სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Количественный рентгено- спектральный флуоресшентный анализ

UDK: 531/60

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Количественный рентгено- спектральный флуоресшентный анализ

ავტორი: Н.Ф. Лосев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1969

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 24542

ფასი: 1р.50к.

UDK: 531/60

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Количественный рентгено- спектральный флуоресшентный анализ

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лосев, Н.Ф.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1969

გვერდები:  336

საინვენტარო ნომერი:  24542

Релятивистская теория реакций

UDK: 531/61

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Релятивистская теория реакций

ავტორი: Ю. Верле

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Атомиздат

წელი: 1969

გვერდები: 441

საინვენტარო ნომერი: 24541

ფასი: 2р.40к.

UDK: 531/61

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Релятивистская теория реакций

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Верле, Ю.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "АИ"

წელი:  1969

გვერდები:  444

საინვენტარო ნომერი:  24541

Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

UDK: 531/64

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

ავტორი: К. Шуберт

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 531

საინვენტარო ნომერი: 24480

ფასი: 3р.40к.

UDK: 531/64

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Кристаллические структуры двухкомпонентных фаз

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Шуберт, К.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1971

გვერდები:  536

საინვენტარო ნომერი:  24480.

Физика деформационного упрочнения монокристаллов

UDK: 531/74

სათაური: Физика деформационного упрочнения монокристаллов

ავტორი: АН УССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1972

გვერდები: 267

საინვენტარო ნომერი: 25135

ფასი: 1р.95к.

UDK: 531/74

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика деформационного упрочнения монокристаллов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1972

გვერდები:  268

საინვენტარო ნომერი:  25135

Очерки физики и химии низкотемпературной плазмы

UDK: 531/65

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Очерки физики и химии низкотемпературной плазмы

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1971

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 24660

ფასი: 2р.64к.

UDK: 531/65

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Очерки физики и химии низкотемпературной плазмы

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1971

გვერდები:  436

საინვენტარო ნომერი:  24660, 25487.

Физика и механика разрушения и прочности твердых тел

UDK: 531/66

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика и механика разрушения и прочности твердых тел

ავტორი: Т. Екобори

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 263

საინვენტარო ნომერი: 24805

ფასი: 1р.43к.

UDK: 531/66

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика и механика разрушения  и прочности твердых тел

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Екобори, Т.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1971

გვერდები:  264

საინვენტარო ნომერი:  24805 

Теплофизические свойства твердых тел

UDK: 531/67

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства твердых тел

ავტორი: АН СССР

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1971

გვერდები: 218

საინვენტარო ნომერი: 24730

ფასი: 88к.

UDK: 531/67

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теплофизические свойства твердых тел

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1971

გვერდები:  220

საინვენტარო ნომერი:  24730

Высокоскоростная деформация и структура металлов

UDK: 531/68

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Высокоскоростная деформация и структура металлов

ავტორი: Г.Н. Апштеин, О.А. Кайбышев

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 197

საინვენტარო ნომერი: 24820

ფასი: 1р.32к.

UDK: 531/68

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Высокоскоростная деформация и структура металлов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Апштеин, Г.Н., Кайбышев, О.А. 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1971

გვერდები:  200

საინვენტარო ნომერი:  24820

Сплавы внедрения (Вып.2)

UDK: 531/70

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Сплавы внедрения (Вып.2)

ავტორი: Х.Дж. Гольдшмидт

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1971

გვერდები: 463

საინვენტარო ნომერი: 25094

ფასი: 2р.16к.

UDK: 531/70

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Сплавы внедрения (Вып.2)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гольдшмидт, Х.Дж.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1971

გვერდები:  464

საინვენტარო ნომერი:  25094

Движение макроскопических включений в твердых телах

UDK: 531/69

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Движение макроскопических включений в твердых телах

ავტორი: Я.Е. Гегузин, М.А. Кривоглаз

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 343

საინვენტარო ნომერი: 24871

ფასი: 2р.02к.

UDK: 531/69

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Движение макроскопических включений в твердых телах

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гегузин, Я.Е. Кривоглаз, М.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1971

გვერდები:  344

საინვენტარო ნომერი:  24871

Электрические явления в тонких пленках

UDK: 531/71

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Электрические явления в тонких пленках

ავტორი: К.Л. Чопра

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 434

საინვენტარო ნომერი: 25104

ფასი: 8р.09к.

