სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნახევარგამტარული და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია № 1

2017-2019 წწ თემატიკური გეგმით მიმდინარე სამუშაოები


1. ნიქრომის ფუძეზე ქრომის კარბიდით განმტკიცებული მხურვალ- და ცვეთამედეგი დანაფარების მიღება

დამუშავებულია ქრომის კარბიდით განმტკიცებული ნიქრომის კომპოზიციური ფხვნილოვანი ელექტროდებისა და ფხვნილგულა მავთულის მიღების ტექნოლოგიური პროცესები. ელექტრონაპერწკლური ლეგირებით და ელექტრორკალური დადუღებით მიღებულია დანაფარები მაღალი ტემპერატურისა და ინტენსიური ცვეთის პირობებში მომუშავე დეტალებისათვის. მიმდინარეობს დანაფარების სტრუქტურის, ტრიბოლოგიური თვისებების და კოროზიამედეგობის კვლევები.


2. ნახშირბადისა და ბორის ნიტრიდის იზოსტრუქტურული ნანომასალების (ბოჭკოების, მილაკების, ფირების, ლითონშემცველი კლასტერების) მიღების მეთოდების დამუშავება

დამუშავებულია ქიმიური მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს იძულებით ცირკულირებადი ეთილის სპირტის ორთქლის ჰიდროლიზით 1200 – 1400°C ტემპერატურულ ინტერვალში ქიმიურად ინერტულ და ლითონურ ზედაპირებზე დაფენით ნახშირბადის სუფთა და ლითონშემცველი ნანომილაკებისა და ნანოკრისტალური სისტემების მიღებას .
დამუშავებულია ნანოკრისტალური სუფთა და ფერომაგნიტური ელემენტებით დოპირებული ჰექსაგონალური ბორის ნიტრიდის მიღების ქიმიური მეთოდი ბორშემცველი და აზოტშემცველი ნაერთების წყალხსნარების გაფრქვევით წინასწარ გახურებულ ინერტულ საფენზე და მიღებული მყარი მასის თერმულად დამუშავებით ამიაკის, აზოტის ან მათი ნარევების ატმოსფეროში 900 – 1000°C ტემპერატურულ ინტერვალში;
დამუშავებული მასალები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ლითონურ და პოლიმერულ კომპოზიტებში შემავსებლად და მყარ საპოხ მასალებში დანამატებად.


3. “ნანოკრისტალური ბორის კარბიდისა და ტიტანის დიბორიდის შენადნობის ფუძეზე ჰეტეროფაზური კერამიკული და მეტალოკერამიკული მასალების დამუშავება ლითონური და არალითონური მოდიფიკატორების გამოყენებით”

ნანოკრისტალურ მდგომარეობაში მიღებულია ლითონური და არალითონური ფაზებით მოდიფიცირებული სისალისა და პლასტიკურობის ოპტიმალური თანაფარდობის მქონე მეტალოკერამიკული კომპოზიციური მასალები ბორის კარბიდის და ტიტანის დიბორიდის შენადნობის ფუძეზე.
დამუშავებული მასალებიდან შესაძლებელია დამზადდეს მაღალი საექსპლოატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობები (სრიალის საკისრები, საჭრისები, ფილიერები, თვალაკები, ექსტრუდერები, საქშენები წყლის ჭავლით ჭრისა და სილაჭავლური აგრეგატებისათვის და სხვა აგრესიულ გარემოში მომუშავე დეტალები).


შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი AR–18–1045

„ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული მასალებისა და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების მიღება“

პროექტის პირველი - 2019 წლის სამუშაოები ითვალისწინებს ლაბორატორიაში დამუშავებული ორიგინალური მეთოდით თხევადი პრეკურსორების გამოყენებით ნანოკრისტალური ბორის კარბიდის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავებას. ბორ- და ნახშირბადშემცველი ორგანული და არაორგანული ხსნადი ნაერთების გამოყენებით სუსპენზიური, კოლოიდური ან მოლეკულური ხსნარების დამზადებით, მათ ინჟექტირებით, დეჰიდრატაციითა და ინერტულ ატმოსფეროში მაღალტემპერატურულ თერმულ დამუშავებით მიღებული იქნება თანამედროვე მრეწველობასა და ტექნიკაში ფართო გამოიყენებისათვის სერთიფიცირებული, ულტრადისპერსული (მათ შორის ნანოკრისტალური) ბორის კარბიდი.

ლაბორატორიის პერსონალი
ზურაბ ჩუბინიშვილი
მკვლევარი სპეციალისტი (არასრული)
14-11-2016    ნანახია: 13 236-ჯერ