional Conference for students and Youg Scientist on “Mamerials frocessing”Tbilisi,10-13 october,2012. pp.91-94, D.Macharadze, D.Nozadze, M.Okrosachvili;

 • 2012 - Т. Намичеишвили,К. Папава-“ Экспресс оценка точности размеров толщины стенки при горячей прокатке труб на автоматстане”, სტუ–ს შრომები N2, (480), 2011, 29–34;

 • 2012 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, I.Zhordania, J.Loria, Z.Melashvili, V.Ramishvili, „ Determination of the Interrelation of Technological and Construction Characteristics Of direct Roling Process“. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 6, №3, 2012, 69-64;

 • 2015 – „ Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Throat Plates“. Namicheishvili, Melashvili, Papava, Macharadze, Inwestigation and Dewelopment ot Technologies for Gradient Thr oat Plates;

 • 2015 - G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili, „Method of determination main Techonological parameters for non cast roling” 11 საერთაშორისო კონფერენცია “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე მეთოდები» მოხსენებათა კრებული. გვ. 156-163,თბილისი, 20-24 აპრილი, 2015 წ.;

 • 2015 - «Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов». II Международная конференция. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Материалы докладов Тбилиси 2015, стр, 250 – 254 , Нозадзе Д.А. Мачарадзе Д.М. Таварткиладзе А.Н.;

 • 2016 - „ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი“ – საიდენტიფიკაციო #13750/01, პრიორიტეტები 20150304, წინასწარი დადებითი გადაწყვეტილება;

   

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • 2016 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი – საიდენტიფიკაციო #13750/01, პრიორიტეტები 20150304, წინასწარი დადებითი გადაწყვეტილება;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 2010 -Combined method of electric contact heating and diffusion connection of steel-aluminum - D.Nozadze, M.Okrosashvili, T.Namicheishvili, Ya.Tavartkiladze. First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, Tbilisi, 10-13, pp.108-113. October 2010;
 • 2012 - Electric contact heating and diffusion connection of steel-aluminum - T.Namicheishvili, D.Nozadze, M.Okrosashvili, Jurgen G.Heinrich. Second International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science, Tbilisi, 20-23, pp.91-95. October 2012;
 • 2012 - სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო კონფერენცია -"მასალების დამუშავების ტექნოლოგიები - ფოლად-ალუმინის ელექტროკონტაქტური ხურების და დიფუზური შეერთების კომბინირებული მეთოდი". სტუ–ს შრომები N2, (480), 2011,29-34;
 • 2015 - "არაორგანული ლითონმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგია და მეთოდი" - აკად. ფ.თავაძის 80წლ. მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. გვ.74-84;
 • 2015 - 11 საერთაშორისო კონფერენცია “არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე მეთოდები» მოხსენებათა კრებული. გვ. 156-163,თბილისი, 20-24 აპრილი, G.kevxishvili, T.Namicheishvili, J.Loria, J.Sharashenidze, Z.Melashvili, V.Ramishvili. Method of determination main Techonological parameters for non cast roling;
 • 2015 - "Разработка иновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов". II Международная конференция. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Материалы докладов Тбилиси 2015, стр, 250 - 254;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2011 - 2012 - "ნანოგანზომილების ნაწილაკებით განმტკიცებული ახალი საჯავშნე ფოლადის ფილების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება";
 • 2013 - "თხელი ლითონური ფურცლების წარმოების თანამედროვე მეთოდი";
 • 2014 - "ელექტრული ველის მეშვეობით სალი მასალების მაღალტემპერატურული (1500-23000ჩ) თმს-გლინვის პროცესის მართვა". მენეჯერი – თ. ნამიჩეიშვილი. ელექტროგლინვის პროცესის ხელმძღვ, - ა.თუთბერიძე. შემსრულებლები – ზ. მელაშვილი, დ. მაჭარაძე, ა. გობრონიძე, გ. ბასილაია, ჯ. გამსახურდია;
 • 2016 - "თმს-ელექტროგლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზიციურინაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება" -შ.რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;