სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Вариационное исчесление и интегральные уравнения

UDK: 51(083)/23

სათაური: Вариационное исчесление и интегральные уравнения

ავტორი: Цлаф Л.Я.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физико-математическая литература

წელი: 1966

გვერდები: 175

საინვენტარო ნომერი: 22802

ფასი: 51к.

Математические методы в химической технике

UDK: 51:54/1

სათაური: Математические методы в химической технике

ავტორი: Бартнер Л.М. Позин М.Е.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Химия

წელი: 1971

გვერდები: 822

საინვენტარო ნომერი: 24715

ფასი: 2р.34к.

Историко-математические исследования

UDK: 51(09)/1

სათაური: Историко-математические исследования

ავტორი: Под. ред. Рыбкина Г.Ф. Юшкевича А.П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1954

გვერდები: 719

საინვენტარო ნომერი: 13255

ფასი: 20р.

Таблицы Барлоу

UDK: 51(083.5)/1

სათაური: Таблицы Барлоу

ავტორი: Под. ред. Хренова Л.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1965

გვერდები: 325

საინვენტარო ნომერი: 21882

ფასი: 2р.

Математичесий анализ

UDK: 51(083)/21

სათაური: Математичесий анализ

პარალერული სათაური: Функции, пределы рады, цепные дроби

ავტორი: Данилов В.Л. Иванова А.Н. Исакова Е.К. и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1961

გვერდები: 439

საინვენტარო ნომერი: 20639

ფასი: 1р.26к.

Карманные таблицы умножения и деления

UDK: 51(083)/20

სათაური: Карманные таблицы умножения и деления

ავტორი: Яковкин М.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1952

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 20395

ფასი: 1р.40к.

Справочник по математике

UDK: 51(083)/19

სათაური: Справочник по математике

პარალერული სათაური: для инженеров и учащихся втузов

ავტორი: Бронштейн И.И. Семендяев К.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 556

საინვენტარო ნომერი: 20391

ფასი: 17р.

Численные методы

სათაური: Численные методы

ავტორი: Бут Э.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физико-математическая литература

წელი: 1959

გვერდები: 239

საინვენტარო ნომერი: 17759

ფასი: 7р.46к.

Справочник по технике линейных измирений

UDK: 51(083)/16

სათაური: Справочник по технике линейных измирений

ავტორი: Под. ред. Лейнвебера П.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1959

გვერდები: 927

საინვენტარო ნომერი: 17612

ფასი: 42р.10к.

Таблицы произведений до 999Х999

UDK: 51(083)/15

სათაური: Таблицы произведений до 999Х999

ავტორი: Купарадзе Г.З.

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: Техника да Шрома

წელი: 1952

საინვენტარო ნომერი: 16597

ფასი: 28р.30к.

Арифметические операци на цифровых вычислительных машинах

UDK: 51(083)/14

სათაური: Арифметические операци на цифровых вычислительных машинах

ავტორი: Ричардс Р.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 423

საინვენტარო ნომერი: 16819

ფასი: 20р.40к.

Пособие по математической статистике

UDK: 51(083)/12

სათაური: Пособие по математической статистике

ავტორი: Венецкий И.Г. Кильдишев Г.С.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ГОСТАТИЗДАТ

წელი: 1956

გვერდები: 202

საინვენტარო ნომერი: 15230

ფასი: 4р.65к.

Таблицы умножения

UDK: 51(083)/11

სათაური: Таблицы умножения

ავტორი: О' РУРК

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ГСИ

წელი: 1957

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 15270

ფასი: 8р.25к.

Таблицы значений интеграла вероятностей от комплексного аргумента

UDK: 51(083)/10

სათაური: Таблицы значений интеграла вероятностей от комплексного аргумента

ავტორი: Фаддеева В.Н. Терентьев Н.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1954

გვერდები: 268

საინვენტარო ნომერი: 12643

ფასი: 19р.50к.

Таблицы умножения и деления многозначных чисел на двузначные

UDK: 51(083)/8

სათაური: Таблицы умножения и деления многозначных чисел на двузначные

ავტორი: Яковкин М.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ГУПИ

წელი: 1952

გვერდები: 135

საინვენტარო ნომერი: 11249

ფასი: 2р.65к.