UDK: 531/71

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Электрические явления в тонких пленках

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Чопра, К.Л.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1972

გვერდები:  436

საინვენტარო ნომერი:  25104

Металлофизика

UDK: 531/72

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Металлофизика

ავტორი: Г. Шульце

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1971

გვერდები: 503

საინვენტარო ნომერი: 25102

ფასი: 2р.34к.

UDK: 531/72

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Металлофизика

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Шульце, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1971

გვერდები:  504

საინვენტარო ნომერი:  25102

Физика металлов

UDK: 531/75

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Физика металлов

ავტორი: Под ред. Дж. Займана

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 464

საინვენტარო ნომერი: 25122

ფასი: 2р.18к.

UDK: 531/75

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Физика металлов Под ред. Дж. Займана

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1972

გვერდები:  464

საინვენტარო ნომერი:  25122

Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках

UDK: 531/77

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках

ავტორი: Я.С. Подстригач, Ю.М. Коляно

ენა: Russian

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: Наукова Думка

წელი: 1972

გვერდები: 307

საინვენტარო ნომერი: 25011

ფასი: 2р. 30к.

UDK: 531/77

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Подстригач, Я.С. и Коляно, Ю.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Киев

გამომცემელი: "Наукова думка"

წელი:  1972

გვერდები:  308

საინვენტარო ნომერი:  25011

Прочность твердых сплавов

UDK: 531/76

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Прочность твердых сплавов

ავტორი: Г. С. Креймер

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Металлургия

წელი: 1971

გვერდები: 246

საინვენტარო ნომერი: 25034

ფასი: 1р.86к.

 

UDK: 531/76

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Прочность твердых сплавов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Креймер, Г.С.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия"

წელი:  1971

გვერდები:  248

საინვენტარო ნომერი:  25034

 

Введение в теорию нормальных металлов

UDK: 531/73

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Введение в теорию нормальных металлов

ავტორი: А.А. Абрикосов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Наука

წელი: 1972

გვერდები: 287

საინვენტარო ნომერი: 25121

ფასი: 1р.13к.

UDK: 531/73

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Введение в теорию нормальных металлов 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Абрикосов, А.А.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Наука"

წელი:  1972

გვერდები:  288

საინვენტარო ნომერი:  25121

Поверхностные свойства твердых тел

UDK: 531/78

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Поверхностные свойства твердых тел  

ავტორი: Под ред. М. Грина.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1972

გვერდები: 432

საინვენტარო ნომერი: 25218

ფასი: 2р.24к.

UDK: 531/78

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Поверхностные свойства твердых тел  

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Под ред. М. Грина.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1972

გვერდები:  432

საინვენტარო ნომერი:  25218

Механика деформируемого твердого тела (т.9)

UDK: 531/79

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика деформируемого твердого тела (т.9)

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Винити

წელი: 1976

გვერდები: 153

საინვენტარო ნომერი: 26301

ფასი: 1р.16к.

UDK: 531/79

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика деформируемого твердого тела (т.9)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Винити"

წელი:  1976

გვერდები:  156;  

საინვენტარო ნომერი:  26301

Теоретическая механика

UDK: 531.01/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теоретическая механика

ავტორი: А.А. Эрдеди, В.Н. Федоров

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1964

გვერდები: 355

საინვენტარო ნომერი: 21640

ფასი: 56к.

UDK: 531.01/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теоретическая механика

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Эрдеди, А.А. и Федоров, В.Н.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Высшая школа"

წელი:  1964

გვერდები:  256

საინვენტარო ნომერი:  21640

Теоретическая механика

UDK: 531.01(075.8)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теоретическая механика

ავტორი: О.В. Голубева

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Высшая школа

წელი: 1976

გვერდები: 350

საინვენტარო ნომერი: 26959

ფასი: 70к.

UDK: 531.01(075.8)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теоретическая механика

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Голубева, О.В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Высш. школа"

წელი:  1976

გვერდები:  350

საინვენტარო ნომერი:  26959

Механика

UDK: 531(02)/1

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика

ავტორი: С.Э. Хайкин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1947

გვერდები: 574

საინვენტარო ნომერი: 2359

ფასი: 16р.

UDK: 531(02)/1

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Хайкин С.Э.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л.

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1947

გვერდები:  574

საინვენტარო ნომერი:  2359

Механика пластических сред

UDK: 531(02)/3

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Механика пластических сред

ავტორი: Л.М. Качанов

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 215

საინვენტარო ნომერი: 4265

ფასი: 7р.50к.

UDK: 531(02)/3

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Механика пластических сред

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Качанов Л.М.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М.

