სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
ზურაბ ასლამაზაშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი
2-382-942
zura.aslamazashvili@yahoo.com

დაბადების თარიღი

11.07.1957

განათლება

 • 1976 - 1981 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ინჟინერ-მეტალურგი (მაგისტრი);
 • 1981 - 1985 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ლითონმცოდნეობა,ლითონთა თერმული დამუშავება (დოქტორი);

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1981 - 1984 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, ინჟინერი;
 • 1984 - 1986 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1986 - 1987 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 1987 - 2009 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • 2009 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი. თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის პრობლემების ლაბორატორია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

 • 2017-2018წწ. - ტიტან-ქრომის კარბიდების ფუძეზე თმს კომპაქტირებით საჯავშნე ლითონკერამიკული გრადიენტული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება; ხელმძღვანელი; ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;
 • 2016-2018წწ. - №216972: „თმს-ელექტრო გლინვით სპეციალური დანიშნულების მქონე კომპოზოციური ნაკეთობების მიღების კვლევა-დამუშავება; კოორდინატორი; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

სამეცნიერო ინტერესები

 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით (თმს) კომპოზიციური, ლითონკერამიკული, კერამიკული წვრილდისპერსული სტრუქტურისა და ნანოსტრუქტურული მასალების მიღება, თმს-თი მასალების დამუშავება, ნანოფხვნილები, ნანოკომპოზიტები, ნანოტექნოლოგიები, საჯავშნე და საკონსტრუქციო მასალები;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

