სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Проблемы гидродинамики и их математические модели

UDK: 532.5/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Поблемы гидродинамики и их математические модели

ავტორი: Лаврентьев, М.А., Шабат, Б.В.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1977

გვერდები: 407

საინვენტარო ნომერი: 27525

ფასი: 1р.56к.

UDK: 532.5/11

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Проблемы гидродинамики и их математические модели. Изд. 2-е. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лаврентьев, М.А., Шабат, Б.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1977

გვერდები:  408

საინვენტარო ნომერი:  27525

Пульсационное перемешивание металлургических расплавов

UDK: 532.517:669-154/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Пульсационное перемешивание металлургических расплавов

ავტორი: Ефименко С.П., Пилюшенко В.Л., Смирнов А.Н.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1989

გვერდები: 168

საინვენტარო ნომერი: 30077

ფასი: 55к.

UDK: 532.517:669-154/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Пульсационное перемешивание металлургических расплавов 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ефименко С.П. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1989

გვერდები:  168

საინვენტარო ნომერი:  30077

Вихревой эффект и его применение в технике

UDK: 532.527/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Вихревой эффект и его применение в технике

ავტორი: РСФСР

ენა: Russian

ქალაქი: Куйбышев

წელი: 1976

გვერდები: 273

საინვენტარო ნომერი: 27060

ფასი: 1р.89к.

UDK: 532.527/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Вихревой эффект и его применение в технике 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Куйбышев

გამომცემელი: 

წელი:  1976

გვერდები:  273

საინვენტარო ნომერი:  27060

Волновые процессы в трубопроводах гидромеханизмов

UDK: 532.59/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Волновые процессы в трубопроводах гидромеханизмов

ავტორი: Л.М. Тарко

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1963

გვერდები: 182

საინვენტარო ნომერი: 21142

ფასი: 63к.

UDK: 532.59/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Волновые процессы в трубопроводах гидромеханизмов 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Тарко, Я.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1963

გვერდები:  184

საინვენტარო ნომერი:  21142.

Теоретические основы измерения импульсных явлений в жидких средах

UDK: 532.59/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теоретические основы измерения импульсных явлений в жидких средах

ავტორი: Бескараванный Н.М., Поздеев В.А.

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1981

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 27843

ფასი: 1р.60к

UDK: 532.59/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теоретические основы измерения импульсных явлений в жидких средах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бескараванный Н.М., Поздеев В.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1981

გვერდები:  192

საინვენტარო ნომერი:  27843

Поверхностные явления в расплавах и возникаюших из них твердых фазах

UDK: 532.6/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Поверхностные явления в расплавах и возникаюших из них твердых фазах

ენა: Russian

ქალაქი: Нальчик

წელი: 1965

გვერდები: 652

საინვენტარო ნომერი: 22770

ფასი: 2р.01к.

UDK: 532.6/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Поверхностные явления в расплавах и возникаюших из них твердых фазах. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Нальчик

გამომცემელი: 

წელი:  1965

გვერდები:  654

საინვენტარო ნომერი:  22770

Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбций

UDK: 532.6/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбций

ავტორი: Б.В. Айвазов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1973

გვერდები: 205

საინვენტარო ნომერი: 25754

ფასი: 45к.

UDK: 532.6/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбций

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Айвазов, Б.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Высшая школа"

წელი: 1973 

გვერდები:  208

საინვენტარო ნომერი:  25754

Научные труды №89. Поверхностные явления в полупроводниках

UDK: 532.6/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Научные труды №89. Поверхностные явления в полупроводниках

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1976

გვერდები: 143

საინვენტარო ნომერი: 26471

ფასი: 63к.

UDK: 532.6/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Научные труды №89. Поверхностные явления в полупроводниках. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Под ред. С.С. Горелика.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1976

გვერდები:  144

საინვენტარო ნომერი:  26471

Растекание

UDK: 532.612.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Растекание

ავტორი: А.И. Быховский

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1983

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 28357

ფასი: 2р.20к.

UDK: 532.612.4/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Растекание.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Быховский, А.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1983

გვერდები:  192

საინვენტარო ნომერი:  28357

Гидродинамика

UDK: 532.5(02)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Гидродинамика

ავტორი: Г. Ламб

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 928

საინვენტარო ნომერი: 4262

ფასი: 47р.

