სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია № 4

 • ლაბორატორია ტრადიციულად მუშაობს ლეგირებულ საკონსტრუქციო და სპეცდანიშნულების ფოლადების და თუჯების საექსპლოატაციო თვისებების გაუმჯობესებაზე და შენადნის ახალი ორიგინალური კომპოზიციების შექმნაზე. სამუშაოები სრულდება მაკრო- და მიკროსტრუქტურული და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების გაუმჯობესების , ლეგირების და თერმომექანიკური დამუშავების ოპტიმიზაციის გზით. ლაბორატორია ხელმძღვანელობას უწევს ლითონების დნობა-ჩამოსხმის, წნევით დამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების კვლევებს მეტალოგრაფიული და ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების გამოყენების საშუალებით. ლაბორატორიაში შექმნილია რამდენიმე სპეცდანიშნულების ფოლადის კომპოზიცია. ჩატარებულია კვლევები საკონსტრუქციო ფოლადების თერმულ დაღლილობაზე და აირულ ეროზიაზე მალეგირებელი ელემენტების (Ni,Mo,Cr) გავლენის გამოსავლენად და ისეთი კომპოზიციის შენადნის შესაქმნელად, რომელსაც ექნება გაზრდილი მედეგობა ექსპლოატაციის მძიმე პირობებში.
 • ლაბორატორიაში ტარდება ლითონების და ლითონების ნაკეთობების ექსპერტიზა სტანდარტებთან შესაბამისობის და რეალური დეტალების დაზიანების მიზეზების დასადგენად. საექსპერტო სამუშაოები ტარდება როგორც შავ, ისე ფერადი ლითონების შენადნებზე.
 • შესწავლილია უძველესი ბრინჯაოს (დარიშხანიანი, კალიანი და სხვა) ექსპონატები. დადგენილია მათი მიღების და ჩამოსხმის ტექნოლოგიები.
 • ჩატარებულია ჯავარიანი (დამასკური, ბულატის) ფოლადის სტრუქტურის კვლევა. შესწავლილია ასეთი ფოლადების მიღების თავისებურებანი, დადგენილია ფოლადის ძირითადი მალეგირებელი ელემენტის ნახშირბადის ოპტიმალური რაოდენობა, შემუშავებულია დაბალტემპერატურული ჭედვის რეჟიმი, რომელიც განაპირობებს მარცვლოვანი პერლიტის მიღებას, ზრდის ნამზადის პლასტიკურობას და ცვეთამედეგობას - შესაბამისად ჭრის უნარს.

 

 

ინსტიტუტის ბაზაზე შესაძლებელია ჯავარიანი ფოლადისაგან მცირე რაოდენობის

ტურისტული და სასუვენირე დანების დამზადება

 

 • მიმდინარეობს უძველესი პრიმიტიული შახტური ტიპის ღუმელში რკინა-ფოლადის მიღების ტექნოლოგიური პროცესის ისტორიულ-ტექნოლოგიური ანალიზი, მისი აღდგენა და მოდელირება.

 

ლაბორატორიის  კოროზიის ჯგუფი

 • ახალი საკონსტრუქციო მჟავაგამძლე, მაღალმტკიცე მაღალაზოტიანი უნიკელო, აუსტენიტური და მარტენსიტული კლასის ფოლადების და შენადნობების სტრუქტურის, კოროზიული მედეგობის კვლევა და ოპტიმალური შედგენილობის დადგენა მათ გამოსაყენებლად ქიმიური, კვების, ფარმაკოქიმიური, გემთმშენებლობის და მრეწველობის სხადასხვა დარგებში, ნავთობის და გაზის მოპოვების და ტრანსპორტირების მილებისათვის. შერჩეული მასალების ჩანერგვა და მონიტორინგი.
 • კოროზიული მდგომარეობის კვლევის მეთოდების და ხელსაწყოების დამუშავება;
 • მაღალეფექტური პროტექტორული მასალების დამუშავება;
 • საქართველოს ნიადაგების და ბუნებრივი წყლების კოროზიული აგრესიულობის კვლევა და ლითონკონსტრუქციების კოროზიისგან დაცვა გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიზნით;
 • 13% ქრომის და 6% ნიკელის ფუძეზე ახალი ეკონომიურად ლეგირებული მარტენსიტულად დაბერებადი ფოლადების შესწავლა, ფოლადისაგან ცივადნაგლინი 2 მმ და 0,2 მმ დიამეტრის მაღალი სისალის და სიმტკიცის მავთულების მიღება, მათი კოროზიამედეგობის შესწავლა აგრესიულ სამედიცინო არეებში და რეკომენდაციების დამუშავება მათ გამოსაყენებლად მაღალი ფუნქციონალური თვისებების მიკროქირურგიული ინსტრუმენტებისათვის;
 • მაღალი სიმტკიცის და კოროზიამედეგობის პოლი და ნანოკრისტალური ტიტანის შენადნობების დამუშავება სამედიცინო ინსტრუმენტების, იმპლანტების და ნანოსტრუქტურული დანაფარებისათვის;
 • კოროზიული პროცესების მათემატიკური მოდელირება ელექტროქიმიური და ექსპერიმენტის დაგეგმვის სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით ფოლადების და შენადნობების შედგენლობის ოპტიმიზაციის და კოროზიისგან დაცვის მიზნით;
 • ლოკალური კოროზიული პროცესების განვითარების პროგნოზირება დაჩქარებული ელექტროქიმიური მეთოდით და კოროზიის განვითარების რისკ-ფაქტორების შეფასება;
 • სამხედრო მანქანების და საბრძოლო აღჭურვილობის კოროზიული გამოცდების მეთოდიკის დამუშავება მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების მიერ მიღებულ სტანდარტებზე დაყრდნობით;
 • საჯავშნე ლითონური მასალების, საბრძოლო ტექნიკისა და სამხედრო აღჭურვილობის კოროზიამედეგობის ლაბორატორიული კვლევები და ნატურული გამოცდები საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში, მათ შორის შავი ზღვის წყალსა და ნოტიო სუბტროპიკულ ატმოსფეროში, დაცვის მეთოდების დამუშავება და რეკომენდაციების შედგენა;

ლაბორატორიის პერსონალი
სალომე გვაზავა
ინჟინერი
ვახტანგ თედიაშვილი
ინჟინერი
14-11-2016    ნანახია: 7 215-ჯერ