 • OBTAINING OF RADIATION RESISTANT MATERIALS BY SHS. SHS 2011, XI International Symposium on SHS, 2011. G. Zakharov, Z. Aslamazashvili, M. Chikhradze;
 • Effect of Titanium-Aluminum Ratio on the Thermal Explosion Processing of TiAl-TiB0.6 Layered Composites. Materials and Manufacturing Processes, 26:9 pp 1157-1163, 2011. Z. Aslamazashvili, G. Zaxarov;
 • Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy- Efficient Ways of Solving Them. Engineering, 2012, 4, 83-89, 2012. G. Tavadze; D. Sakhvadze; G. Jandieri; G. Jishkariani; G. Zakharov;
 • Synthesis of Radiation-resistant Multifunctional Materials. Explosive Production of Novel Materials pp 82-83,2012, Strasbourg, France. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, M.Chikhradze (კონფერენცია);
 • Elaboration of technology for fabrication multifunctional ceramic materials on the basis of carbide, nitrides and borides. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze (კონფერენცია);
 • Hard alloys obtaird by the method: SHS-Centrifugal cast. X11 International Simposium on SHS.Texas ,USA.pp. 291-292. 2013. Z.Aslamazashvili, G.Zakharov, G.Tavadze,M.Chikhradze;
 • SHS of FineGrained Ceramics Containing Carbides, Nitrides, and Borides. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2013, Vol. 22, No. 4, pp. 185–188. © Allerton Press, Inc., 2013. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze, T. A. Dzigrashvili and A. Berner;
 • Ti-Cr-C-Me ფაზათაწარმოქმნის სისტემაში ზოგიერთი თავისებურება თმს დროს. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 1(715)-1014. ზ. ასლამაზაშვილი, გ. ზახაროვი, გ. თავაძე, გ.ურუშაძე;
 • Impact-resisent ceramic composites by SHS metod. Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Cracow, 2014, pp. 136. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, and A. Berner (კონფერენცია);
 • Synthesis of nanocristalline materials in Ti-Al system. Nuclear radiation nanosensors and nanosensory systems. pp. 86-88. Tbilisi, 2014. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Some Peculiarities of Material Synthesis in Ti-Cr-C-Me System. Euro PM2014 – Proceedings, Salzburg, Austria, 2014. Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, M.Chikhradze (კონფერენცია);
 • Разработка методом СВС ударостойких материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015. З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др.;
 • Научные и прикладные эксперименты по получению методом СВС-металлурги новых материалов и изделии из них. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015. З. Асламазашвили, Г. Захаров, Г. Тавадзе и др. (კონფერენცია);
 • Разработка инновационной технологии получения слоистого изделия из металлокерамических композиционных материалов. Современные технологии и методы неорганического материаловедения. Сб. Трудов. Тбилиси, 2015, Т. Намичеишвили, А.Тутберидзе, Г. Тавадзе идр.;
 • Synthesis of single-phase Ti-Al intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Obtaining of boron containing materials by SHS. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Synthesis of materials in Ti-Cr-C-Me system XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze (კონფერენცია);
 • Syntesis of gradient materials on the basis of intermetallics. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Technology for synthesis of multifunctional ceramic materials. XIII International symposium on SHS. Abstract book . Antalya, 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze, M. N. Chikhradze;
 • Development of innovative SHS technology coupledwith thermal explosion for production of single-phase, nanocrysalline materials of Ti-AL system; The 34th ISTC- Korea Workshop TITECHCONF- 2015. Abstract book. Pusan, Korea 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;
 • Synthesis of single-phase intermetallics. ISSN 10613862, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2015, Vol. 24, No. 1, pp. 42–46.© Allerton Press, Inc., 2015. Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. P 6622;
 • ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი. P 6541;
 • სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. P 6682;
 • მაღალი ინტენსივობის დინამიური დატვირთვებისადმი მედეგი კომპოზიციური მასალის მიღების ხერხი. დადებითი გადაწყვეტილება საოდენტიფიკაციო №14240/01;
 • Ti-B-N-C-Me და Ti-Cr-C-Me სისტემებში თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის მეთოდით მაღალი ინტენსივობის დინამიური დატვირთვებისადმი მედეგი გრადიენტული მასალის მიღების ხერხი;
