სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Воздушный океан и его жизнь

UDK: 533.1/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Воздушный океан и его жизнь

ავტორი: Н.В. Колобков

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госиздат географической лит-ры

წელი: 1954

გვერდები: 181

საინვენტარო ნომერი: 13011

ფასი: 5р.55к.

UDK: 533.1/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Воздушный океан и его жизнь. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Колобков, Н.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госиздат географической лит-ры.

წელი:  1954

გვერდები:  183

საინვენტარო ნომერი:  13011

Ионизованные газы

UDK: 533.1/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Ионизованные газы

ავტორი: А. Энгель

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1959

გვერდები: 332

საინვენტარო ნომერი: 17264

ფასი: 10р.60к.

 

UDK: 533.1/12

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Ионизованные газы

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Энгель, А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1959

გვერდები:  332

საინვენტარო ნომერი:  17264

 

Термодинамические свойства газов

UDK: 533.1/13

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Термодинамические свойства газов

ავტორი: С.Л. Ривкин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Энергия

წელი: 1973

გვერდები: 288

საინვენტარო ნომერი: 25745

ფასი: 1р.80к.

UDK: 533.1/13

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Термодинамические свойства газов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ривкин, С.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Э"

წელი:  1973

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:  25745

Справочник по сжиженным углеводородным газам

UDK: 533.24/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Справочник по сжиженным углеводородным газам

ავტორი: Н.Л. Стаскевич, П.Б. Майзельс и др.

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Недра

წელი: 1964

გვერდები: 515

საინვენტარო ნომერი: 21628

ფასი: 1р.80к.

UDK: 533.24/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Справочник по сжиженным углеводородным газам

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Стаскевич, Н.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: "Недра"

წელი:  1964

გვერდები:  516

საინვენტარო ნომერი:  21628

Взаимодействие газов с поверхностями

UDK: 533.5/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Взаимодействие газов с поверхностями

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1965

გვერდები: 226

საინვენტარო ნომერი: 22020

ფასი: 1р.12к.

UDK: 533.5/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Взаимодействие газов с поверхностями

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Под ред. Р.Г. Баранцева

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1965

გვერდები:  228

საინვენტარო ნომერი:  22020

Динамика рассеяния газа поверхностью

UDK: 533.5/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика рассеяния газа поверхностью

ავტორი: Ф.Гудман, Г. Вахман

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1980

გვერდები: 423

საინვენტარო ნომერი: 27912

ფასი: 4р.10к.

UDK: 533.5/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика рассеяния газа поверхностью

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гудман, Ф., Вахман, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1980

გვერდები:  424

საინვენტარო ნომერი:  27912

Газовая динамика

UDK: 533.6/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Газовая динамика

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1950

გვერდები: 358

საინვენტარო ნომერი: 9001

ფასი: 20р.50к.

UDK: 533.6/5

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Газовая динамика. Сб. статей. Перев. с англ. и нем. под ред. С.В. Фальковича.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: ИЛ.

წელი:  1950

გვერდები:  358

საინვენტარო ნომერი:  9001.

Аэродинамика больших скоростей

UDK: 533.6/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Аэродинамика больших скоростей

ავტორი: Я. И. Левинсон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Оборонгиз

წელი: 1950

გვერდები: 352

საინვენტარო ნომერი: 6522

ფასი: 12р.

UDK: 533.6/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Аэродинамика больших скоростей. (Газовая динамика). Изд.2. посмерт. под ред. Б.Я. Шумяцкого.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Левинсон, Я.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Оборонгиз"

წელი:  1950

გვერდები:  352

საინვენტარო ნომერი:  6522

О газовых струях

UDK: 533.6/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: О газовых струях

ავტორი: С.А. Чаплыгин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 143

საინვენტარო ნომერი: 6431

ფასი: 6р.45к.

UDK: 533.6/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: О газовых струях.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чаплыгин, С.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  144

საინვენტარო ნომერი:  6431

Аэродинамика сверхзвуковых течений

UDK: 533.6/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Аэродинамика сверхзвуковых течений

ავტორი: А. Ферри

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостоптехиздат

წელი: 1952

გვერდები: 466

საინვენტარო ნომერი: 10890

ფასი: 15р.45к.

UDK: 533.6/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Аэродинамика сверхзвуковых течений

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ферри, А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: Госиздат технико- теоретич. лит-ры.