გამომცემელი: "Гостехиздат"

წელი:  1948

გვერდები:  215

საინვენტარო ნომერი:  4265

Теплофизические свойства веществ и растворов

UDK: 531/80

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теплофизические свойства веществ и растворов

ენა: Russian

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1988

გვერდები: 118

საინვენტარო ნომერი: 1520

ფასი: 1р.

UDK: 531/80

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теплофизические свойства веществ и растворов

პარალელური სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Новосибирск

გამომცემელი: (Ин-т теплофизики Сив. отд. АН СССР)

წელი:  1988

გვერდები:  125

საინვენტარო ნომერი:  1520

Квантовая механика. Новий подход к некоторым проблемам

UDK: 530.145/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Квантовая механика. Новий подход к некоторым проблемам

ავტორი: Г. Липкин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1977

გვერდები: 592

საინვენტარო ნომერი: 26966

ფასი: 2р.80к.

UDK: 530.145/5

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Квантовая механика. Новий подход к некоторым проблемам. Пер. с анг. под ред. В.В. Толмачева. 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Липкин, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1977

გვერდები:  592

საინვენტარო ნომერი:  26966

Теория групп в квантовой механике

UDK: 530.145/2

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Теория групп в квантовой механике

ავტორი: В. Хейне

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1963

გვერდები: 522

საინვენტარო ნომერი: 20816

ფასი: 2р. 25к.

 

UDK: 530.145/2

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Теория групп в квантовой механике. Пер. с англ. К.К. Свидзинского. Под ред. В.Я. Файнберга.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Хейне, Волкер.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд. иностр. лит.

წელი:  1963

გვერდები:  522

საინვენტარო ნომერი:  20816

 

Квантовая механика

UDK: 530.145/4

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Квантовая механика

ავტორი: Г. Бете

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Мир

წელი: 1965

გვერდები: 336

საინვენტარო ნომერი: 22689

ფასი: 1р.17к.

UDK: 530.145/4

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Квантовая механика. Пер. с анг. Под. ред. В.Л. Бонч- Бруевича.

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бете, Г.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Мир"

წელი:  1965

გვერდები:  336

საინვენტარო ნომერი:  22689

Превращения атомных ядер

UDK: 531/29

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Превращения атомных ядер

ავტორი: В. Гольбанский, Е. Лейкин

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: АН СССР

წელი: 1958

გვერდები: 425

საინვენტარო ნომერი: 17409

ფასი: 12р.

UDK: 531/29

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Превращения атомных ядер 

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Гольбанский, В. и Лейкин, Е.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Изд-во Академии наук СССР

წელი:  1958

გვერდები:  426

საინვენტარო ნომერი:  17409

Курс теоретической механики (ч.2)

UDK: 531(02)/5

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Курс теоретической механики (ч.2)

ავტორი: Лойцянский Л.Г. Лурье А.И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: ОГИЗ

წელი: 1948

გვერდები: 580

საინვენტარო ნომერი: 4567

ფასი: 18р.

UDK: 531(02)/5

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Курс теоретической механики (ч.2)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Лойцянский Л.Г. и Лурье А.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Л- М

გამომცემელი: "Гостсхиздат"

წელი: 1948 

გვერდები:  ч.2- 580.

საინვენტარო ნომერი:  4567

Основы квантовой механики ( изд. 2)

UDK: 531(02)/7

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Основы квантовой механики ( изд. 2)

ავტორი: Бложинцев Д. И.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва-Ленинград

გამომცემელი: Гостехтеоретиздат

წელი: 1949

გვერდები: 588

საინვენტარო ნომერი: 9142

ფასი: 17р.50к.

UDK: 531(02)/7

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური: Основы квантовой механики ( изд. 2)

პარალელური სათაური: 

ავტორი: Бложинцев Д. И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: М- Л

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1949

გვერდები:  588

საინვენტარო ნომერი:  9142

Курс теоретической механики ( т.2)

UDK: 531(02)/8

სათაური: Курс теоретической механики ( т.2)

ავტორი: Леви- Чивита Т. Амальди У.

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Иностранная литература

წელი: 1951

გვერდები: 435

საინვენტარო ნომერი: 9179

ფასი: 25р.60к.

UDK: 531(02)/8

სპეციალიზაცია: Физика

სათაური:Курс теоретической механики ( т.2)


პარალელური სათაური: 

ავტორი: Леви- Чивита Т. и Амальди У.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: 

გამომცემელი: 

წელი:  

გვერდები:  435

საინვენტარო ნომერი:  9179