 • მეტალური მანგანუმის მიღების ხერხი დაბალხარისხიანი მანგანუმის მადნიდან. საიდენტიფიკაციო №13978/01, 2016 წ.;
 • 2015 - სხმული შენადნობების მიღების ხერხი და მოწყობილობა. საქპატენტი, 13796/01;
 • 2015 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, P6314;
 • 2016 - ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. საქპატენტი, 13797/01;
 • 2013 - სალი შენადნობის ნაკეთობის დასამზადებელი მოწყობილობა. საქპატენტი, P 5827;
 • 2008 - სისტემის რენტგენულსდ ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალის შემცველი ნაკეთობის მიღების ხერხი. საქპატენტი,P4969;
 • 2016 - ფხვნილოვანი ეგზოთერმული კაზმებიდან არაორგანული მასალების ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 13750/01;
 • 2015 - სალი შენადნობი. საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 12974/01;
 • 2015 - სალი შენადნობი, საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 12975/01;
 • 2015 - Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე სალი შენადნობების - სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული მასალების მიღების ხერხი.საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), 12976;
 • 2011 - კაზმი სალი კომპოზიციური მასალების მისაღებად. საქპატენტი (დადებითი გადაწყვეტილება), P5313;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl) ნაკეთობების მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 624;
 • 1996 - ფეროალუმინის მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 691;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნიტრიდების მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 856;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან (TiAl3) ნაკეთობების. საქპატენტი, # 1625;
 • 1996 - ტიტანის და ალუმინის ნაერთებიდან ( Ti3Al ) ნაკეთებების მიღების ხერხი. საქპატენტი, # 1626;
 • 1993 - პრიორ. 08.03.93. მიწვის საწინააღმდეგო დანაფარი. საქპატენტი, #88;
 • 1990 - უნახშირბადო ფერომანგანუმის მიღების ხერხი. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1637345;
 • 1987 - ბორის მიღების ხერხი. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1445107;
 • 1987 - კაზმი ბორის კარბიდის მისაღებად. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1504957;
 • 1985 - კაზმი სალი შენადნობების მისაღებად. გამოგონების და აღმოჩენების სახელმწიფო კომიტეტი (სსრკ), 1254752;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2003 - 2005 - მთავარი შემსრულებელი, № 3265, ახალი ფუნქციონალურ გრადიენტული მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერეტურული სინთეზით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2005 - 2007 - მთავარი შემსრულებელი, № 3622 მაღალეფექტური თერმომედეგი და ცვეთამედეგი კერამიკული კომპოზიტების შემუშავება თმს სინთეზით და შემდგომიდაბალტემპერატურულიფორმირებით. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2006 - 2008 - მთავარი შემსრულებელი, № 3921, Ti-Al -ის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურულიმასალების მისაღებად ინოვაციური თმს-თბური აფეთქების ტექნო. სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი უკრაინაში STCU;
 • 2009 - 2011 - Group leader, № 4999 STCU, GNSF Concentrated solar energy/self-propagating-temperature synthesis – new approach for increase of technological energy efficiency. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2010 - 2012 - Group leader, № 4450 STCU Development and synthesis of nanostructure 3D-form products and coatings using the integrated nanotehnological scheme. Science and Tecnology Center in Ukraine (STCU);
 • 2007 - 2008 - ხელმძღვანელი, თმს-თი ნანოკრისტალური ფხვნილოვანი და კონსოლიდირებული მასალების და ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2009 - 2010 - მთავარი შემსრულებელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2011 - 2012 - ხელმძღვანელი, თმს – მეტალურგიით სხმული სალი შენადნობების და მისგან ნაკეთობების მიღება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2013 - 2014 - მთავარი შემსრულებელი, Ti-B-C-N სისტემის კერამიკული მასალების ფუძეზე გრადიენტული საჯავშნე ელემენტების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);
 • 2015 - 2016 - ხელმძღვანელი, კარბო-ნიტრიდ-ბორიდების ფუძეზე ახალი, მრავალფუნქციური ლითონკერამიკული მასალების მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება. საბიუჯეტო (ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • 2010 წ. - საქართველოს ეროვნული პრემია მეცნიერების დარგში;
 • 2013 წ. - გ. ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემია;