UDK: 532.5(02)/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Гидродинамика. Перев. с 6-го англ. изд. А.В. Гермогенова и В.А. Кудрявцева, под ред. проф. Н.А. Слезкина.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ламб, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1947

გვერდები:  928

საინვენტარო ნომერი:  4262

Специальный курс гидравлики

UDK: 532.5(02)/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Специальный курс гидравлики

ავტორი: М.Д. Чертоусов

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград-Москва

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1949

გვერდები: 407

საინვენტარო ნომერი: 5490

ფასი: 25р.50к.

UDK: 532.5(02)/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Специальный курс гидравлики. Изд.2, перераб. и допол.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чертоусов, М.Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М

გამომცემელი: "Госэнергоиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  407

საინვენტარო ნომერი:  5490

Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

UDK: 532.612/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1989

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 30180

ფასი: 60к.

UDK: 532.612.4/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физико- химические расчеты электросталеплавильных процессов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1989

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:  30180

Физика жидкого состояния

UDK: 532/533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика жидкого состояния

ავტორი: УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Виша школа

წელი: 1986

გვერდები: 342

საინვენტარო ნომერი: 2160

ფასი: 1р.50к.

 

UDK: 532/533/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика жидкого состояния

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Виша школа"

წელი: 

გვერდები:  вып.13- 136, вып.14- 144, вып.15- 136, вып.19- 145.

საინვენტარო ნომერი:  2160

 

Адгензия расплавов и пайка материалов (Вып.3.)

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгензия расплавов и пайка материалов (Вып.3.)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1978

გვერდები: 116

საინვენტარო ნომერი: 27167

ფასი: 1р.50к.

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Адгензия расплавов и пайка материалов Вып.3.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1978

გვერდები:  116

საინვენტარო ნომერი:  27167

Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.11)

UDK: 532.612:539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.11)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1983

გვერდები: 99

საინვენტარო ნომერი: 2019

ფასი: 1р.40к.

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  вып.11- 1983.

გვერდები:  вып.11- 100.

საინვენტარო ნომერი:  2019

Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.24)

UDK: 532.612.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов (вып.24)

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1990

გვერდები: 96

საინვენტარო ნომერი: 1588

ფასი: 1р.90к.

 

UDK: 532.612:539.612/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Адгезия расплавов и пайка материалов. Вып.24.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1990

გვერდები:  100

საინვენტარო ნომერი:  1588

 

Адгезия и контактное взаимодействие расплавов

UDK: 532.642.539.612/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Адгезия и контактное взаимодействие расплавов

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1988

გვერდები: 248

საინვენტარო ნომერი: 1439

ფასი: 3р.30к.

UDK: 532.642.539.612/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Адгезия и контактное взаимодействие расплавов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1988

გვერდები:  248

საინვენტარო ნომერი:  1439

Поверхностные свойства расплавов

UDK: 532.613.4/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Поверхностные свойства расплавов

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1982

გვერდები: 315

საინვენტარო ნომერი: 28731

ფასი: 2р.70к.

UDK: 532.613.4/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Поверхностные свойства расплавов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1982

გვერდები:  316

საინვენტარო ნომერი:  28731

Диффузия в твердых телах

UDK: 532.7/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузия в твердых телах

ავტორი: Р. Бэррер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 504

საინვენტარო ნომერი: 8455

ფასი: 28р.50к.

UDK: 532.7/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Диффузия в твердых телах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бэррер, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ИЛ.

წელი:  1948

გვერდები:  504

საინვენტარო ნომერი:  8455

Диффузия в металлах и сплавах

UDK: 532.7/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузия в металлах и сплавах

ავტორი: В.З. Бугаков

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград-Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 206

საინვენტარო ნომერი: 6214

ფასი: 7р.40к.

UDK: 532.7/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Диффузия в металлах и сплавах 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бугаков, В.З.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  212

საინვენტარო ნომერი:  6214

Кинетика химических газовых реакций

UDK: 532.7/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кинетика химических газовых реакций

ავტორი: В.Н. Кондратьев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1958

გვერდები: 688

საინვენტარო ნომერი: 17094

ფასი: 41р.70к.

