სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Экспериментальная аэродинамика

UDK: 533.6(02)/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Экспериментальная аэродинамика

ავტორი: А.К. Мартынов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Оборонгиз

წელი: 1950

გვერდები: 479

საინვენტარო ნომერი: 7965

ფასი: 14р.

UDK: 533.6(02)/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Экспериментальная аэродинамика.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Мартынов, А.К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Оборонгиз"

წელი:  1950

გვერდები:  479

საინვენტარო ნომერი:  7965

Физическая газодинамика свойства газов при высоких температурах

UDK: 533.6+533.1/33

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физическая газодинамика свойства газов при высоких температурах

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1964

გვერდები: 223

საინვენტარო ნომერი: 21382

ფასი: 1р.44к.

UDK: 533.6+533.1/33

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физическая газодинамика. Свойства газов при высоких температурах. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1964

გვერდები:  223

საინვენტარო ნომერი:  21382

Сверхзвуковые струи плазмы

UDK: 533.9:629.78/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сверхзвуковые струи плазмы

ავტორი: Г.А. Лукьянов

ენა: Russian

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: Машиностроение

წელი: 1985

გვერდები: 262

საინვენტარო ნომერი: 29758

ფასი: 3р.10к.

UDK: 533.9:629.78/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Сверхзвуковые струи плазмы 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лукьянов, Г.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Ленинград

გამომცემელი: "Машиностроение"

წელი:  1985

გვერდები:  264

საინვენტარო ნომერი:  29758

Элементарная физика плазмы

UDK: 533.9/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Элементарная физика плазмы

ავტორი: Л.А. Арцимович

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госатомиздат

წელი: 1963

გვერდები: 192

საინვენტარო ნომერი: 21121

ფასი: 50к.

UDK: 533.9/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Элементарная физика плазмы. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Арцимович, Л.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Госатомиздат"

წელი:  1963

გვერდები:  192

საინვენტარო ნომერი:  21121

Магнитогидродинамический метод преобразования энергии

UDK: 533.9/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Магнитогидродинамический метод преобразования энергии

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Физматгиз

წელი: 1963

გვერდები: 563

საინვენტარო ნომერი: 21291

ფასი: 1р.83к.

UDK: 533.9/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Магнитогидродинамический метод преобразования энергии 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Физматгиз"

წელი:  1963

გვერდები:  536

საინვენტარო ნომერი:  21291

Лазеры и их будушее

UDK: 533.9/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Лазеры и их будушее

ავტორი: Н.Соболев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Атомиздат

წელი: 1968

გვერდები: 191

საინვენტარო ნომერი: 23685

ფასი: 29к.

UDK: 533.9/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Лазеры и их будушее.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Соболев, Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "АИ"

წელი:  1968

გვერდები:  192

საინვენტარო ნომერი:  23685

Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.1)

UDK: 533.9/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.1)

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1971

გვერდები: 304

საინვენტარო ნომერი: 24738

ფასი: 2р.15к.

UDK: 533.9/6

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика плазмы и проблемы управляемого термоядерного синтеза (Вып.1)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  вып.1- 1971; 

გვერდები:  вып.1- 304; 

საინვენტარო ნომერი:  24738

Плазменнодуговой переплав

UDK: 533.9/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Плазменнодуговой переплав

ავტორი: В.И. Лакомский

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Техника

წელი: 1974

გვერდები: 335

საინვენტარო ნომერი: 26153

ფასი: 1р.38к.

UDK: 533.9/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Плазменнодуговой переплав

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лакомский, В.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Техника"

წელი:  1974

გვერდები:  336

საინვენტარო ნომერი:  26153

Отрицательные ионы

UDK: 533.9/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Отрицательные ионы

ავტორი: Г. Месси

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1979

გვერდები: 760

საინვენტარო ნომერი: 27547

ფასი: 6р.50к.

UDK: 533.9/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Отрицательные ионы

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Месси, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1979

გვერდები:  760

საინვენტარო ნომერი:  27547

Диффузия и дрейф электронов в газах

UDK: 533.9/9

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Диффузия и дрейф электронов в газах

ავტორი: Л. Хаксли, Р. Кромптон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1977

გვერდები: 672

საინვენტარო ნომერი: 27546

ფასი: 4р.49к.

UDK: 533.9/9

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Диффузия и дрейф электронов в газах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Хаксли, Л. и Кромптон, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1977

გვერდები:  672

საინვენტარო ნომერი:  27546

Теория связанных состояний и ионизационного равновесия в плазме и твердом теле

UDK: 533.9/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория связанных состояний и ионизационного равновесия в плазме и твердом теле

ავტორი: В. Эбелинг, В. Крефт, Д.кремп

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1979

გვერდები: 264

საინვენტარო ნომერი: 27548

ფასი: 1р.90к.