დამატებითი ინფორმაცია

სტატიები, წიგნები, მონოგრაფიები, სამეცნიერო ფორუმები (კონფერენცია, სესია, სიმპოზიუმი)

 • Synthesis of Ti-Al-Based intermetallics from oxide raw materials by centrifugal SHS; XIII International Symposium EPNM. pp. 13-15. Coimbra, Portugal, 2016; Z. G. Aslamazashvili, G. V. Zakharov, G. F. Tavadze;
 • Elaboration of technology for production fine structure composites BN, B4C, and BxCyNz in B-C-N system by SHS method; Series of Chemistry; 2016 #4, vol 42, pp 575-579, Journal “Matsne”, Georgian National Academy of Sciences, 2016; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze G.Oniashvili, M.Chikhradze ;
 • Obtaining of Ligatures from ultra-fine manganese waists by SHS-metallurgy technology; 2016 #4, Vol. 42, pp 600-604; Journal “Matsne”, Georgian National Academy of Sciences, 2016; Z. Aslamazashvili, G. Zakharov, G. Tavadze, G.Oniashvili;
 • Combined processing of waste organic polymers and manganese bearing waste/low grade ores into fuels and low-carbon manganese alloys; International Journal of Global Warming. Volume 10, Issue 1-3. pp. 242–262., 2016; A.Chirakadze, Z.Buachidze, G.Zakharov, G.Oniashvili;
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology SHS-metallurgy; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Innovation combined nanotechnology ERI/SHS and the system ER-2S; Book of Abstracts, УДК 534.222.2536.469544.45Т29 ISBN 978-5-9903212-3-6, 2016, Tbilisi; M. Poladashvili, G. Tavadze, G. Oniashvili, A. Khvadagiani, Z. Aslamazashvili, G. Zakharov;
 • Microstructure peculiarities of metal-ceramic materials in obtained in Ti-Cr-C system by SHS; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-5-9903212-3-6, 2017,Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Peculiarities of microstructure ceramic materials Ti-B-C-N system by SHS; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili, M.Chickradze;
 • Comprehensive Chemical and structural characterization of composite materials produced by SHS with the help of modern microscopy techniques; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; A.Berner,G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Syntesis andadiabatic explosive compaqtion of Ti-Al-B-C powders; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; M.Chickradze , G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Studyng hardnees with sub-micron lateral resolution of composite materials produced by SHS with the help of picoindentor built in a high resolution scanning electron microscope; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; M. Kalina,G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • Modeling of thermal field during SHS-electric rolling; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; T. Namicheishvili, L.Antashvili, G.tavadze, A.Tutberidze;
 • SHS ferrobor ligature; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, Z. Aslamazashvili;
 • Development of the technology SHS-metallurgy in Georgia; XIV International symposium on SHS. Book of Abstracts, ISBN 978-9941-426-8, 2017, Tbilisi; G. Zakharov, G.Tavadze, A. Z. Aslamazashvili;
 • შენადნობის -სინთეტიკური კომპოზიციური კერამიკული Ti-B-N-Me და Ti-B-N-C-Me სისტემებში ულტრადისპერსული სტრუქტურის მქონე სალი მასალების მიღების ხერხი; Methid for obtaining ultradysperse synthetic ceramic composite materials in Ti-B-N-Me and Ti-B-N-C-Me systems; Patent# P 6519 2016; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, A.Khvadagiani, O.Okrostsvaridze;
 • Elaboration the technology for production fine-gradiend structure powder compostes B4C,and Bx Cx Nx in B-C-N system by SHS method; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Obtaining ligatures from fine grained particles of manganese waste by technology SHS-metallurgy; Modern researches and prospects of their uze in chemistry, chemical enginereering and related fields. 2016, Ureki, Georgia Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, A. Chirakadze, G.Zakharov, G. Mikaberidze;
 • Self-propagating High-temperature Syntesis of Ferroalloys; LAP LAMBERT Academic Publishing. Is a trademark Book Marke Servise Ltd., Demand GmbH, Norderstedt / Germany 2018; G.Oniashvili G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Heat-resistant materials obtained by SHS-Eleqctric rolling; 6th International Samsonov Conference “Materials Science of Refactory Compounds.” Kyiv, 2018; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Peculiarities of microstructure formation mechanism of hard alloys synthesized based on Titanium carbides and borides; ISBN 1512-0457 Oil and Gas of Georgia. #32, Georgia, 2017; G.OniashviliG. Zakharov, N. Aslamazashvili T. G.Tavadze, G.Varshalomidze;
 • Study of synthesis and compaction parameters in Ti-Cr-C-Me, Ti-B, Ti-B-Me systems for the production of materials by SHS-Electric rolling; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Physical and mechanical properties and structural analiysis of materials obtained in Ti-Cr-C-steel, Ti-b, Ti-b-Me systems by SHS-Electric rolling; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, N. Aslamazashvili T. Namicheishvili, L.Antashvili, A.Tutberidze;
 • Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese wasts; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems; 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS 2018.Istanbul-Turkey; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Production of Mn-Cu ligatures by SHS method from manganese wasts; ISBN 978-9941-8-0534—9, 3rd International Conference IMS 2018. Tbilisi; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Synthesis of ceramic materials in Ti-B-N-C-Me Systems; 19 International Metallurgy and Materials Congress. IMMS 2018.Istanbul-Turkey; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • SHS of fine-grained ceramics containing carbides, nitrides and borides; XIII Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,Coimbra, 2016, pp. 13-15; Z. Aslamazashvili, G. Tavadze, M. Chikhradze, G. Zakharov;
 • Study of technological parameters in Ti-Cr-C-Steel,Ti-B and Ti-B-Me systems for obtaining products by SHS-Electric rolling; XIV Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,St.Peterburg, 201, pp. 160-161; G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili T. Namicheishvili;
 • Hot shock wave consolidation of nanostructured tungsten based composites; XIV Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science,St.Peterburg, 201, pp. 160-161; A.Peikrishvili, B. Godibadze, G.Tavadze, G. Zakharov, Z. Aslamazashvili;
 • Preliminary study of new SHS approach for obtaining nanostructured disperse fibrous manganese dioxde; 5th International Conference “Nanotechnologies”, NANO-2018, Tbilisi, Georgia; G.Zakharov, G. Tavadze, Z.Agamaliev Z. Aslamazashvili, A. Chirakadze;