საანგარიშო ტექნიკა

UDK: 51(083)/7

სათაური: საანგარიშო ტექნიკა

ავტორი: ასათიანი ლ.გ.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: თსუ

წელი: 1950

გვერდები: 187

საინვენტარო ნომერი: 11118

ფასი: 7მან.

Карманные таблицы умножения и деления

UDK: 51(083)/6

სათაური: Карманные таблицы умножения и деления

ავტორი: Карманные таблицы умножения и деления

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1952

გვერდები: 127

საინვენტარო ნომერი: 11084

ფასი: 1р.40к.

Справочник по математике для обагатителей

UDK: 51(083)/5

სათაური: Справочник по математике для обагатителей

ავტორი: Под.ред. Полькина С.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: металлургиздат

წელი: 1951

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 9052

ფასი: 20р.45к.

Справочник по математике для обагатителей

UDK: 51(083)/5

სათაური: Справочник по математике для обагатителей

ავტორი: Под. ред. Полькина С.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: металлургиздат

წელი: 1951

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 7855

ფასი: 20р.45к.

Справочник по элементарной математике

UDK: 51(083)/4

სათაური: Справочник по элементарной математике

ავტორი: Выгодский М.Я

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1954

გვერდები: 412

საინვენტარო ნომერი: 12999

ფასი: 8р.5к.

Сочинения по алгебре т.4

UDK: 51(081)/2

სათაური: Сочинения по алгебре т.4

პარალერული სათაური: Алгебра или вычисление конечных

ავტორი: Лобачевский Н.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1948

გვერდები: 471

საინვენტარო ნომერი: 5225

ფასი: 20р.

Чебышев П.Л. т.4

UDK: 51(081)/1

სათაური: Чебышев П.Л. т.4

პარალერული სათაური: Полное собрание сочинений П.Л.Чебышева

ავტორი: АН ССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1948

გვერდები: 254

საინვენტარო ნომერი: 4999

ფასი: 20р.

უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული ტ.2

UDK: 51(076)/1

სათაური: უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული ტ.2

ავტორი: გიუნტერი ნ.მ. კუზმინი რ.ო.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სამეცნიერო-მეთოდური კაბინეტი

წელი: 1948

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 5537

ფასი: 7მან.

უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული ტ.1

UDK: 51(076)/1

სათაური: უმაღლესი მათემატიკის ამოცანათა კრებული ტ.1

ავტორი: გიუნტერი ნ.მ. კუზმინი რ.ო.

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: სამეცნიერო-მეთოდური კაბინეტი

წელი: 1947

გვერდები: 325

საინვენტარო ნომერი: 5536

ფასი: 7მან. 30კ.

Задачи вступительных экзаменов по математике

UDK: 51(075.8)/9

სათაური: Задачи вступительных экзаменов по математике

ავტორი: Нестеренко Ю.В. Олехник С.Н. Потапов М.К.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1983

გვერდები: 448

საინვენტარო ნომერი: 30705

ფასი: 1р.20к.

Сборник задач по программированию на языке ПЛ-1

UDK: 51(075.8)/8

სათაური: Сборник задач по программированию на языке ПЛ-1

ავტორი: Бухтияров А.М. Фролов Г.Д. Олюнин В.Ю.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1983

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 28588

ფასი: 80к.

Сборник задач по программированию на языке ПЛ-1

UDK: 51(075.8)/8

სათაური: Сборник задач по программированию на языке ПЛ-1

ავტორი: Бухтияров А.М. Фролов Г.Д. Олюнин В.Ю.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1983

გვერდები: 320

საინვენტარო ნომერი: 28590

ფასი: 80к.

Сборник задач по программированию на алгоритмических языках

UDK: 51(075.8)/8

სათაური: Сборник задач по программированию на алгоритмических языках

ავტორი: Бухтияров А.М. Фролов Г.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1974

გვერდები: 238

საინვენტარო ნომერი: 26013

ფასი: 50к.

Сборник задач по программированию на алгоритмических языках

UDK: 51(075.8)/8

სათაური: Сборник задач по программированию на алгоритмических языках

ავტორი: Бухтияров А.М. Фролов Г.Д.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1974

გვერდები: 238

საინვენტარო ნომერი: 26010

ფასი: 50к.

Математическая обработка наблюдений

UDK: 51(075.8)/6

სათაური: Математическая обработка наблюдений

ავტორი: Щиголев Б.М.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 344

საინვენტარო ნომერი: 24535

ფასი: 92к.