UDK: 533.9/10

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория связанных состояний и ионизационного равновесия в плазме и твердом теле

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Эбелинг, В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1979

გვერდები:  264

საინვენტარო ნომერი:  27548

Введение в физику плазмы

UDK: 533.9/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в физику плазмы

ავტორი: Ф. Чен

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1987

გვერდები: 308

საინვენტარო ნომერი: 30000

ფასი: 3р.80к.

UDK: 533.9/11

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Введение в физику плазмы

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чен, Ф.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1987

გვერდები:  308

საინვენტარო ნომერი:  30000

Методы контактной диагностики в неравновесной плазмохимии

UDK: 533.9.01/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Методы контактной диагностики в неравновесной плазмохимии

ავტორი: Ю.А. Иванов, Ю.А. Лебедев, Л.С. Полак

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1981

გვერდები: 141

საინვენტარო ნომერი: 27974

ფასი: 1р.50к.

UDK: 533.9.01/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Методы контактной диагностики в неравновесной плазмохимии 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Иванов, Ю.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1981

გვერდები:  144

საინვენტარო ნომერი:  27974

Самоорганизация в неравновесных физико- химических системах

UDK: 533.9.01/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Самоорганизация в неравновесных физико- химических системах

ავტორი: Л.С.Полак, А.С. Михайлов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1983

გვერდები: 287

საინვენტარო ნომერი: 28413

ფასი: 3р.50к.

UDK: 533.9.01/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Самоорганизация в неравновесных физико- химических системах 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Полак, Л.С., Михайлов, А.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1983

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:  28413

Плазменная технология

UDK: 533.9.07.15/1

სათაური: Плазменная технология

ენა: Russian

გამომცემელი: Лениздат

წელი: 1980

გვერდები: 150

საინვენტარო ნომერი: 1635

ფასი: 45к.

UDK: 533.9.017.15/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Плазменная технология

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: "Лениздат"

წელი:  1980

გვერდები:  152

საინვენტარო ნომერი:  1635

Элементарные процессы в плазме щелочных металлов

UDK: 531.92/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Элементарные процессы в плазме щелочных металлов

ავტორი: А.Н. Ключарев, М.Л. Янсон

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Энероатомиздат

წელი: 1988

გვერდები: 220

საინვენტარო ნომერი: 29978

ფასი: 3р.10к.

UDK: 533.92/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Элементарные процессы в плазме щелочных металлов 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Ключарев, А.Н., Янсон, М.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Энергоатомиздат"

წელი:  1988

გვერდები:  224

საინვენტარო ნომერი:  29978

Анализ и обработка записей колебаний

UDK: 534/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Анализ и обработка записей колебаний

ავტორი: Р.Мэнли

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1948

გვერდები: 252

საინვენტარო ნომერი: 4432

ფასი: 19р.75к.

UDK: 534/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Анализ и обработка записей колебаний

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Мэнли, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1948

გვერდები:  252

საინვენტარო ნომერი:  4432

Основы теории электрической связи (ч.3)

UDK: 534/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы теории электрической связи (ч.3)

ავტორი: И.А.Кощеев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Связьиздат

წელი: 1957

გვერდები: 186

საინვენტარო ნომერი: 2143

ფასი: 5р.40к.

UDK: 534/5

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Основы теории электрической связи (ч.3)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Кошеев, И.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Связьиздат"

წელი:  1954

გვერდები:  370

საინვენტარო ნომერი:  2143

Теория звука (т.1)

UDK: 534/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория звука (т.1)

ავტორი: Дж. В. Стретт (Лорд Рэлей)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1955

გვერდები: 503

საინვენტარო ნომერი: 13706

ფასი: 18р.20к.

UDK: 534/6

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория звука. т.1 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Стретт, В. (Лорд Рлей)

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1955

გვერდები:  т.1- 503;  

საინვენტარო ნომერი:  13706

Применение ультразвука в промышленности

UDK: 534/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Применение ультразвука в промышленности

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Машгиз

წელი: 1969

გვერდები: 211

საინვენტარო ნომერი: 17787

ფასი: 10р.25к.

UDK: 534/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Применение ультразвука в промышленности.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Машгиз"

წელი:  1959

გვერდები:  304

საინვენტარო ნომერი:  17787

Шум

UDK: 534/8

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Шум

ავტორი: Р.Тэйдор

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1978

გვერდები: 306

საინვენტარო ნომერი: 27141

ფასი: 80к.