UDK: 532.7/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Кинетика химических газовых реакций

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кондратьев, В.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-во Академии Наук СССР

წელი:  1958

გვერდები:  688

საინვენტარო ნომერი:  17094

Процессы взаимной диффузии в сплавах

UDK: 532.72/1

სათაური: Процессы взаимной диффузии в сплавах

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1973

გვერდები: 360

საინვენტარო ნომერი: 25749

ფასი: 2р.01к.

UDK: 532.72/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Процессы взаимной диффузии в сплавах 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1973

გვერდები:  360

საინვენტარო ნომერი:  25749

Диффузное рассеяние рентгеновских лучей стареюшими сплавами

UDK: 532.72/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузное рассеяние рентгеновских лучей стареюшими сплавами

ავტორი: К.М. Ямалеев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1973

გვერდები: 100

საინვენტარო ნომერი: 25687

ფასი: 43к.

 

UDK: 532.72/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Диффузное рассеяние рентгеновских лучей стареюшими сплавами

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ямалеев, К.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1973

გვერდები:  100

საინვენტარო ნომერი:  25687, 25696 

 

Диффузионное насыщение и покрытия на металлах

UDK: 532.72/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузионное насыщение и покрытия на металлах

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1988

გვერდები: 203

საინვენტარო ნომერი: 1432

ფასი: 55к.

 

UDK: 532.72/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Диффузионное насыщение и покрытия на металлах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1988

გვერდები: 203

საინვენტარო ნომერი:  1432

 

Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов

UDK: 532.72:537.311/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов

ავტორი: П. Кофстад

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1975

გვერდები: 399

საინვენტარო ნომერი: 26328

ფასი: 2р.50к.

UDK: 532.72:537.311/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Отклонение от стехиометрии, диффузия и электропроводность в простых окислах металлов. Перевод с англи. О.Е. Каширенинова. Под ред. Н.Н. Семенова.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кофстад, П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1975

გვერდები:  399

საინვენტარო ნომერი:  26328

Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах

UDK: 532.72:546.3.19/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах

ავტორი: Л.Н.Лариков, В.В.Гейченко

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1975

გვერდები: 211

საინვენტარო ნომერი: 26381

ფასი: 1р.22к.

UDK: 532.72:546.3.19/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Диффузионные процессы в упорядоченных сплавах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лариков, Л.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1975

გვერდები:  216

საინვენტარო ნომერი:  26381

Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях

UDK: 532.78/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Выращивание монокристаллов в гидротермальных условиях

ავტორი: В.И. Пополитов, Б.Н. Литвин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1986

გვერდები: 190

საინვენტარო ნომერი: 29353

ფასი: 2р.30к.

UDK: 532.78/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Вырашивание монокристаллов в гидротермальных условиях. Ответств. ред акад. И.В. Таманаев.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Пополитов, В.И. и Литвин, Б.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1986

გვერდები:  192

საინვენტარო ნომერი:  29353

Введение в кинетическую теорию газов

UDK: 533/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в кинетическую теорию газов

ავტორი: В.П. Силин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 332

საინვენტარო ნომერი: 24735

ფასი: 1р.62к.

UDK: 533/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Введение в кинетическую теорию газов.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Силин, В.П.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1971

გვერდები:  332

საინვენტარო ნომერი:  24735

Газовая и газокерновая сьемки и анализ газа

UDK: 533.1/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Газовая и газокерновая сьемки и анализ газа

ავტორი: Г.Г. Григорьев, М.И. Суббота

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостроииздат

წელი: 1954

გვერდები: 225

საინვენტარო ნომერი: 12683

ფასი: 8р.70к.

UDK: 533.1/5

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Газовая и газокерновая сьемки и анализ газа. Методическое пособие.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Григорьев, Г.Г. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостроииздат"

წელი:  1954

გვერდები:  226

საინვენტარო ნომერი:  12683

Течения сжимаемой жидкости

UDK: 533.1/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Течения сжимаемой жидкости

ავტორი: Р.Зауер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1954

გვერდები: 312

საინვენტარო ნომერი: 12690

ფასი: 6р.70к.

UDK: 533.1/6

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Течения сжимаемой жидкости

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Зауер, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И.Л.

წელი:  1954

გვერდები:  312

საინვენტარო ნომერი:  12690