წელი:  1952

გვერდები:  466

საინვენტარო ნომერი:  10890

Основы рудничной аэро-газодинамики

UDK: 533.6/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы рудничной аэро-газодинамики

ავტორი: В.Н. Воронин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Углетехиздат

წელი: 1951

გვერდები: 491

საინვენტარო ნომერი: 9829

ფასი: 19р.20к.

UDK: 533.6/6

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Основы рудничной аэро-газодинамики 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Воронин, В.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Углетехиздат"

წელი:  1951

გვერდები:  491

საინვენტარო ნომერი:  9829

Физика и химия реактивного движения (Сб.3)

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения (Сб.3)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1949

გვერდები: 186

საინვენტარო ნომერი: 6019

ფასი: 14р.

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения. Сб.3

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  1949

გვერდები:  186

საინვენტარო ნომერი:  6019

Физика и химия реактивного движения (Сб.1)

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения (Сб.1)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1948

გვერდები: 238

საინვენტარო ნომერი: 3612

ფასი: 15р.60к.

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения. Сб.1.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И.Л.

წელი:  1948

გვერდები:  .Сб.1- Перев. стат. с англ., франц., нем., под ред. проф. Соколика, А.С. 238.

საინვენტარო ნომერი:  3612

Физика и химия реактивного движения (Сб.2)

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения (Сб.2)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1949

გვერდები: 198

საინვენტარო ნომერი: 8639

ფასი: 13р.70к.

UDK: 533.6/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика и химия реактивного движения. Сб.2- Перев. статей с англ., под ред. проф. Соколика, А.С. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  1949

გვერდები:  198

საინვენტარო ნომერი:  8639

Теория, расчет и практика эргазлифта

UDK: 533.6/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория, расчет и практика эргазлифта

ავტორი: В.Г. Багдасаров

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостоптехиздат

წელი: 1947

გვერდები: 371

საინვენტარო ნომერი: 6104

ფასი: 26р.

UDK: 533.6/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория, расчет и практика эргазлифта. Под ред. проф. И.Г. Есьмана. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Багдасаров, В.Г. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостоптехиздат"

წელი:  1947

გვერდები:  371

საინვენტარო ნომერი:  6104

Минеральные ресурсы Грузии и проблемы их рациональной разработки

UDK: 553.3/9(479.22)/1

სათაური: Минеральные ресурсы Грузии и проблемы их рациональной разработки

ავტორი: АН ГССР

ენა: Russian

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: Мецниереба

წელი: 1991

გვერდები: 280

საინვენტარო ნომერი: 30524

ფასი: 6р.

UDK: 553.3/9(479.22)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Минеральные ресурсы Грузии и проблемы их рациональной разработки.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Тбилиси

გამომცემელი: "Мецниереба"

წელი:  1991

გვერდები:  280

საინვენტარო ნომერი:  30524

Теория газотурбинных реактивных двигателей

UDK: 533.6/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория газотурбинных реактивных двигателей

ავტორი: И.И. Кулагин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Оборонгиз

წელი: 1952

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 11012

ფასი: 9р.75к.

UDK: 533.6/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория газотурбинных реактивных двигателей 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кулагин, И.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Оборонгиз"

წელი:  1952

გვერდები:  336

საინვენტარო ნომერი:  11012

Проблемы космической аэродинамики

UDK: 533.6/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Проблемы космической аэродинамики

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1953

გვერდები: 272

საინვენტარო ნომერი: 11227

ფასი: 15р.16к.

UDK: 533.6/10

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Проблемы космической аэродинамики

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Ин. лит 

წელი:  1953

გვერდები:  272

საინვენტარო ნომერი:  11227

Стационарные газовые двигатели

UDK: 533.6/12

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Стационарные газовые двигатели

ავტორი: Н.Ф. Кираковский

ენა: Russian

ქალაქი: Киев-Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1953

გვერდები: 277

საინვენტარო ნომერი: 12079

ფასი: 10р.50к.

UDK: 533.6/12

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Стационарные газовые двигатели

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кираковский, Н.Ф.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: К- М

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1953

გვერდები:  300

საინვენტარო ნომერი:  12079

Техническая газодинамика

UDK: 533.6/13

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Техническая газодинамика

ავტორი: М.Е. Дейч

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Госэнергоиздат

წელი: 1953

გვერდები: 544

საინვენტარო ნომერი: 12248

ფასი: 15р.60к.

UDK: 533.6/13

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Техническая газодинамика (Основы газодинамики турбин).