UDK: 534/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Шум. Перевод с англ. Д.И. Арнольда, под редакц. и с предислов. МА. Исаковича. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Тэйлор, Р.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1978

გვერდები:  308

საინვენტარო ნომერი:  27141

Современная теория волноводов

ენა: Russian

UDK: 534.1/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Современная теория волноводов. (Методы расчета влияния неоднородностей). Перевод с английского Э.Л. Бурштейна.  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Левин, Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: И- Л

წელი:  1954

გვერდები:  215

საინვენტარო ნომერი:  12811

ტექნიკური მექანიკა

UDK: 531(027)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ტექნიკური მექანიკა

ავტორი: მ. დ. კუჭაიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1949

გვერდები: 266

საინვენტარო ნომერი: 6632

ფასი: 5მან.50კაპ

UDK: 531(027)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ტექნიკური მექანიკა

პარალელური სათაური: 

ავტორი: კუჭაიძე, მ.დ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1949

გვერდები:  268

საინვენტარო ნომერი:  6632

Курс теоретической механики (т.1)

UDK: 531(02)/10

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс теоретической механики (т.1)

ავტორი: А.И. Некрасов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1953

გვერდები: 388

საინვენტარო ნომერი: 12098

ფასი: 7р.80к.

UDK: 531(02)/10

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Курс теоретической механики (т.1)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Некрасов, А.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Госуд. изд-во тех- теоретю лит. 

წელი:  1953

გვერდები:  т.1- Статистика и кинематика. 388ст

საინვენტარო ნომერი:  12098

Курс теоретической механики

UDK: 531(02)/11

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс теоретической механики

ავტორი: И.М. Воронков

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1953

გვერდები: 552

საინვენტარო ნომერი: 12185

ფასი: 11р.65к.

UDK: 531(02)/11

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Курс теоретической механики

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Воронков, И.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Госехиздат"

წელი:  1953

გვერდები:  552

საინვენტარო ნომერი:  12185

Курс механики для техникумов

UDK: 531(027)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс механики для техникумов

ავტორი: И.Н. Веселовский

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 592

საინვენტარო ნომერი: 844

ფასი: 16р.50к.

UDK: 531(027)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Курс механики для техникумов. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Веселовский, И.Н. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1947

გვერდები:  592

საინვენტარო ნომერი:  844

ტექნიკური მექანიკა( ტ.1.)

UDK: 531(027)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ტექნიკური მექანიკა( ტ.1.)

ავტორი: მ. კუჭაიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1952

გვერდები: 273

საინვენტარო ნომერი: 10582

ფასი: 6მან. 20კ.

UDK: 531(027)/2

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: ტექნიკური მექანიკა. ტ.1.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: კუჭაიძე, მ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1952

გვერდები:  ტ.1- თეორიული მექანიკა და მექანიზმთა თეორია. 272გვ.

საინვენტარო ნომერი:  10582

მექანიზმების თეორია და მანქანათა ნაწილები

UDK: 531(027)/4

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზმების თეორია და მანქანათა ნაწილები

ავტორი: ვ.ს. გოთოშია

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1950

გვერდები: 266

საინვენტარო ნომერი: 6630

ფასი: 8მ.20კაპ.

UDK: 531(027)/4

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზმების თეორია და მანქანათა ნაწილები

პარალელური სათაური: 

ავტორი: გოთოშია, ვ. ს.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1950

გვერდები:  266

საინვენტარო ნომერი:  6630

მექანიზმებისა და მანქანების თეორია( ნაწილი1.)

UDK: 531(027)/5სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზმებისა და მანქანების თეორია( ნაწილი1.)

ავტორი: დ.ვთავხელიძე, გ.ჯაბუა

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1949

გვერდები: 247

საინვენტარო ნომერი: 6629

ფასი: 7მან.

UDK: 531(027)/5

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: მექანიზმებისა და მანქანების თეორია( ნაწილი1.)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: თავხელიძე, დ. და ჯაბუა, გ.

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1949

გვერდები:  ნ.1- 247.

საინვენტარო ნომერი:  6629

გამოყენებითი მექანიკა (თეორია და ამოცანები)

UDK: 531(027)/8

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: გამოყენებითი მექანიკა (თეორია და ამოცანები)

ავტორი: ვლ. გოთოშია, მ. კუჭაიძე

ენა: Georgian

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: ტექნიკა და შრომა

წელი: 1950

გვერდები: 222

საინვენტარო ნომერი: 10581

ფასი: 5მან. 10კაპ.

UDK: 531(027)/8

სპეციალიზაცია: ფიზიკა

სათაური: გამოყენებითი მექანიკა (თეორია და ამოცანები)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: გოთოშია, ვლ. და კუჭაიძე, მ. 

ენა: ქართული

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: თბილისი

გამომცემელი: "ტექნიკა და შრომა"

წელი:  1950

გვერდები:  222

საინვენტარო ნომერი:  10581