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Дейч, М.Е.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Госэнергоиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  544

საინვენტარო ნომერი:  12248

Основы экспериментальной аэродинамики

UDK: 533.6/14

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы экспериментальной аэродинамики

ავტორი: Н.А. Закс

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гособорониздат

წელი: 1953

გვერდები: 371

საინვენტარო ნომერი: 12384

ფასი: 9р.65к.

UDK: 533.6/14

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Основы экспериментальной аэродинамики.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Закс, Н.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гособорониздат"

წელი:  1953

გვერდები:  371

საინვენტარო ნომერი: 12384

Экономический анализ подземной газификации углей

UDK: 533.6/26

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Экономический анализ подземной газификации углей

ავტორი: Г.Д. Бакулев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1957

გვერდები: 133

საინვენტარო ნომერი: 15999

ფასი: 7р.30к.

UDK: 533.6/26

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Экономический анализ подземной газификации углей.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бакулев, Г.Д.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Академия Наук СССР.

წელი:  1957

გვერდები:  133

საინვენტარო ნომერი:  15999

Физика и теплотехника реакторов

UDK: 533.6/28

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и теплотехника реакторов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Атомиздат

წელი: 1958

გვერდები: 214

საინვენტარო ნომერი: 16372

ფასი: 8р.

UDK: 533.6/28

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика и теплотехника реакторов 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Атомиздат"

წელი:  1958

გვერდები:  215

საინვენტარო ნომერი:  16372

აეროდინამიკის კურსი

UDK: 533.6/30

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: აეროდინამიკის კურსი

ავტორი: პ.მ. შირმანოვი

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ცოდნა

წელი: 1958

გვერდები: 530

საინვენტარო ნომერი: 16534

ფასი: 9მან.25კაპ.

UDK: 533.6/30

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: აეროდინამიკის კურსი

პარალელური სათაური: 

ავტორი: შირმანოვი, პ.მ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ცოდნა"

წელი:  1958

გვერდები:  530

საინვენტარო ნომერი:  16534

Промышленная аэродинамика( Вып.11)

UDK: 533.6/31

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Промышленная аэродинамика( Вып.11)

ავტორი: С.А. Довжик

ენა: Russian

გამომცემელი: Оборонгиз

წელი: 1958

გვერდები: 140

საინვენტარო ნომერი: 17664

ფასი: 9р.60к.

UDK: 533.6/31

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Промышленная аэродинамика. Вып.11

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Довжиков, С.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: "Оборонгиз"

წელი:  1958

გვერდები:  140

საინვენტარო ნომერი:  17664

Аэродинамический эксперимент в машиностроении

UDK: 533.6/32

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Аэродинамический эксперимент в машиностроении

ავტორი: И.Л. Повх

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1959

გვერდები: 396

საინვენტარო ნომერი: 17585

ფასი: 14р.35к.

UDK: 533.6/32

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Аэродинамический эксперимент в машиностроении

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Повх, И.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1959

გვერდები:  396

საინვენტარო ნომერი:  17585.

Динамика реальных газов

UDK: 533.6/33

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Динамика реальных газов

ავტორი: Дж. Кларк, М. Макчесни

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1967

გვერდები: 567

საინვენტარო ნომერი: 23068

ფასი: 2р.54к.

UDK: 533.6/33

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Динамика реальных газов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кларк, Дж. и Макчесни, М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1967

გვერდები:  567

საინვენტარო ნომერი:  23068

Физические измерения в газовой динамике и при горении

UDK: 533.6/27

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физические измерения в газовой динамике и при горении

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1957

გვერდები: 484

საინვენტარო ნომერი: 19976

ფასი: 32р.

UDK: 533.6/27

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физические измерения в газовой динамике и при горении  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: 

წელი:  1957

გვერდები:  484

საინვენტარო ნომერი:  19976

Собрание сочинений (т.4)

UDK: 533.6(08)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Собрание сочинений (т.4)

ავტორი: Н.Е. Жуковский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 652

საინვენტარო ნომერი: 6419

ფასი: 26р.

UDK: 533.6(081)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Собрание сочинений. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Жуковский, Н.Е.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  т.4- Аэродинамика. Фронт. 652с.

საინვენტარო ნომერი:  6419

Курс аэродинамики

UDK: 533.6(02)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс аэродинамики

ავტორი: П.М. Ширманов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Оборонгиз

წელი: 1949

გვერდები: 464

საინვენტარო ნომერი: 6137

ფასი: 15р.

UDK: 533.6(02)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Курс аэродинамики. Изд.3, перераб. и допол. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ширманов, П.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Оборонгиз"

წელი:  1949

გვერდები:  464

საინვენტარო ნომერი:  6137